Welcome to Phramongkutklao Hospital

01-homebanner

ย.630/62  รายละเอียด

ย.631/62

ย.654/62

ย.621/62  รายละเอียด

ย.638/62

ย.608/62

ย.57/62  รายละเอียด

ว.304/62

ว.307/62

ว.308/62

ว.312/62

ว.313/62

รายละเอียด

ว.150/62

ว.207/62

ว.208/62

ว.277/62

ว.281/62

รายละเอียด

1. ซื้อเครื่องฉายรังสีแบบปรับความเข้ม จำนวน 1 เครื่อง

2. ซื้อชุดกล้องส่องตรวจเพื่อวินิจฉัยและผ่าตัดภายในโพรงมดลูก พร้อมระบบถ่ายทอดสัญญาณภาพ (Diagnostic and operative hysteroscope with camera system) จำนวน 1 ชุด

3. ซื้อชุดผ่าตัดทางทรวงอกผ่านกล้องระบบวีดิทัศน์ (Thoracoscope with camera system) จำนวน 1 ชุด

4. ซื้อเครื่องสร้างอุณหภูมิและความชื้นพร้อมเครื่องผลิตอากาศแบบสำเร็จรูป (Humidifier with integrated flow generator) จำนวน 10 เครื่อง

รายละเอียดแผน

ย.623/62  รายละเอียด

ย.626/62

ย.607/62  รายละเอียด

ย.615/62

ย.628/62

ย.653/62

ย.624/62  รายละเอียด

ย.260/62  รายละเอียด

ย.192/62  รายละเอียด

ย.291/62

ย.202/62  รายละเอียด

ย.125/62

ย.2507/61  รายละเอียด

ซ.164/62

ซ.168/62

ซ.169/62

ซ.177/62

ซ.183/62

ซ.184/62

ซ.185/62

ซ.189/62

ซ.190/62

รายละเอียด

ซ.39/62

ซ.127/62

ซ.131/62

ซ.134/62

ซ.154/62

ซ.156/62

ซ.159/62

ซ.160/62

ซ.163/62

รายละเอียด

ว.206/62  รายละเอียด

ว.251/62

ว.252/62

ว.258/62

ว.261/62

ว.279/62

รายละเอียด

ว.240/62

ว.241/62

ว.242/62

ว.243/62

ว.245/62

ว.248/62

ว.249/62

รายละเอียด

ว.34/62

ว.118/62

ว.138/62

ว.200/62

ว.205/62

ว.212/62

รายละเอียด

ย.447/62

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28