Welcome to Phramongkutklao Hospital

01-homebanner

ว.215/62 รายละเอียด

ย.916/62

ย.917/62

ย.3535/61

ว.398/62

ว.396/62

ว.408/62

ว.421/62

ว.423/62

ว.424/62

ว.426/62

ว.429/62

รายละเอียด

ว.321/62

ว.364/62

ว.380/62

ว.388/62

ว.390/62

รายละเอียด

ประกาศกองวิสัญญีและห้องผ่าตัด โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

เรื่อง  เชิญชวนให้ส่งข้อมูลของ สิ่งอุปกรณ์สายแพทย์

.......................................

                   ด้วย กองวิสัญญีและห้องผ่าตัด โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าจะจัดทำคุณลักษณะสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์  จำนวน  ๑ รายการคือ

                      -. ชุดแปลงสัญญาณแรงดันให้เป็นสัญญาณไฟฟ้าชนิดท่อนำสารละลายมีแถบสี  (Disposable Pressure Transducer with Color-Coded Pressure Tub)

                                      สิ่งอุปกรณ์ดังกล่าวนี้ จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะเพื่อใช้เป็นหลักในการจัดหาไว้ใช้ในราชการกองทัพบก จึงขอเชิญชวนผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายสิ่งอุปกรณ์ดังกล่าว ส่งข้อมูลให้กับทางราชการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ ซึ่งมีรายละเอียด อ่านเพิ่มเติม

ย.862/62

ย.696/62  รายละเอียด

ย.745/62

ย.773/62

ย.735/62

ย.499/62  รายละเอียด

ย.459/62  รายละเอียด

ย.475/62  รายละเอียด

ซ.237/62

ซ.239/62

ซ.241/62

ซ.245/62

ซ.251/62

รายละเอียด

ซ.228/62

ซ.229/62

ซ.231/62

ซ.232/62

ซ.234/62

ซ.235/62

รายละเอียด

ว.391/62

ว.395/62

ว.399/62

ว.401/62

ว.404/62

ว.409/62

ว.410/62

รายละเอียด

ว.382/62

ว.383/62

ว.384/62

ว.385/62

ว.386/62

ว.387/62

ว.389/62

รายละเอียด

ย.3756/61

ย.115/62

ว.97/62

ว.211/62

ว.294/62

ว.372/62

ว.378/62

รายละเอียด

ซ.111/62

ซ.192/62

ซ.193/62

ซ.196/62

ซ.208/62

ซ.215/62

ซ.222/62

ซ.226/62

รายละเอียด

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28