1. ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์  จำนวน 21 รายการ (ว.224/62)  1. ร่างประกาศซื้อและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อฯ   2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ   4. ราคากลาง

2. ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 8 รายการ (ว.225/62)  1. ร่างประกาศซื้อและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อฯ   2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ   4. ราคากลาง

3. ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน  4  รายการ (ว.227/62)  1. ร่างประกาศซื้อและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อฯ   2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ   4. ราคากลาง

1. ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 2 รายการ (ว.218/62)  1. ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ   4. ราคากลาง

2. ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 19 รายการ (ว.226/62)  1. ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ   4. ราคากลาง

3. ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 12 รายการ (ว.577/62)  1. ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ   4. ราคากลาง

ประกาศกองวิสัญญีและห้องผ่าตัด โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

เรื่อง  เชิญชวนให้ส่งข้อมูลของ สิ่งอุปกรณ์สายแพทย์

.......................................

                   ด้วย กองวิสัญญีและห้องผ่าตัด โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าจะจัดทำคุณลักษณะสิ่งอุปกรณ์    สายแพทย์  จำนวน  ๔  รายการ คือ

                      ๑. อุปกรณ์นำวิถีหุ่นยนต์ ( Sterile Tracking Sphere )

                     ๒. พลาสติกปลอดเชื้อคลุมหุ่นยนต์กล้องผ่าตัดที่มีกำลังขยายสูง (Robotic Digital Microscope  Drape)

                      ๓. พลาสติกปลอดเชื้อคลุมอุปกรณ์อ้างอิงศีรษะคนไข้ใช้กับหุ่นยนต์กล้องผ่าตัด          (Cranial  Reference Drape)

                  ๔.  ชุดอุปกรณ์ดูดของเหลวที่ใช้กับหุ่นยนต์ (Trackable  Suction  Set )

                                      สิ่งอุปกรณ์ดังกล่าวนี้ จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะเพื่อใช้เป็นหลักในการจัดหาไว้ใช้ในราชการกองทัพบก จึงขอเชิญชวนผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายสิ่งอุปกรณ์ดังกล่าว ส่งข้อมูลให้กับทางราชการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ ซึ่งมีรายละเอียด อ่านเพิ่มเติม

ซ.280/62  รายละเอียด

ว.455/62

ว.475/62 

รายละเอียด

ว.750/62 รายละเอียด

ว.490/62 รายละเอียด

ย.1099/62 รายละเอียด

ย.1098/62

ย.1110/62

ย.1076/62

ย.1021/62

ย.1101/62

ย.1041/62 รายละเอียด

ย.1093/62

ย.1111/62

ย.1035/62

ย.702/62 รายละเอียด

ย.704/62

ย.844/62 รายละเอียด

ย.728/62 รายละเอียด

ย.646/62 รายละเอียด

เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดต่างๆ จำนวน 4 รายการ (ถ.1/62) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

ย.1375/62

ย.974/62  รายละเอียด

ย.1090/62

ย.1002/62

1. ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 3 รายการ (ว.217/62)  1. ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ   4. ราคากลาง

2. ซื้อชุดอุปกรณ์ประกอบการตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือดเพื่อการวินิจฉัย (ว.219/62)  1. ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ   4. ราคากลาง

ย.1102/62 รายละเอียด

ย.1094/62

ย.1085/62

ย.1112/62

ย.979/62

ย.908/62

ย.1072/62  รายละเอียด

ย.1013/62

ย.3393/62

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28