Welcome to Phramongkutklao Hospital

01-homebanner

ซ.486/62

ซ.519/62

ซ.522/62

ซ.528/62

ซ.537/62

ซ.540/62

รายละเอียด

ว.1520/62  รายละเอียด

ย.2847/62  1.ร่างประกาศซื้อและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยา   2.ขอบเขตของงาน   3.คุณลักษณะเฉพาะ 4.ราคากลาง

ย.2852/62  1.ร่างประกาศซื้อและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยา   2.ขอบเขตของงาน   3.คุณลักษณะเฉพาะ 4.ราคากลาง

ย.2856/62  1.ร่างประกาศซื้อและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยา   2.ขอบเขตของงาน   3.คุณลักษณะเฉพาะ 4.ราคากลาง

ย.3038/62  1.ร่างประกาศซื้อและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยา   2.ขอบเขตของงาน   3.คุณลักษณะเฉพาะ 4.ราคากลาง

ย.2854/62  1.ร่างประกาศซื้อและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยา   2.ขอบเขตของงาน   3.คุณลักษณะเฉพาะ 4.ราคากลาง

-ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 3 รายการ (ว.1390/62) 1. ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ   4. ราคากลาง

ย.2729/62

ย.2767/62

รายละเอียด

ย.2516/62

ย.2612/62

ย.2689/62

ย.2720/62

ย.2703/62

ย.2683/62

รายละเอียด

ย.2668/62

ย.2621/62

ย.2633/62

ย.2677/62

ย.2594/62

ย.2679/62

ย.2631/62

รายละเอียด

ย.2563/62

รายละเอียด

ว.1461/62

ว.1462/62

ว.1463/62

ว.1464/62

รายละเอียด

ว.1438/62

ว.1443/62

ว.1458/62

ว.1459/62

รายละเอียด

ย.2816/62  รายละเอียด

ย.2847/62  รายละเอียด

ย.2852/62  รายละเอียด

ย.2853/62  รายละเอียด

ย.2854/62  รายละเอียด

ย.2856/62  รายละเอียด

ย.2857/62  รายละเอียด

ย.2858/62  รายละเอียด

ย.2928/62  รายละเอียด

ย.3038/62  รายละเอียด

ย.2794/62

ย.2795/62

ว.1440/62

ว.1454/62

ว.1456/62

ว.1457/62

รายละเอียด

ว.1437/62

ว.1442/62

รายละเอียด

ย.2424/62

ย.2695/62

ย.2674/62

ย.2733/62

ย.2707/62

ย.2693/62

ย.2722/62

รายละเอียด

ย.1979/62

ย.2649/62

ย.2680/62

ย.2635/62

ย.2675/62

ย.2716/62

ย.1819/62

ย.2459/62

ย.2673/62

ย.2676/62

ย.2070/62

รายละเอียด

ย.2811/62

รายละเอียด

ย.2637/62

ย.2595/62

ย.2638/62

ย.2597/62

ย.2598/62

รายละเอียด

ย.2178/62

ย.2643/62

ย.2646/62

ย.2611/62

รายละเอียด

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28