Welcome to Phramongkutklao Hospital

01-homebanner

ว.1102/61

ว.1105/61

ว.1109/61

ว.1118/61

 

รายละเอียด

ว.1141/61 

 

รายละเอียด

ประกาศกองวิสัญญีและห้องผ่าตัด โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

เรื่อง  เชิญชวนให้ส่งข้อมูลของ สิ่งอุปกรณ์สายแพทย์

.......................................

                   ด้วย กองวิสัญญีและห้องผ่าตัด โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จะจัดทำคุณลักษณะสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์  จำนวน  ๕ รายการคือ

                   ๑. ชุดเครื่องมือผ่าตัดหัวใจเด็ก ( Open Heart Surgery Set for Child )

                   ๒. เครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้าระบบควบคุมความร้อนอัตโนมัติ พร้อมเครื่องจ่ายก๊าซอาร์กอน (Electrosurgical  Unit  with  Argon  Plasma  Coagulation ) 

                   ๓. เครื่องบันทึกข้อมูลทางวิสัญญีวิทยา ( Anesthesia Information Management System )

                    ๔. เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระบบไฮโดรลิค ( Hydraulic  Transfer  Stretcher )

                   ๕. เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระบบไฮโดรลิคแบบ X-Ray ผ่านได้ ( Hydraulic Transfer X-Ray Stretcher ) 

                   สิ่งอุปกรณ์ดังกล่าวนี้ จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะเพื่อใช้เป็นหลักในการจัดหาไว้ใช้ในราชการกองทัพบก จึงขอเชิญชวนผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายสิ่งอุปกรณ์ดังกล่าว ส่งข้อมูลให้กับทางราชการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ ซึ่งมีรายละเอียดอ่านเพิ่มเติม

ย.3156/61

ย.2680/61

ย.3127/61

ย.3175/61

รายละเอียด

ย.3007/61

ย.3052/61

ย.3139/61

ย.2848/61

ย.1693/61

ย.2843/61

ย.3154/61

ย.2718/61

รายละเอียด

ย.3102/61

ย.3023/61

ย.3092/61

รายละเอียด

ย.2939/61

ย.2608/61

ย.2798/61

ย.3006/61

รายละเอียด

ย.3042/61 รายละเอียด

ย.2965/61 รายละเอียด

ย.2585/61 รายละเอียด

ว.963/61

ว.1034/61

ว.1062/61

ว.1064/61

ว.1065/61

ว.1084/61

ว.1086/61

ว.1087/61

ว.1088/61

 

รายละเอียด

ย.2627/61 รายละเอียด

ย.2579/61 รายละเอียด

ว.958/61

ว.962/61

ว.1090/61

ว.1092/61

ว.1096/61

ว.1097/61

ว.1098/61

 

รายละเอียด

จ้างซ่อม สป.  สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.199/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป.  สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.304/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป.  สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.320/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป.  สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.321/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป.  สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.334/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป.  สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.335/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป.  สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.336/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป.  สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.337/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป.  สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.340/61) รายละเอียด

-ซื้อเครื่องมือผ่าตัดด้วยแสงเลเซอร์ ชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ (Surgical Cabon Dioxide Laser)(ถ.99/61)   ร่างประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   ขอบเขตของงาน   คุณลักษณะเฉพาะ   ราคากลาง

จ้างซ่อม สป.  สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.310/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป.  สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.311/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป.  สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.312/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป.  สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.313/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป.  สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.315/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป.  สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.317/61) รายละเอียด

 

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.1103/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.1104/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.1106/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.1107/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.1108/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.1110/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.1115/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.1133/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.1134/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.1135/61) รายละเอียด

ย.3117/61

ย.3138/61

ย.3076/61

ย.3159/61

ย.3081/61

ย.3122/61

ย.3137/61

รายละเอียด

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28