Welcome to Phramongkutklao Hospital

01-homebanner

ย.2847/62  1.ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อยา   2.ขอบเขตของงาน   3.คุณลักษณะเฉพาะ 4.ราคากลาง

ย.3038/62  1.ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อยา   2.ขอบเขตของงาน   3.คุณลักษณะเฉพาะ 4.ราคากลาง

ซ.555/62

รายละเอียด

ซ.520/62

ซ.543/62

ซ.544/62

ซ.546/62

ซ.547/62

ซ.548/62

ซ.549/62

ซ.553/62

รายละเอียด

ย.1792/62

ย.1856/62

ย.2405/62

ย.2744/62

ย.2718/62

ย.2779/62

รายละเอียด

ย.2787/62

รายละเอียด

ย.2701/62

ย.2753/62

ย.2719/62

ย.2751/62

รายละเอียด

ย.2670/62

ย.2644/62

ย.2688/62

ย.2730/62

ย.2715/62

ย.2732/62

ย.2630/62

รายละเอียด

ย.2634/62

ย.2669/62

ย.2671/62

ย.2685/62

ย.2648/62

รายละเอียด

ย.2534/62

รายละเอียด

ย.2337/62

รายละเอียด

ย.2280/62

รายละเอียด

ย.2367/62

รายละเอียด

ย.1639/62

รายละเอียด

ว.1518/62 รายละเอียด

ย.2237/62

ย.2904/62   รายละเอียด

ย.2855/62   รายละเอียด

ย.2929/62   รายละเอียด

ย.2936/62   รายละเอียด

ย.2937/62   รายละเอียด

ย.2938/62   รายละเอียด

ย.2939/62   รายละเอียด

ย.2853/62  1.ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อยา   2.ขอบเขตของงาน   3.คุณลักษณะเฉพาะ 4.ราคากลาง

ย.2904/62  1.ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อยา   2.ขอบเขตของงาน   3.คุณลักษณะเฉพาะ 4.ราคากลาง

ย.2855/62  1.ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อยา   2.ขอบเขตของงาน   3.คุณลักษณะเฉพาะ 4.ราคากลาง

ย.2929/62  1.ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อยา   2.ขอบเขตของงาน   3.คุณลักษณะเฉพาะ 4.ราคากลาง

ย.2936/62  1.ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อยา   2.ขอบเขตของงาน   3.คุณลักษณะเฉพาะ 4.ราคากลาง

ย.2937/62  1.ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อยา   2.ขอบเขตของงาน   3.คุณลักษณะเฉพาะ 4.ราคากลาง

ย.2938/62  1.ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อยา   2.ขอบเขตของงาน   3.คุณลักษณะเฉพาะ 4.ราคากลาง

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28