Welcome to Phramongkutklao Hospital

01-homebanner

ย.830/62 รายละเอียด

ย.785/62

ย.852/62

ย.851/62

ย.859/62  รายละเอียด

ย.786/62 รายละเอียด

ย.791/62

ย.846/62

ย.836/62

ย.833/62

ย.840/62

ย.823/62

ย.793/62

1. จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องฉายรังสีลิแนคแบบพื้นฐาน (Standard Linear Accelerator) ยี่ห้อ SIEMENS รุ่น PRIMUS หมายเลขเครื่อง 5056

2. จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องเอกซเรย์ทั่วไประบบดิจิตอล (Digital  Radiography) ยี่ห้อ KODAK รุ่น DR 3500 SYSTEM หมายเลขเครื่อง 0154

3. จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องเอกซเรย์หลอดเลือดระบบดิจิตอลชนิดสองระนาบ ( Bi-Plane Subtraction Angiography ) ยี่ห้อ Philips รุ่น Allura Xper FD20/20 หมายเลขเครื่อง 27

4. จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องมือตรวจวินิจฉัยโรคด้วยสารกัมมันตรังสีชนิดโทโมกราฟฟี่ แบบ 2 หัววัด ยี่ห้อ ซีเมนส์ รุ่น Symbia Evo Excel หมายเลขเครื่อง 1035

รายละเอียดแผน

ย.795/62  รายละเอียด

ย.794/62

ย.784/62

ย.790/62

ย.824/62

ย.838/62

ย.843/62

ย.854/62

ย.857/62

ย.661/62  รายละเอียด

ย.726/62

ย.769/62

ย.778/62

ย.753/62

ย.744/62

ย.501/62

 

ย.737/62 รายละเอียด

ย.616/62

ย.708/62

ย.693/62

 

ซ.182/62

ซ.227/62

ซ.238/62

ซ.243/62

ซ.244/62

ซ.246/62

ซ.249/62

รายละเอียด

ย.658/62  รายละเอียด

-จ้างซ่อมเครื่องเอกซเรย์หลอดเลือดระบบดิจิตอลชนิดสองระนาบ(Bi-Plane Subtraction Angiography) ยี่ห้อ ฟิลิปส์ รุ่น Allura Xper FD20/20  หมายเลขเครื่อง 27 (แผนกรังสีวินิจฉัย กรส.รพ.รร.6)โดยเปลี่ยนอุปกรณ์ จำนวน  1 รายการ(ซ.373/61)  รายละเอียด

-จ้างซ่อมเครื่องเอกซเรย์หลอดเลือดระบบดิจิตอลชนิดสองระนาบ(Bi-Plane Subtraction Angiography) ยี่ห้อ ฟิลิปส์ รุ่น Allura Xper FD20/20  หมายเลขเครื่อง 27 (แผนกรังสีวินิจฉัย กรส.รพ.รร.6)โดยเปลี่ยนอุปกรณ์ จำนวน  1 รายการ(ซ.373/61)  รายละเอียด

-ชุดกล้องส่องตรวจเพื่อวินิจฉัยและผ่าตัดภายในโพรงมดลูก พร้อมระบบถ่ายทอดสัญญาณภาพ (Diagnostic and operative hysteroscope with camera system) (ถ.29/62)  1. ร่างประกาศซื้อและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อฯ   2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ   4. ราคากลาง

1. ซื้อชุดผ่าตัดทางทรวงอกผ่านกล้องระบบวีดิทัศน์ (Thoracoscope with camera system) (ถ.30/62)  1. ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ   4. ราคากลาง

2. ซื้อเครื่องสร้างอุณหภูมิและความชื้นพร้อมเครื่องผลิตอากาศแบบสำเร็จรูป (Humidifier with integrated flow generator) (ถ.31/62)  1. ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ   4. ราคากลาง

ว.437/62

ว.441/62

ว.442/62

ว.434/62

ว.438/62

ว.439/62

รายละเอียด

ว.428/62

ว.430/62

ว.431/62

ว.436/62

รายละเอียด

 

ว.435/62 รายละเอียด

ว.328/62

ว.406/62

ว.407/62

ว.420/62

ว.427/62

รายละเอียด

3755/61

ซ.112/62 รายละเอียด

ว.469/62 รายละเอียด

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28