Welcome to Phramongkutklao Hospital

01-homebanner

ว.1625/61

ว.1648/61

ว.1659/61

ว.5/62

ว.66/62

รายละเอียด

                     

 

ประกาศกองเภสัชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

เรื่อง เชิญชวนให้ส่งข้อมูลของ สิ่งอุปกรณ์สายแพทย์

......................................................................

                       ด้วย กองเภสัชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จะจัดทำคุณลักษณะสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ จำนวน ๑ รายการ คือ ยา Ceritinib

          สิ่งอุปกรณ์ดังกล่าวนี้ จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ เพื่อใช้เป็นหลักในการจัดหาไว้ใช้ในราชการกองทัพบก จึงขอเชิญชวนผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายสิ่งอุปกรณ์ดังกล่าว ส่งข้อมูลให้กับ                   ทางราชการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ ซึ่งมีรายละเอียด และเงื่อนไขดังต่อไปนี้  อ่านเพิ่มเติม

ซ.128/62

ซ.139/62

ซ.140/62

ซ.142/62

ซ.143/62

ซ.149/62

รายละเอียด

ซ.100/62

ซ.107/62

ซ.109/62

ซ.117/62

ซ.123/62

ซ.126/62

รายละเอียด

ว.136/62

ว.137/62

ว.151/62

ว.152/62

ว.153/62

ว.154/62

ว.155/62

ว.158/62

ว.159/62

ว.163/62

 

รายละเอียด

ว.107/62

ว.108/62

ว.109/62

ว.111/62

ว.112/62

ว.113/62

ว.116/62

ว.133/62

ว.134/62

ว.135/62

รายละเอียด

ว.55/62

ว.56/62

ว.57/62

ว.59/62

ว.81/62

ว.82/62

ว.85/62

ว.93/62

ว.104/62

ว.106/62

รายละเอียด

 

ว.1563/61

ว.11/62

ว.30/62

ว.50/62

ว.51/62

ว.52/62

ว.53/62

ว.54/62

รายละเอียด

ย.469/62

1. ซื้อชุดศูนย์รวมอุปกรณ์ทางการแพทย์ ชนิดต่างๆ จำนวน 2 รายการ (ถ.2/62)  1. ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อฯ   2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ   4. ราคากลาง

2. ซื้อเตียงผ่าตัด ชนิดต่างๆ จำนวน 4 รายการ (ถ.6/62)  1. ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อฯ   2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ   4. ราคากลาง

ย.341/62  รายละเอียด

ย.3741/61  รายละเอียด

ย.719/62

เรื่องประกวดราคาซื้อชุดโคมไฟ Xenon 300 วัตต์ ชนิดสวมศีรษะพร้อมระบบกล้องวิดีโอใช้ในการผ่าตัด โดยจัดหาเฉพาะข้อ 1.2.1 และ 1.2.2 (ถ.14/62) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

 

เรื่องประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 2 รายการ(ว.1271/61)โดยการทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

 

เรื่องประกวดราคาซื้อกระบอกสำหรับให้ของเหลวชนิดใช้ครั้งเดียว(ว.1270/61)โดยการทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

ด้วย กองรังสีกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์

จำนวน ๕  รายการ  คือ

๑)  ชุดอุปกรณ์สำหรับจี้ทำลายเนื้องอกด้วยความร้อน

๒)  ชุดผ้าทำหัตถการผ่านทางหลอดเลือดชนิดใช้แล้วทิ้ง

๓)  ชุดอุปกรณ์สลายลิ่มเลือดหลอดเลือดในสมอง

๔)  ชุดอุปกรณ์สลายลิ่มเลือดภายในหลอดเลือดด้วยวิธีกลศาสตร์

                   ๕)  วัสดุฉีดอุดกั้นหลอดเลือดชนิดเหลวแบบแข็งตัวช้า

จึงขอเชิญชวน ผู้ผลิด หรือผู้แทนจำหน่าย ส่งข้อมูลคุณลักษณะเฉพาะ เทคนิคของสิ่งอุปกรณ์ให้กับทางราชการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ ในระหว่างวันที่ 10-25 มกราคม พ.ศ. 2562   มีรายละเอียดดังนี้

1. ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 17 รายการ(ว.101/62)  1. ร่างประกาศซื้อและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อฯ   2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ   4. ราคากลาง

2. ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 10 รายการ(ว.102/62)  1. ร่างประกาศซื้อและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อฯ   2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ   4. ราคากลาง

ย.3032/61

ย.3086/61

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28