ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.334/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.1140/61) รายละเอียด

1. ซื้อสิ่งอุปกรณ์ ซึ่งประกอบในชุดยูนิตทันตกรรมชนิดใช้งานร่วมกับระบบท่ออัดลมกลาง (Dental Master unit run by Central Supply ) จำนวน 3 รายการ(ถ.26/61)  ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   ขอบเขตของงาน   คุณลักษณะเฉพาะ   ราคากลาง

2. ซื้อเครื่องอัดลมป้องกันหลอดเลือดดำบริเวณขาอุดตัน (Intermittent Pneumatic Compression) (ถ.43/61)  ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   ขอบเขตของงาน   คุณลักษณะเฉพาะ   ราคากลาง

3. ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 2 รายการ(ว.591/61)  ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   ขอบเขตของงาน   คุณลักษณะเฉพาะ   ราคากลาง

ย.2705/61  รายละเอียด

ย.2506/61  รายละเอียด

ย.2601/61

ย.2649/61

ย.2271/61

ย.2658/61

รายละเอียด

ย.2592/61

ย.2593/61

ย.2574/61

ย.2575/61

ย.2581/61

ย.2605/61

ย.2604/61

รายละเอียด

ย.2509/61  รายละเอียด

ย.2059/61  รายละเอียด

ย.2510/61

ย.2516/61

รายละเอียด

ย.1751/61

ย.2541/61

รายละเอียด

ย.1912/61  รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.826/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.874/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.875/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.883/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.885/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.886/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.887/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.889/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.890/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.892/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.896/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.898/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.899/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.900/61) รายละเอียด

ด้วย กองวิสัญญีและห้องผ่าตัด โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จะจัดทำคุณลักษณะสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ จำนวน ๖ รายการ คือ

                   ๑. สายฉีดสีในท่อทางเดินปัสสาวะ ( Ureteral Catheter )

                   ๒. ลวดนำทาง ( Nitinol Guidewire ) 

                   ๓. ชุดบอลลูนถ่างขยายท่อทางเดินปัสสาวะ ( Ureteral Balloon Dilator Set ) 

                   ๔. ปลอกหุ้มกล้องส่องตรวจท่อทางเดินปัสสาวะ ( Ureteral Access Sheath )

                   ๕. สายคล้องนิ่วในท่อไตและในไต ( Stone Retrieval Basket ) 

                   ๖. ชุดบอลลูนขยายไตผ่านทางผิวหนัง ( Nephrostomy Balloon Catheter Set ) 

                   สิ่งอุปกรณ์ดังกล่าวนี้ จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะเพื่อใช้เป็นหลักในการจัดหาไว้ใช้ในราชการกองทัพบกจึงขอเชิญชวนผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายสิ่งอุปกรณ์ดังกล่าว ส่งข้อมูลให้กับทางราชการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ ซึ่งมีรายละเอียด อ่านเพิ่มเติม

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.163/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.177/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.924/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิื้นเปลือง สาย พ. (ว.982/61) รายละเอียด

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28