Welcome to Phramongkutklao Hospital

01-homebanner

   กองการพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดการประชุมวิชาการ "เส้นทางสู่ผู้บริหารทางการพยาบาลระดับต้น" โดยมี พันเอก หญิง ศิริวรรณ มั่นศุข ผู้อำนวยการกองการพยาบาล รพ.รร.๖ เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมดุสิตธานี ชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

 

w1267

 

w1268

 

w1269

 

w1270

 

w1271

 

w1272

 

w1273

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28