Welcome to Phramongkutklao Hospital

01-homebanner

ว.418/62

ว.433/62

ว.447/62

ว.470/62

ว.479/62

ว.487/62

รายละเอียด

ว.658/62

ว.667/62

ว.365/62

ว.392/62

ว.397/62

รายละเอียด

ซ.217/62

ซ.240/62

ซ.250/62

ซ.252/62

ซ.257/62

ซ.259/62

ซ.264/62

ซ.265/62

ซ.266/62

รายละเอียด

 

- จ้างซ่อมเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูงชนิดเคลื่อนย้ายได้(Digital Color Doppler Portable Ultrasound) ยี่ห้อ SONOSITE รุ่น MICRO-MAXX  หมายเลขเครื่อง WK02XX โดยเปลี่ยนอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ(ซ.331/61)   ราคากลาง

- จ้างซ่อมเครื่องส่องตรวจกระเพาะอาหารชนิดวิดีทัศน์ขนาดใหญ่ (EVIS EXERA Gastrointestinal videoscope) ยี่ห้อ โอลิมปัส รุ่น GIF-1TQ160  หมายเลขเครื่อง 2901716(แผนกทางเดินอาหาร กอย.รพ.รร.6)โดยเปลี่ยนอุปกรณ์ จำนวน 8 รายการ(ซ.348/61)  ราคากลาง

1. จ้างซ่อมเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูงชนิดเคลื่อนย้ายได้(Digital Color Doppler Portable Ultrasound) ยี่ห้อ SONOSITE รุ่น MICRO-MAXX  หมายเลขเครื่อง WK02XX โดยเปลี่ยนอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ(ซ.331/61)   รายละเอียด

2. จ้างซ่อมเครื่องส่องตรวจกระเพาะอาหารชนิดวิดีทัศน์ขนาดใหญ่ (EVIS EXERA Gastrointestinal videoscope) ยี่ห้อ โอลิมปัส รุ่น GIF-1TQ160  หมายเลขเครื่อง 2901716(แผนกทางเดินอาหาร กอย.รพ.รร.6)โดยเปลี่ยนอุปกรณ์ จำนวน 8 รายการ(ซ.348/61)  รายละเอียด

ย.886/62  รายละเอียด

ย.1107/62  รายละเอียด

 

ย.1108/62  รายละเอียด

ย.1083/62

ย.1008/62

ย.1009/62

ย.1020/62

 

ย.850/62  รายละเอียด

ย.897/62

ย.887/62

ย.953/62

ย.962/62

ย.948/62 รายละเอียด

1. ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 4 รายการ (ว.221/62)  1. ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ   4. ราคากลาง

2. ซื้อสำลีบริสุทธิ์ตัดแผ่น ขนาด 4 นิ้ว x 6 นิ้ว (450 กรัม/ถุง) (ว.222/62)  1. ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ   4. ราคากลาง

3. ซื้อกล่องบรรจุสารละลายไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ ความเข้มข้น 58% (ว.223/62)  1. ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ   4. ราคากลาง

4. ซื้อเครื่องกระตุ้นสมองผ่านประสาทสมองเส้นที่สิบพร้อมอุปกรณ์ (ว.228/62)  1. ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ   4. ราคากลาง

5. ซื้อชุดเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าของสมองส่วนลึก (ว.229/62)  1. ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ   4. ราคากลาง

ย.1030/62  รายละเอียด

ย.1017/62

ย.751/62

ย.1028/62

ย.1022/62

ย.1031/62

 

ย.998/62 รายละเอียด

ย.964/62

ย.970/62

ย.956/62

ย.950/62

ย.961/62

ย.976/62

ย.899/62  รายละเอียด

ย.835/62

ย.909/62

ย.849/62

ย.866/62

ย.1000/62

ย.898/62

ย.792/62

ย.1088/62

ย.882/62 รายละเอียด

ย.890/62

ย.902/62

ย.845/62

ย.865/62

ย.971/62

ย.900/62

ย.911/62

 

ย.839/62 รายละเอียด

ย.810/62 รายละเอียด

ย.614/62 รายละเอียด

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28