ซ.0471/60 รายละเอียด

ซ.0472/60 รายละเอียด

ว.1118/60 รายละเอียด

ว.1132/60 รายละเอียด

ว.5119/60 รายละเอียด

ว.5122/60 รายละเอียด

ว.5124/60 รายละเอียด

ว.5125/60 รายละเอียด

ว.5130/60 รายละเอียด

ว.5131/60 รายละเอียด

ว.5133/60 รายละเอียด

เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวินิจฉัยหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงแบบพกพาพร้อมหัวตรวจชนิดสอดผ่านทางหลอดอาหาร (Portable Echocardiographic Machine with Transesophageal Probe) โดยขอยกเว้นข้อ 1.3.4 (ว.5106/60) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1. ประกาศประกวดราคา   2. เอกสารประกวดราคา   3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4. ราคากลาง

เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อเตียงผู้ป่วยชนิดต่างๆ จำนวน 3 รายการ (ว.5100/60) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1. ประกาศประกวดราคา   2. เอกสารประกวดราคา   3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4. ราคากลาง

 

เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องกำหนดตำแหน่งในการผ่าตัดสมอง โดยจัดหาเฉพาะข้อ 1.2.1.2 (ยกเว้นข้อ 1.2.1.2.9), 1.2.2 , 1.2.3 , 1.2.4  (ว.5102/60) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1. ประกาศประกวดราคา   2. เอกสารประกวดราคา   3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4. ราคากลาง

 

เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดความละเอียดสูง ( High Resolution Ultrasound ) (ว.5103/60) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1. ประกาศประกวดราคา   2. เอกสารประกวดราคา   3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4. ราคากลาง

 

ประกาศ ประกวดราคาซื้อยา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ย.1635/60  ราคากลาง

ย.1636/60  ราคากลาง

เรื่อง ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวินิจฉัยหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงแบบพกพาพร้อมหัวตรวจชนิดสอดผ่านทางหลอดอาหาร (Portable Echocardiographic Machine with Transesophageal Probe) โดยขอยกเว้นข้อ 1.3.4 (ว.5106/60) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1. ร่างประกาศประกวดราคา   2. ร่างเอกสารประกวดราคา   3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4. ราคากลาง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายภาพเอกซเรย์ทั่วไประบบดิจิตอล แบบ 2 ชุดรับรังสี (Digital Radiography 2 Detector)  โดยจัดหาเฉพาะข้อ 1.2.4 และ ข้อ 1.2.7.1 ถึง 1.2.7.10 จำนวน 1 ชุด (ว.5016/60)   รายละเอียด

เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ (ว.1268/60) จำนวน 18 รายการ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1. ประกาศประกวดราคา   2. เอกสารประกวดราคา   3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4. ราคากลาง

-ประกาศสอบราคาจ้างบำรุงรักษาฯ สป. สาย พ. จำนวน 2 รายการ(ซ.443/60)และราคากลาง

-ประกาศสอบราคาจ้างบำรุงรักษาฯ สป. สาย พ. จำนวน 3 รายการ(ซ.449/60)และราคากลาง

-ประกาศสอบราคาซื้อแผ่นน้ำยาตรวจวิเคราะห์ค่าชีวเคมีในเลือดฯ(ว.799/60)และราคากลาง

-ประกาศสอบราคาซื้อข้อต่อให้สารละลายผ่านชนิด 3 ทาง(ว.800/60)และราคากลาง

-ประกาศสอบราคาซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. จำนวน 4 รายการ(ว.801/60)และราคากลาง

-ประกาศสอบราคาซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. จำนวน 11 รายการ(ว.1166/60)และราคากลาง

-ประกาศสอบราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกสันหลังทางด้านศัลยกรรมประสาทและอุปกรณ์ประกอบ(ว.5111/60)และราคากลาง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ยา

ย.1349/60

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ (ว.294/60) จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันระบบไมโครโปรเซสเซอร์ ( Volume and Pressure Control Ventilator with Microprocessor ) จำนวน 5 เครื่อง (ว.5015/60) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

 ประกาศ ประกวดราคาซื้อยา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ย.1594/60              ราคากลาง

ย.1595/60              ราคากลาง

ย.1233/60              ราคากลาง

 

 

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28