Welcome to Phramongkutklao Hospital

01-homebanner

ย.1579/62

ย.1954/62

ว.1093/62

ว.1101/62

ว.1115/62

ว.1126/62

ว.1127/62

รายละเอียด

ว.861/62

ว.913/62

ว.1054/62

ว.1073/62

ว.1092/62

รายละเอียด

ย.2159/62

ย.2161.62

ว.1123/62

ว.1128/62

ว.1138/62

รายละเอียด

ว.1107/62

ว.1109/62

ว.1110/62

ว.1012/62

ว.1111/62

รายละเอียด

ว.1084/62

ว.1103/62

ว.1104/62

ว.1105/62

ว.1106/62

รายละเอียด

ราคากลาง หมวก ก.

 

ร่างขอบเขตของงาน หมวดก

 

ร่างเอกสารและประกาศ

 

ราคากลางหมวด จ

 

ร่างขอบเขตของงาน หมวดจ

 

ร่างเอกสารและประกาศ หมวดจ

ย.2028/62

1. ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 3 รายการ (ว.960/62)  1. ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ   4. ราคากลาง

2. ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 3 รายการ (ว.964/62)  1. ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ   4. ราคากลาง

ว.1039/62

ว.1071/62

ว.1077/62

ว.1080/62

ว.1083/62

รายละเอียด

เรื่องเช่าเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอลและเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดความละเอียดสูง จำนวน 1 งาน ระยะเวลาการเช่า 12 เดือน (ว.5003/62) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   รายละเอียด

ย.2016/62

ย.2051/62

ย.1928/62

ย.1952/62

ย.1976/62

รายละเอียด

ย.1936/62

รายละเอียด

ย.1942/62

ย.1873/62

รายละเอียด

เรื่อง ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 12 รายการ (ว.577/62) โดยการทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

 

เรื่อง ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน  4  รายการ (ว.227/62) โดยการทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

 

ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 2 รายการ (ว.269/62) โดยการทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

 

เรื่อง ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 19 รายการ (ว.267/62) โดยการทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

 

เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าของสมองส่วนลึก (ว.229/62) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28