Welcome to Phramongkutklao Hospital

01-homebanner

ย.2179/62

ย.2180/62

ย.2276/62

รายละเอียด

ย.2091/62

ย.2655/62  1.ร่างประกาศซื้อและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยา   2.ขอบเขตของงาน   3.คุณลักษณะเฉพาะ 4.ราคากลาง

ย.2655/62   รายละเอียด

ย.2434/62

                     

 

ประกาศกองเภสัชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

เรื่อง เชิญชวนให้ส่งข้อมูลของ สิ่งอุปกรณ์สายแพทย์

......................................................................

                            ด้วย กองเภสัชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จะจัดทำคุณลักษณะสิ่งอุปกรณ์               สายแพทย์ จำนวน ๑ รายการ ยา Obinutuzumab Injection

          สิ่งอุปกรณ์ดังกล่าวนี้ จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ เพื่อใช้เป็นหลักในการจัดหาไว้ใช้ในราชการกองทัพบก จึงขอเชิญชวนผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายสิ่งอุปกรณ์ดังกล่าว ส่งข้อมูลให้กับทางราชการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ ซึ่งมีรายละเอียด และเงื่อนไขดังต่อไปนี้(อ่านเพิ่มเติม)

1. จ้างซ่อมเครื่องเอกซเรย์และเครื่องมือสำหรับตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือดแบบระนาบเดี่ยว พร้อมเครื่องแสดงข้อมูลด้านไฟฟ้า และการไหลเวียนของระบบหัวใจและหลอดเลือดพร้อมระบบเก็บข้อมูลผลการตรวจรักษา ยี่ห้อ ฟิลิปส์ รุ่น Allura FD10C หมายเลขเครื่อง 1327

2. จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอลชนิดขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ ยี่ห้อ SHIMADZU รุ่น Mobile Dart Evolution หมายเลขเครื่อง 410001B17015 และเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล ยี่ห้อ HOLOGIC รุ่น Selenia หมายเลขเครื่อง 28405116708W(แบบรวมอะไหล่)

3. จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบถ่ายภาพต่อเนื่อง 640 ภาพต่อรอบ พร้อมอุปกรณ์ ยี่ห้อ TOSHIBA รุ่น AQUILION ONE หมายเลขเครื่อง 2CA1012175(แบบรวมอะไหล่)

4. จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องดมยาสลบชนิดต่างๆ ยี่ห้อ Drager จำนวน 11 เครื่อง (แบบไม่รวมอะไหล่)

5. จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องตรวจวินิจฉัยหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงแบบต่างๆ จำนวน 7 เครื่อง ยี่ห้อ ฟิลิปส์ (แบบรวมอะไหล่)

รายละเอียดแผน

ว.1338/62

ว.1339/62

ว.1340/62

ว.1341/62

ว.1342/62

รายละเอียด

เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้าชนิดปรับพลังงานได้ที่ด้ามจี้แบบสวิตซ์มือ (Electrosurgical Cautery with Handswitch Control) (ถ.82/62) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   รายละเอียด

 

เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดต่างๆ จำนวน 2 รายการ (ถ.68/62) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   รายละเอียด

ประกาศกองวิสัญญีและห้องผ่าตัด โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

เรื่อง  เชิญชวนให้ส่งข้อมูลของ สิ่งอุปกรณ์สายแพทย์

.......................................

                   ด้วย กองวิสัญญีและห้องผ่าตัด โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าจะจัดทำคุณลักษณะสิ่งอุปกรณ์    สายแพทย์  จำนวน  ๒  รายการ คือ

        ๑. อุปกรณ์นำทางชนิดมีรูเปิด ( Ported Introducer )

        ๒. แผ่นฟิล์มปิดแผลชนิดมียาฆ่าเชื้อโรค พร้อมชุดล็อคสายสวน

                                      สิ่งอุปกรณ์ดังกล่าวนี้ จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะเพื่อใช้เป็นหลักในการจัดหาไว้ใช้ในราชการกองทัพบก จึงขอเชิญชวนผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายสิ่งอุปกรณ์ดังกล่าว ส่งข้อมูลให้กับทางราชการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ ซึ่งมีรายละเอียด อ่านเพิ่มเติม

ย.2578/62  1.ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อยา   2.ขอบเขตของงาน   3.คุณลักษณะเฉพาะ 4.ราคากลาง

ย.2583/62  1.ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อยา   2.ขอบเขตของงาน   3.คุณลักษณะเฉพาะ 4.ราคากลาง

ย.2588/62  1.ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อยา   2.ขอบเขตของงาน   3.คุณลักษณะเฉพาะ 4.ราคากลาง

ย.2589/62  1.ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อยา   2.ขอบเขตของงาน   3.คุณลักษณะเฉพาะ 4.ราคากลาง

ย.2579/62    1.ร่างประกาศซื้อและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยา   2.ขอบเขตของงาน   3.คุณลักษณะเฉพาะ 4.ราคากลาง

ย.2582/62    1.ร่างประกาศซื้อและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยา   2.ขอบเขตของงาน   3.คุณลักษณะเฉพาะ 4.ราคากลาง

ย.2522/62

รายละเอียด

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28