จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลืองสาย พ. (ซ.283/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลืองสาย พ. (ซ.288/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลืองสาย พ. (ซ.291/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลืองสาย พ. (ว.1035/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลืองสาย พ. (ว.1036/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลืองสาย พ. (ว.1038/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลืองสาย พ. (ว.1055/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลืองสาย พ. (ว.1057/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลืองสาย พ. (ว.1060/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลืองสาย พ. (ว.1061/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลืองสาย พ. (ว.971/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลืองสาย พ. (ว.1002/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลืองสาย พ. (ว.916/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลืองสาย พ. (ว.926/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลืองสาย พ. (ว.1006/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลืองสาย พ. (ว.1009/61) รายละเอียด

ย.598/61

ย.776/61

ย.1180/61

-ซื้อสารยึดกระดูกชนิดมียาปฏิชีวน ขนาดบรรจุ 40 กรัม  รายละเอียด

1. ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 15 รายการ

2. ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 28 รายการ

3. ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 22 รายการ   ......รายละเอียด........

 

 

ย.3184/61   รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.293/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.294/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.295/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.307/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.316/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.301/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.305/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.306/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.296/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.297/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. ถาวร สาย พ. (ถ.44/61) รายละเอียด

1. ซื้อเครื่องมือผ่าตัดด้วยแสงเลเซอร์ ชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ (Surgical Cabon Dioxide Laser)

2. ซื้อเครื่องสร้างอุณหภูมิและความชื้นพร้อมเครื่องผลิตอากาศแบบสำเร็จรูป (Humidifier with Integrated Flow Generator)  รายละเอียด

เรื่องประกวดราคาซื้อชุดสว่านลมสำหรับเจาะตัดและกรอกระดูก  จำนวน 2 รายการ(ถ.11/61) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

 

เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดต่างๆ จำนวน 2 รายการ(ถ.13/61) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

 

เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวินิจฉัยหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงแบบ 3 มิติ ( Real Time 3 Dimension Echocardiography )(ถ.8/61) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

 

เรื่องประกวดราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจและผ่าตัดทางสูตินรีเวชพร้อมระบบถ่ายทอดสัญญาณภาพ ( Gynecology Laparoscope with Camera System ) โดยขอยกเว้นข้อ 1.2.6.2.6 (ถ.9/61) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

ประกาศกองวิสัญญีและห้องผ่าตัด โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

เรื่อง  เชิญชวนให้ส่งข้อมูลของ สิ่งอุปกรณ์สายแพทย์

.......................................

                   ด้วย กองวิสัญญีและห้องผ่าตัด โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จะจัดทำคุณลักษณะสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์  จำนวน  ๑ รายการ คือ

                   -. แผ่นเช็ดทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค ( Disinfectant  wipe )           

                   สิ่งอุปกรณ์ดังกล่าวนี้ จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะเพื่อใช้เป็นหลักในการจัดหาไว้ใช้ในราชการกองทัพบก จึงขอเชิญชวนผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายสิ่งอุปกรณ์ดังกล่าว ส่งข้อมูลให้กับทางราชการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ ซึ่งมีรายละเอียด อ่านเพิ่มเติม

เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องอัดลมป้องกันหลอดเลือดดำบริเวณขาอุดตัน (Intermittent Pneumatic Compression) (ถ.43/61) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   รายละเอียด

-ซื้อหัวตรวจ(Probe)สำหรับตรวจวินิจฉัยหารอยโรคบริเวณแขนงหลอดลมขนาดเล็ก ประกอบใน เครื่องมือตรวจวิเคราะห์แขนงหลอดลมด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง(Endobronchial Ultrasound)   รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. ( ว.1000/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. ( ว.1001/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. ( ว.1003/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. ( ว.1005/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. ( ว.1007/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. ( ว.1008/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. ( ว.1010/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. ( ว.1012/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. ( ว.1013/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. ( ว.1014/61) รายละเอียด

ย.2935/61 รายละเอียด

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28