ซ.433/61

ซ.462/61

ซ.463/61

ซ.480/61

ซ.494/61

ซ.498/61

ซ.505/61

รายละเอียด

ซ.430/61

ซ.486/61

ซ.493/61

รายละเอียด

ซ.415/61

ซ.444/61

ซ.445/61

ซ.447/61

ซ.448/61

ซ.451/61

ซ.452/61

ซ.453/61

ซ.456/61

ซ.457/61

ซ.476/61

ซ.492/61

รายละเอียด

ซ.450/61

ซ.479/61

รายละเอียด

กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  ขอประกาศเชิญชวนให้ส่งข้อมูลเพื่อจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. จำนวน ๑ รายการ มีรายละเอียดดังนี้

 

๑. เครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็กถึงผู้ใหญ่ พร้อมระบบหย่าเครื่องอัตโนมัติ

    ( Pediatric to Adult Ventilator with Automatic Weaning )

1. ซื้อกระบอกสำหรับให้ของเหลวชนิดใช้ครั้งเดียว(ว.1270/61)   1. ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ   4. ราคากลาง

2. ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 2 รายการ(ว.1271/61)  1. ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ   4. ราคากลาง

3. ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 7 รายการ(ว.1269/61)  1. ร่างประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ   4. ราคากลาง

ยา SILYMARIN CAP. 140 MG จำนวน 1 รายการ (ย.3537/61)

1. ประกาศประกวดราคา/เอกสารประกวดราคา  2. ขอบเขตของงาน 3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4.ราคากลาง

ยา NIFEDIPINE CONTROL RELEASE TABLET 30 MG. จำนวน 1 รายการ (ย.3751/61)

1. ประกาศประกวดราคา/เอกสารประกวดราคา  2. ขอบเขตของงาน 3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4.ราคากลาง

ยา AZATHIOPRINE 50 MG TAB จำนวน 1 รายการ (ย.3752/61)

1. ประกาศประกวดราคา/เอกสารประกวดราคา  2. ขอบเขตของงาน 3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ  4.ราคากลาง

ยา PITAVASTATIN TABLET 2 MG จำนวน 1 รายการ (ย.3755/61)

1. ประกาศประกวดราคา/เอกสารประกวดราคา  2. ขอบเขตของงาน 3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4.ราคากลาง

ยา GABAPENTIN TABLET 600 MG จำนวน 1 รายการ (ย.3756/61)

1. ประกาศประกวดราคา/เอกสารประกวดราคา  2. ขอบเขตของงาน 3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4.ราคากลางยา MEMANTINE HCL 10 MG TABLET จำนวน 1 รายการ (ย.16/62)

1. ประกาศประกวดราคา/เอกสารประกวดราคา  2. ขอบเขตของงาน 3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4.ราคากลาง

ย.3263/61

ย.2534/64

ว.1372/61

ว.1376/61

ว.1377/61

ว.1394/61

ว.1395/61

ว.1396/61

ว.1397/61

ว.1399/61

ว.1400/61

ว.1404/61

ว.1406/61

ว.1407/61

ว.1431/61

ว.1476/61

รายละเอียด

ว.1339/61

ว.1340/61

ว.1341/61

ว.1344/61

ว.1345/61

ว.1370/61

ว.1375/61

รายละเอียด

ว.1217/61 รายละเอียด

-ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. จำนวน 2 รายการ (ว.1044/61)  1. ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ   4. ราคากลาง

ซ.425/61

ซ.429/61

ซ.441/61

ซ.443/61

ซ.454/61

ซ.455/61

ซ.460/61

 

รายละเอียด

ว.1343/61

 

รายละเอียด

ว.1329/61

ว.1330/61

ว.1331/61

ว.1332/61

ว.1335/61

ว.1337/61

ว.1338/61

ว.1342/61

ว.1347/61

ว.1348/61

 

รายละเอียด

ย.122/62   รายละเอียด

เรื่องประกวดราคาซื้อชุดน้ำยา SODIUM HYALURONATE AND SODIUM CHONDROITIN SULFATE ขนาด 0.75 มล.(ว.1043/61)โดยการทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

 

เรื่องประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 8 รายการ(ว.1042/61)โดยการทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28