Welcome to Phramongkutklao Hospital

01-homebanner

   พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงโปรดให้ พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เสด็จแทนพระองค์ไปทรงเยี่ยมและประทานสิ่งของแก่ของข้าราชการทหารที่เจ็บป่วยจากการปฏิบัติราชการสนาม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษติกา คงสมพงษ์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารบกพลโท ชาญณรงค์ นาคสวัสดิ์ เจ้ากรมแพทย์ทหารบกพลโท ชาญชัย ติกขะปัญโญ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า และพลตรี สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เฝ้ารับเสด็จ กองทัพบกได้มอบนโยบายให้โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าทำการดูแลรักษาทหารที่ป่วยเจ็บและทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ ด้วยมาตรฐานทางการแพทย์ที่ดีที่สุด ตั้งแต่ระยะแรกของการบาดเจ็บ ต่อเนื่องไปจนถึงระยะฟื้นฟู โดยให้การดูแลสภาพร่างกายและจิตใจ จัดหากายอุปกรณ์เทียมที่จำเป็น รวมไปถึงการส่งเสริมทักษะ ด้านอาชีพ ด้วยการร่วมมือกับองค์กรและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ข้าราชการทหารที่เจ็บป่วยจากการปฏิบัติหน้าที่่ราชการสนามที่่พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า มีจำนวนทั้งสิ้น ๑๒ นาย ประกอบด้วย นายทหารสัญญาบัตร ๓ นาย นายทหารประทวน ๕ นาย ทหารพรานชาย ๓ นาย และทหารพรานหญิง ๑ นาย

 

w1240

 

w1241

 

w1242

 

w1243

 

w1244

 

w1245

 

w1246

 

w1247

 

w1248

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28