Welcome to Phramongkutklao Hospital

01-homebanner

ย.3811/61

ซ.554/61

ซ.36/62

รายละเอียด

เรื่องประกวดราคาซื้อชุดให้สารละลายและเลือดเพื่อรักษาสภาพ กล้ามเนื้อหัวใจชนิดปรับอุณหภูมิได้ (BLOOD CARDIOPLEGIA SET) (4ต่อ1)(ว.1041/61)โดยการทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   รายละเอียด

 

เรื่องประกวดราคาซื้อถุงมือตรวจโรคชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง ขนาดต่างๆ จำนวน 2 รายการ(ว.933/61)โดยการทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   รายละเอียด

ยา VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE 500 MG INJ จำนวน 1 รายการ (ย.187/62)

1. ประกาศประกวดราคา/เอกสารประกวดราคา  2. ขอบเขตของงาน 3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4.ราคากลาง

ยา IRBESARTAN 150 MG TABLET จำนวน 1 รายการ (ย.188/62)

1. ประกาศประกวดราคา/เอกสารประกวดราคา  2. ขอบเขตของงาน 3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4.ราคากลาง

ยา METFORMIN HYDROCHLORIDE TAB. 850 MG. จำนวน 1 รายการ (ย.189/62)

1. ประกาศประกวดราคา/เอกสารประกวดราคา  2. ขอบเขตของงาน 3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4.ราคากลาง

    ด้วย กองเภสัชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สายแพทย์ จำนวน ๑ รายการ คือ ชุดจัดยาอัตโนมัติ  รายละเอียด

ซ.530/61

ซ.531/61

ซ.533/61

ซ.534/61

ซ.541/61

ซ.544/61

ซ.550/61

ซ.552/61

ซ.557/61

รายละเอียด

ว.1462/61

ว.1472/61

ว.1475/61

ว.1477/61

ว.1479/61

ว.1489/61

ว.1490/61

ว.1491/61

ว.1508/61

ว.1543/61

รายละเอียด

ถ.84/61

ถ.104/61

รายละเอียด

ซ.518/61

ซ.527/61

ซ.535/61

ซ.536/61

ซ.537/61

ซ.538/61

ซ.539/61

ซ.540/61

ซ.542/61

ซ.545/61

ซ.547/61

ซ.548/61

ซ.490/61

รายละเอียด

1. ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 2 รายการ(ว.903/61)  1. ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ   4. ราคากลาง

2. ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 4 รายการ (ว.1093/61)  1. ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ   4. ราคากลาง

3. ซื้อเสื้อคลุมผ่าตัดแขนยาว ชนิด NON-STERILE ขนาด L(ว.1094/61)  1. ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ   4. ราคากลาง

4. ซื้อสายสวนหัวใจเพื่อการตรวจภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดเร็วแบบไม่สัมผัสผนังห้องหัวใจ(ว.1276/61)  1. ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ   4. ราคากลาง

5. ซื้อซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 22 รายการ(ว.78/62)  1. ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ   4. ราคากลาง

6. ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 15 รายการ (ว.77/62)  1. ร่างประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ   4. ราคากลาง

ว.1380/61

ว.1445/61

ว.1471/61

ว.1473/61

ว.1474/61

ว.1481/61

ว.1494/61

ว.1496/61

รายละเอียด

ว.1333/61

ว.1448/61

ว.1452/61

ว.1454/61

ว.1495/61

ว.1499/61

ว.1500/61

ว.1501/61

ว.1502/61

ว.1503/61

ว.1504/61

รายละเอียด

ย.3522/61

1.ราคากลาง

 

2.ประกาศ

ย.3580/61 รายละเอียด

ย.3581/61 รายละเอียด

ย.3762/61 รายละเอียด

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28