Welcome to Phramongkutklao Hospital

01-homebanner

เรื่องประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 3 รายการ (ว.1588/62) โดยการทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

ย.370/63

ย.406/63

ย.287/63

รายละเอียด

ย.380/63

ย.366/63

ย.364/63

ย.368/63

ย.377/63

ย.381/63

ย.385/63

ย.372/63

รายละเอียด

ย.293/63

ย.343/63

ย.334/63

ย.379/63

ย.295/63

ย.333/63

รายละเอียด

ย.263/63

ย.265/63

ย.340/63

ย.344/63

ย.332/63

รายละเอียด

ย.260/63

รายละเอียด

ย.412/63

ย.376/63

ย.348/63

รายละเอียด

ย.299/63

รายละเอียด

ย.296/63

ย.298/63

ย.268/63

รายละเอียด

ย.261/63

ย.339/63

ย.322/63

ย.338/63

ย.254/63

ย.337/63

ย.341/63

ย.300/63

ย.336/63

ย.262/63

รายละเอียด

ย.281/63

ย.283/63

ย.285/63

ย.251/63

รายละเอียด

ย.349/63

ย.172/63

ย.34/63

ย.145/63

รายละเอียด

ย.220/63

ย.230/63

ย.94/63

รายละเอียด

ย.63/63

ย.60/63

ย.197/63

ย.199/63

ย.147/63

ย.128/63

ย.200/63

ย.143/63

รายละเอียด

ย.150/63

ย.64/63

ย.139/63

ย.142/63

รายละเอียด

ย.108/63

รายละเอียด

ย.129/63

ย.8/63

ย.106/63

ย.132/63

ย.130/63

ย.17/63

ย.133/63

รายละเอียด

ย.25/63

ย.59/63

ย.23/63

รายละเอียด

ย.3102/62

รายละเอียด

ย.378/63

ย.326/63

ย.374/63

ย.292/63

ย.331/63

ย.325/63

ย.342/63

รายละเอียด

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28