Welcome to Phramongkutklao Hospital

01-homebanner

1. ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 3 รายการ (ว.217/62)  1. ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ   4. ราคากลาง

2. ซื้อกล่องบรรจุสารละลายไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ ความเข้มข้น 58% (ว.223/62)  1. ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ   4. ราคากลาง

3. สิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 5 รายการ(ว.957/62)  1. ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ   4. ราคากลาง

4. ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 2 รายการ(ว.961/62)  1. ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ   4. ราคากลาง

5. ซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดต่างๆ จำนวน 2 รายการ (ถ.68/62)  1. ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ   4. ราคากลาง

ย.1929/62

ย.1941/62

ย.1947/62

ย.1882/62

รายละเอียด

ย.1584/62

รายละเอียด

ย.1944/62

รายละเอียด

ย.965/62

ย.1770/62

รายละเอียด

ย.1748/62

ย.1804/62

ย.1821/62

ย.1637/62

ย.1818/62

ย.1758/62

รายละเอียด

ย.1327/62

รายละเอียด

ย.1551/62

รายละเอียด

ย.1143/62

รายละเอียด

ย.1196/62

ย.1207/62

รายละเอียด

-ซื้อเครื่องฉายรังสีแบบปรับความเข้ม (ถ.67/62) 

ราคากลาง

-จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องฉายรังสีลิแนคแบบพื้นฐาน (Standard Linear Accelerator) ยี่ห้อ SIEMENS รุ่น PRIMUS หมายเลขเครื่อง 5056 (แบบรวมอะไหล่ทุกชิ้นและหลอด Magnetron)(แผนกรังสีรักษา กรส.ฯ) (ซ.333/62)  ราคากลาง

-จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องฉายรังสีลิแนคแบบพื้นฐาน (Standard Linear Accelerator) ยี่ห้อ SIEMENS รุ่น PRIMUS หมายเลขเครื่อง 5056 (แบบรวมอะไหล่ทุกชิ้นและหลอด Magnetron)(แผนกรังสีรักษา กรส.ฯ) (ซ.333/62)  รายละเอียด

ซ.411/62

ซ.413/62

ซ.414/62

ซ.415/62

ซ.417/62

ซ.418/62

ซ.421/62

ซ.423/62

รายละเอียด

ซ.400/62

ซ.402/62

ซ.403/62

ซ.404/62

ซ.406/62

ซ.407/62

ซ.409/62

ซ.410/62

รายละเอียด

ประกาศกองวิสัญญีและห้องผ่าตัด โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

เรื่อง  เชิญชวนให้ส่งข้อมูลของ สิ่งอุปกรณ์สายแพทย์

.......................................

                    ด้วย กองวิสัญญีและห้องผ่าตัด โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าจะจัดทำคุณลักษณะสิ่งอุปกรณ์    สายแพทย์  จำนวน  ๑  รายการ คือ

                      -.เครื่องมือช่วยใส่ท่อช่วยหายใจระบบวีดิทัศน์ ชนิดจอภาพแยกจากด้าม ( Video Laryngoscope )

                                      สิ่งอุปกรณ์ดังกล่าวนี้ จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะเพื่อใช้เป็นหลักในการจัดหาไว้ใช้ในราชการกองทัพบก จึงขอเชิญชวนผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายสิ่งอุปกรณ์ดังกล่าว ส่งข้อมูลให้กับทางราชการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ ซึ่งมีรายละเอียด อ่านเพิ่มเติม

ซ.328/62

ซ.329/62

ซ.367/62

ซ.370/62

ซ.373/62

ซ.376/62

ซ.383/62

ซ.390/62

ซ.393/62

ซ.397/62

ซ.398/62

รายละเอียด

1. จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องเอกซเรย์จำลองการฉายรังสี(X-RAY SIMULATOR) ยี่ห้อ Varian Medical Systems ,Inc รุ่น Acuity หมายเลขเครื่อง 296(แบบรวมอะไหล่)

2. จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องใส่แร่อิริเดียมพร้อมอุปกรณ์(Iridium Afterloading System) ยี่ห้อ Gammamed รุ่น Gammamed Plus หมายเลขเครื่อง E166(แบบรวมอะไหล่)

3. จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องดมยาสลบแบบใช้ก๊าซ 3 ชนิด พร้อมเครื่องช่วยหายใจฯ จำนวน 13 เครื่อง(แบบรวมอะไหล่)

4. จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายอัตโนมัติ ยี่ห้อ Terumo รุ่น TE-171 จำนวน 154 เครื่อง ,รุ่น TE-172 จำนวน 343 เครื่อง และเครื่องฉีดยาอัตโนมัติ ยี่ห้อ Terumo รุ่น TE-331 จำนวน 168 เครื่อง(แบบรวมอะไหล่)

5. จ้างซ่อมเครื่องเอกซเรย์หัวใจและหลอดเลือดชนิดระนาบเดียว ยี่ห้อ Philips รุ่น FD20 หมายเลขเครื่อง 3 โดยเปลี่ยนอุปกรณ์ จำนวน 7 รายการ

รายละเอียด

กศก.รพ.รร.6 ขอส่งประกาศเชิญชวนให้ส่งข้อมูลจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ของ ลิ้นหัวใจเทียมเอออร์ติกแบบมีโครงชนิดที่ทำจากเยื่อหุ้มหัวใจวัว ที่ผ่านกระบวนการ INTEGRITY PRESERVATION จำนวน 1 รายการ รายละเอียดดังนี้

ว.900/62

ว.902/62

ว.915/62

ว.916/62

ว.917/62

ว.918/62

ว.919/62

ว.920/62

ว.921/62

ว.1059/62

รายละเอียด

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28