Welcome to Phramongkutklao Hospital

01-homebanner

ประกาศกองวิสัญญีและห้องผ่าตัด โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

เรื่อง  เชิญชวนให้ส่งข้อมูลของ สิ่งอุปกรณ์สายแพทย์

.......................................

                   ด้วย กองวิสัญญีและห้องผ่าตัด โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าจะจัดทำคุณลักษณะสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์  จำนวน  ๑ รายการคือ

                      -. ชุดให้สารละลายและยาทางหลอดเลือดดำ และหลอดเลือดแดง แบบ Seldingertechnique(Midline Venous and Arterial catheter by Seldinger technique)

                                      สิ่งอุปกรณ์ดังกล่าวนี้ จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะเพื่อใช้เป็นหลักในการจัดหาไว้ใช้ในราชการกองทัพบก จึงขอเชิญชวนผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายสิ่งอุปกรณ์ดังกล่าว ส่งข้อมูลให้กับทางราชการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ ซึ่งมีรายละเอียด อ่านเพิ่มเติม

 ประกาศกองเภสัชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

เรื่อง เชิญชวนให้ส่งข้อมูลของ สิ่งอุปกรณ์สายแพทย์

......................................................................

                       ด้วย กองเภสัชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จะจัดทำคุณลักษณะสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ จำนวน ๑ รายการ คือ Ribociclib Tablet

          สิ่งอุปกรณ์ดังกล่าวนี้ จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ เพื่อใช้เป็นหลักในการจัดหาไว้ใช้ในราชการกองทัพบก จึงขอเชิญชวนผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายสิ่งอุปกรณ์ดังกล่าว ส่งข้อมูลให้กับทางราชการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ ซึ่งมีรายละเอียด และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ อ่านเพิ่มเติม

ว.280/62  รายละเอียด

1. ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 17 รายการ(ว.101/62)  1. ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อฯ   2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ   4. ราคากลาง

2. ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 10 รายการ(ว.102/62)  1. ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อฯ   2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ   4. ราคากลาง

ย.617/62  รายละเอียด

ย.633/62

ย.731/62  รายละเอียด

ย.644/62  รายละเอียด

ย.657/62

ย.632/62

ย.625/62

ย.648/62

ย.278/62  รายละเอียด

ย.145/62  รายละเอียด

ซ.157/62

ซ.181/62

ซ.191/62

รายละเอียด

ซ.51/62  รายละเอียด

ซ.165/62

ซ.167/62

ซ.170/62

ซ.171/62

ซ.173/62

ซ.174/62

ซ.175/62

ซ.176/62

ซ.179/62

รายละเอียด

ซ.166/62 รายละเอียด

ว.186/62

ว.189/62

ว.190/62

ว.201/62

 

รายละเอียด

ว.83/62

ว.94/62

ว.110/62

ว.143/62

ว.174/62

รายละเอียด

ว.1484/61

ว.1596/61

ว.1649/61

ว.2/62

รายละเอียด

ว.198/62

ว.202/62

ว.203/62

ว.204/62

รายละเอียด

ย.650/62  รายละเอียด  

ย.651/62

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28