Welcome to Phramongkutklao Hospital

01-homebanner

 

ห้องตรวจโรคเวชศาสตร์ครอบครัวให้บริการ

1.  บุคคลสุขภาพปกติยังไม่เจ็บป่วย

                ­  บริการตรวจสุขภาพทั่วไป

                ­  ตรวจเพื่อคัดกรองความเสี่ยงสุขภาพตามวัย

                ­  บริการฉีดวัคซีน ได้แก่ วัคซีนไวรัสตับอักเสบ, อีสุกอีใส และไข้หวัดใหญ่

                ­  ใบรับรองแพทย์ทั่วไป, ใบรับรองแพทย์ 7 โรค  เพื่อใช้ในการสมัครสอบ  สมัครเรียนต่อ และสมัครงาน

­  ใบรับรองแพทย์ แบบ ทบ.466  เพื่อใช้ในการสมัครสอบ, เรียนต่อในหน่วยของ ทบ. และ

                     สมัครฌาปนกิจ ทบ.

­  ตรวจสุขภาพเพื่อบรรจุข้าราชการทหาร

­  ตรวจสุขภาพข้าราชการเพื่อไปศึกษาต่างประเทศ  ได้แก่  สหรัฐอเมริกา  ออสเตรเลีย  แคนานา

2.  ผู้มีอาการเจ็บป่วย

­  ไม่รุนแรง  ไม่ใช่กรณีวิกฤตฉุกเฉิน

­  อาการไม่ชี้ชัด  รักษาเบื้องต้นก่อนส่งตรวจเฉพาะทาง

­  ผู้ป่วยใหม่ หรือมาขอรับการรักษาต่อแต่ไม่มีหนังสือส่งตัว

3.  ผู้ป่วยห้องศูนย์รับรองข้าราชการทหาร (นายพล)

 

การให้บริการ       

ในเวลาราชการ                                  เวลา 07.00 16.00 น.

นอกเวลาราชการ(วันเสาร์)                 เวลา 08.30  12.00 น.

รายละเอียด

­  ผู้ป่วยที่รับตรวจจำนวนวันละ  280  คนต่อวัน

­  สถานที่ตั้ง  :-  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ชั้น 1 

­  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกรณีฉุกเฉิน  02 354 7600 26  ต่อ  93104

 


 

 

ขั้นตอนการเข้ารับบริการตรวจรักษา

1.  ทำบัตร ตรวจสอบสิทธิติดต่อเวชระเบียนและสถิติ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

­  ห้องตรวจโรคทั่วไป / เวชศาสตร์ครอบครัว   

เคาน์เตอร์หมายเลข 1          ติดต่อพยาบาลคัดกรอง

                                                   ส่งใบแจ้งอาการ / ใบนัด

เคาน์เตอร์หมายเลข 2            จัดลำดับคิวพบแพทย์

   พบแพทย์ห้อง 1 - 16 

   ส่งปรึกษาแผนกอื่นๆ

ตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม             ชั้น 2   เจาะเลือด  ตรวจปัสสาวะ  เอ็กซเรย์

                                                   ชั้น 3   ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

­  รับคำแนะนำหลังพบแพทย์

                                   เคาน์เตอร์หมายเลข  3 , 4 , 5 , 6   

                                   ติดต่อรับใบสั่งยาเคาน์เตอร์ หมายเลข 9

                                   รับยาห้องยา หมายเลข 10     กลับบ้าน

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28