Welcome to Phramongkutklao Hospital

01-homebanner

ย.541/62 รายละเอียด

ย.403/62  รายละเอียด

ย.482/62

ย.308/62  รายละเอียด

ย.483/62

ย.484/62

ย.486/62

ย.497/62

 

ย.451/62  รายละเอียด

ย.463/62

เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องล้างกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหาร ชนิดอัตโนมัติ (Endoscope Reprocessor) (ถ.18/62) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

ย.540/62  รายละเอียด

ว.1647/61

ว.15/62

ว.185/62

ว.197/62

ว.199/62

รายละเอียด

ย.392/62  รายละเอียด

ย.396/62

ย.489/62

 

ย.400/62  รายละเอียด

ย.404/62

ย.411/62

ย.454/62

ย.456/62

ย.474/62

ย.476/62

ย.491/62

ย.493/62

ย.494/62

ย.496/62

ย.498/62

 

ซ.98/62

ซ.110/62

ซ.118/62

ซ.141/62

ซ.152/62

ซ.155/62

ซ.158/62

ซ.161/62

ซ.187/62

รายละเอียด

ว.179/62

ว.180/62

ว.181/62

ว.182/62

ว.183/62

ว.184/62

ว.188/62

ว.196/62

รายละเอียด

ว.160/62

ว.167/62

ว.169/62

ว.171/62

ว.172/62

ว.173/62

ว.175/62

ว.176/62

ว.177/62

ว.178/62

รายละเอียด

ย.381/62  รายละเอียด

ย.402/62

ย.441/62

ย.442/62

ย.457/62

ย.466/62  รายละเอียด

ย.3545/61 รายละเอียด

ว.145/62

ว.140/62

ว.141/62

ว.142/62

ว.146/62

ว.147/62

ว.148/62

ว.149/62

ว.156/62

ว.157/62

รายละเอียด

ว.67/62

ว.84/62

ว.96/62

ว.115/62

ว.117/62

ว.139/62

ราละเอียด

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28