1. เครื่องอัดลมป้องกันหลอดเลือดดำบริเวณขาอุดตัน (Intermittent Pneumatic Compression)(ถ.43/61)   ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   ขอบเขตของงาน   คุณลักษณะเฉพาะ   ราคากลาง

2. ชุดให้สารละลายและเลือดเพื่อรักษาสภาพ กล้ามเนื้อหัวใจชนิดปรับอุณหภูมิได้ (BLOOD CARDIOPLEGIA SET) (4ต่อ1)(ว.1041/61)   ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   ขอบเขตของงาน   คุณลักษณะเฉพาะ   ราคากลาง

3. สิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 8 รายการ(ว.1042/61)   ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   ขอบเขตของงาน   คุณลักษณะเฉพาะ   ราคากลาง

ย.2751/61

ย.2931/61

ย.2985/61

ย.2920/61

ย.2913/61

รายละเอียด

ย.2936/61

ย.2961/61

ย.2941/61

รายละเอียด

ย.2791/61

ย.2942/61

ย.2822/61

ย.2646/61

ย.2918/61

ย.2937/61

ย.2652/61

รายละเอียด

ย.2888/61 รายละเอียด

 

ย.2882/61 รายละเอียด

ย.2673/61

ย.2799/61

ย.2781/61

รายละเอียด

ย.1985/61 รายละเอียด

1. ซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าพร้อมภาคติดตามบันทึกการทำงานของหัวใจ ( Defibrillator and ECG Monitoring )(ถ.21/61)งบลงทุนเงินรายรับของสถานพยาบาล  ร่างประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   ขอบเขตของงาน   คุณลักษณะเฉพาะ   ราคากลาง

2. ซื้อเครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายทางหลอดเลือดดำ ชนิดคำนวณอัตราการไหลอัตโนมัติ (Dose Rate Calculation Infusion Pump)(ถ.40/61)  ร่างประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   ขอบเขตของงาน   คุณลักษณะเฉพาะ   ราคากลาง

3. ซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าพร้อมภาคติดตามบันทึกการทำงานของหัวใจ(Defibrillator  and  ECG Monitoring)(ถ.35/61) งบพัฒนา ประจำปี 2561  ร่างประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   ขอบเขตของงาน   คุณลักษณะเฉพาะ   ราคากลาง

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลืองสาย พ. (ซ.289/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลืองสาย พ. (ซ.290/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลืองสาย พ. (ซ.292/61) รายละเอียด

ย.2940/61

ย.2667/61

รายละเอียด

ย.2889/61

ย.2928/61

ย.2916/61

ย.2870/61

ย.2654/61

รายละเอียด

ย.2894/61

ย.2861/61

รายละเอียด

ย.2765/61

ย.2778/61

รายละเอียด

ย.2733/61

ย.2821/61

รายละเอียด

ย.2703/61 รายละเอียด

ย.2430/61 รายละเอียด

ย.2622/61 รายละเอียด

ย.2484/61 รายละเอียด

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28