Welcome to Phramongkutklao Hospital

01-homebanner

ว.1526/61

ว.144/62

ว.164/62

ว.165/62

ว.187/62

รายละเอียด

ถ.123/61  รายละเอียด

ว.1382/61

ว.1443/61

ว.1446/61

ว.1493/61

ว.1525/61

ว.1544/61

ว.1564/61

ว.1572/61

ว.1670/61

รายละเอียด

ซ.1/62

ซ.2/62

ซ.124/62

ซ.125/62

ซ.132/62

ซ.529/61

ซ.546/61

ซ.551/61

 

รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อยา RISEDRONATE 35 MG TAB 4S/BOX จำนวน 1 รายการ (ย.2530/61)

1. ประกาศประกวดราคา/เอกสารประกวดราคา  2. ขอบเขตของงาน 3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4.ราคากลาง

ประกวดราคาซื้อยา SODIUM HYALURONATE INJ. 10 MG/ML,2 ML PREFILLED SYRINGE จำนวน 1 รายการ (ย.2535/61)

1. ประกาศประกวดราคา/เอกสารประกวดราคา  2. ขอบเขตของงาน 3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4.ราคากลาง

ประกาศกองวิสัญญีและห้องผ่าตัด โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

เรื่อง  เชิญชวนให้ส่งข้อมูลของ สิ่งอุปกรณ์สายแพทย์

.......................................

                   ด้วย กองวิสัญญีและห้องผ่าตัด โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จะจัดทำคุณลักษณะสิ่งอุปกรณ์   สายแพทย์  จำนวน  ๑ รายการคือ

                        -. ชุดเข็มแทงหลอดเลือดแดง (Arterial Line )

                                      สิ่งอุปกรณ์ดังกล่าวนี้ จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะเพื่อใช้เป็นหลักในการจัดหาไว้ใช้ในราชการกองทัพบก จึงขอเชิญชวนผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายสิ่งอุปกรณ์ดังกล่าว ส่งข้อมูลให้กับทางราชการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ ซึ่งมีรายละเอียด อ่านเพิ่มเติม

ย.3754/61

1. จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องเอกซเรย์และเครื่องมือสำหรับตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือดแบบระนาบเดี่ยวฯ ยี่ห้อ ฟิลิปส์ รุ่น Allura Xper FD10 หมายเลขเครื่อง 901 และรุ่น Allura Xper FD10C หมายเลขเครื่อง 1327(แผนกโรคหัวใจและหลอดเลือด กอย.รพ.รร.6)(ซ.346/61)  ราคากลาง

2. จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องเอกซเรย์และเครื่องมือสำหรับตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือดแบบสองระนาบฯ ยี่ห้อ ฟิลิปส์ รุ่น Allura Xper FD10/10 หมายเลขเครื่อง 12 (แบบรวมอะไหล่)(แผนกโรคหัวใจและหลอดเลือด กอย.รพ.รร.6)(ซ.347/61)  ราคากลาง

1. จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องเอกซเรย์และเครื่องมือสำหรับตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือดแบบระนาบเดี่ยวฯ ยี่ห้อ ฟิลิปส์ รุ่น Allura Xper FD10 หมายเลขเครื่อง 901 และรุ่น Allura Xper FD10C หมายเลขเครื่อง 1327(แผนกโรคหัวใจและหลอดเลือด กอย.รพ.รร.6)(ซ.346/61)  รายละเอียด

2. จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องเอกซเรย์และเครื่องมือสำหรับตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือดแบบสองระนาบฯ ยี่ห้อ ฟิลิปส์ รุ่น Allura Xper FD10/10 หมายเลขเครื่อง 12 (แบบรวมอะไหล่)(แผนกโรคหัวใจและหลอดเลือด กอย.รพ.รร.6)(ซ.347/61) รายละเอียด

ย.2845/61

1. ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 28 รายการ(ว.76/62)  1. ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ   4. ราคากลาง

2. ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 15 รายการ(ว.77/62)  1. ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ   4. ราคากลาง

ย.3794/61

ย.3808/61

 

รายละเอียด

ย.3769/61

ย.3571/61

ย.3807/61

ย.121/62

 

รายละเอียด

ย.3784/61

ย.3676/61

ย.3798/61

 

รายละเอียด

ย.3703/61

ย.3801/61

ย.3778/61

 

รายละเอียด

ย.3719/61

ย.3678/61

 

รายละเอียด

 

ย.3469/61  รายละเอียด

ว.1528/61

ว.1531/61

ว.1539/61

ว.1540/61

ว.1542/61

ว.1547/61

ว.1583/61

ว.1643/61

รายละเอียด

ว.1453/61

ว.1509/61

ว.1527/61

รายละเอียด

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28