Welcome to Phramongkutklao Hospital

01-homebanner

ย.3525/61

ย.3740/61

ย.3759/61

ย.3747/61

รายละเอียด

ย.3736/61

ย.3675/61

ย.3664/61

ย.3524/61

ย.3583/61

ย.3679/61

ย.3573/61

ย.3578/61

ย.3671/61

ย.3677/61

ย.3667/61

ย.3710/61

ย.3706/61

ย.3663/61

รายละเอียด 

ย.3487/61 รายละเอียด

 

ประกาศกองเภสัชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

เรื่อง เชิญชวนให้ส่งข้อมูลของ สิ่งอุปกรณ์สายแพทย์

......................................................................

                       ด้วย กองเภสัชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จะจัดทำคุณลักษณะสิ่งอุปกรณ์               สายแพทย์ จำนวน ๙ รายการ คือ

๑.      ยา Povidine-Iodine

๒.      ยา Chlorthalidone 

๓.      ยา Palonosetron HCl  

๔.      ยา Ceftolozane และ Tazobactam

๕.      ยา Grazoprevir และ Elbasvir

๖.      ยา Golimumab

๗.      ยา Paracetamol

๘.      ยา Cholestyramine Resin

๙.      ยา Sennosides B

          สิ่งอุปกรณ์ดังกล่าวนี้ จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ เพื่อใช้เป็นหลักในการจัดหาไว้ใช้ในราชการกองทัพบก จึงขอเชิญชวนผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายสิ่งอุปกรณ์ดังกล่าว ส่งข้อมูลให้กับทางราชการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ ซึ่งมีรายละเอียด และเงื่อนไขดังต่อไปนี้  อ่านตอ่

1. ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 7 รายการ(ว.1274/61)   1. ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ   4. ราคากลาง

2. ซื้อสารยึดกระดูกชนิดมียาปฏิชีวนะ ขนาดบรรจุ 40 กรัม(ว.75/62)   1. ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ   4. ราคากลาง

ย.1809/61

ย.3627/61 รายละเอียด

ย.38/62

ย.2974/61

ซ.256/61 รายละเอียด

ว.1316/61

ว.1414/61

ว.1416/61

ว.1432/61

ว.1435/61

ว.1459/61

ว.1460/61

ว.1465/61

ว.1466/61

ว.1497/61

รายละเอียด

ซ.449/61 รายละเอียด

1. ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 7 รายการ(ว.1269/61)  1. ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ   4. ราคากลาง

2. ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 39 รายการ(ว.1275/61)  1. ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ   4. ราคากลาง

3. ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 6 รายการ(ว.1277/61)  1. ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ   4. ราคากลาง

4. ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 15 รายการ(ว.1278/61)  1. ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ   4. ราคากลาง

เรื่องประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 16 รายการ(ว.1272/61)โดยการทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1. ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4. ราคากลาง

 

เรื่องประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 11 รายการ(ว.1273/61)โดยการทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1. ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4. ราคากลาง

ย.3610/61

ย.3590/61

ย.3319/61

รายละเอียด

ย.3595/61

ย.3624/61

ย.3391/61

รายละเอียด

ย.3446/61 รายละเอียด

ย.3417/61 รายละเอียด

- ซื้อยา ประจำปีงบประมาณ 2562

รายละเอียดแผน

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28