Welcome to Phramongkutklao Hospital

01-homebanner

ย.2871/61 รายละเอียด

เรื่องประกวดราคาซื้อสายยางประกอบเครื่องปอดและหัวใจเทียม ขนาดสำหรับผู้ใหญ่(ว.904/61)โดยการทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

ย.3162/61

ย.3173/61

ย.3182/61

ย.2795/61

ย.3075/61

ย.3206/61

รายละเอียด

ย.3280/61 รายละเอียด

ย.3136/61 รายละเอียด

ย.2629/61

ย.3135/61

ย.3196/61

รายละเอียด

ย.3030/61 รายละเอียด

1. ซื้อเครื่องมือสลายต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Phacoemulsification Unit)(ถ.113/61)   1. ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ   4. ราคากลาง

2. ซื้อชุดกล้องส่องตรวจรักษาทางเดินอาหารชนิดต่างๆ จำนวน 2 รายการ(ถ.128/61)   1. ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ   4. ราคากลาง

ย.748/61

ย.1175/61

ย.2532/61

-ซื้อเครื่องวิเคราะห์ชนิดของจุลินทรีย์โดยเทคนิค Mass Spectrometry(ถ.143/61)   1. ร่างประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ   4. ราคากลาง

ประกาศกองวิสัญญีและห้องผ่าตัด โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

เรื่อง เชิญชวนให้ส่งข้อมูลของ สิ่งอุปกรณ์สายแพทย์

.......................................

                   ด้วย กองวิสัญญีและห้องผ่าตัด โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จะจัดทำคุณลักษณะสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ จำนวน ๔ รายการคือ

                   ๑. แผ่นน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาความผิดปกติของการแข็งตัวของเลือด (Cartridge complete)

                   ๒. แผ่นน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาความผิดปกติของการแข็งตัวของเลือด (Cartridge complete + hep)

                   ๓. ชุดวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับบรรจุเลือดและสารน้ำ ขนาด ๓ ลิตร (3.0 Liter Reservoir)

                   ๔. ชุดวัสดุสิ้นเปลืองประกอบการให้เลือดและสารน้ำแก่ผู้ป่วย (3-Bag Spike Set (3-Spike Disposable Set))

  สิ่งอุปกรณ์ดังกล่าวนี้ จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะเพื่อใช้เป็นหลักในการจัดหาไว้ใช้ในราชการกองทัพบกจึงขอเชิญชวนผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายสิ่งอุปกรณ์ดังกล่าวส่งข้อมูลให้กับทางราชการเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะซึ่งมีรายละเอียด อ่านเพิ่มเติม

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28