1. ซื้อเครื่องดมยาสลบระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบใช้ก๊าซ 3 ชนิด พร้อมเครื่องช่วยหายใจและภาควิเคราะห์ก๊าซในระบบทางเดินหายใจ (3 Gas Electronic Anesthesia Machine with Ventilator and Gas Analyzer) (ถ.12/62)  1. ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ   4. ราคากลาง

2. ซื้อเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิต ชนิดต่างๆ  จำนวน  2  รายการ (ถ.19/62)  1. ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ   4. ราคากลาง

3. ซื้อชุดกล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมระบบวิดีทัศน์ (Bronchovideoscope) โดยจัดหาเฉพาะข้อ 1.2.2 , 1.2.3 , 1.2.4 และ 3.1.3 (ถ.20/62)  1. ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ   4. ราคากลาง

4. ซื้อเครื่องตรวจวินิจฉัยหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง แบบ 3 มิติ (Real Time 3 Dimension Echocardiography) (ถ.21/62)  1. ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ   4.ราคากลาง 

5. ซื้อเครื่องช่วยทดแทนการทำงานของไตชนิดต่อเนื่อง (Continuous Renal Replacement Therapy Machine) (ถ.22/62)  1. ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ   4. ราคากลาง

ย.343/62  รายละเอียด

ย.212/62

ย.267/62

ย.269/62

ย.294/62  รายละเอียด

ย.42/62

ย.87/62  รายละเอียด

ย.208/62

ย.203/62

ย.277/62

ย.240/62

ย.300/62

ย.301/62

ย.139/62

ย.63/62

ย.256/62

ย.272/62

ย.299/62

ย.273/62

ย.184/62   รายละเอียด

 

ย.3810/61

ย.81/62

ย.213/62

ย.85/62

ย.193/62

ย.2/62

ย.222/62

ย.211/62

ย.26/62   รายละเอียด

 

ย.137/62

ย.154/62  รายละเอียด

ย.65/62  รายละเอียด

ย.67/62

ย.53/62  รายละเอียด

1. ซื้อชุดโคมไฟ Xenon 300 วัตต์ ชนิดสวมศีรษะพร้อมระบบกล้องวิดีโอใช้ในการผ่าตัด โดยจัดหาเฉพาะข้อ 1.2.1 และ 1.2.2 (ถ.14/62)  1. ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ 4. ราคากลาง

2. ซื้อชุดกล้องส่องตรวจและผ่าตัดในช่องข้อ ชนิดความละเอียดสูงพร้อมระบบถ่ายทอดสัญญาณภาพ (High Definition Arthroscope with Camera System) (ถ.16/62)  1. ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ   4. ราคากลาง

3. ซื้อเครื่องล้างกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหาร ชนิดอัตโนมัติ (Endoscope Reprocessor) (ถ.18/62)  1. ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ 2. ขอบเขตของงาน 3. คุณลักษณะเฉพาะ 4. ราคากลาง

4. ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตและวัดค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (Blood Pressure  SpO2 Monitor) (ถ.25/62)  1. ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   2. ขอบเขตของงาน 3. คุณลักษณะเฉพาะ 4. ราคากลาง

ย.1637/61

ประกาศกองวิสัญญีและห้องผ่าตัด โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

เรื่อง  เชิญชวนให้ส่งข้อมูลของ สิ่งอุปกรณ์สายแพทย์

.......................................

                   ด้วย กองวิสัญญีและห้องผ่าตัด โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จะจัดทำคุณลักษณะสิ่งอุปกรณ์   สายแพทย์  จำนวน  ๑ รายการคือ

                        -. ซิลิโคนเทป (Silicone Tape)

                                      สิ่งอุปกรณ์ดังกล่าวนี้ จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะเพื่อใช้เป็นหลักในการจัดหาไว้ใช้ในราชการกองทัพบก จึงขอเชิญชวนผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายสิ่งอุปกรณ์ดังกล่าว ส่งข้อมูลให้กับทางราชการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ ซึ่งมีรายละเอียด อ่านเพิ่มเติม

ย.292/62  รายละเอียด

ย.214/62 

ย.141/62  รายละเอียด

ย.119/62  รายละเอียด

ย.3289/61  รายละเอียด

1. ซื้อตู้ควบคุมอุณหภูมิสำหรับเก็บยาและเวชภัณฑ์ ชนิดและขนาดต่างๆ จำนวน 3 รายการ (ถ.3/62)  1. ร่างประกาศซื้อและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อฯ   2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ   4. ราคากลาง

2. ซื้อเครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้า ชนิดต่างๆ จำนวน  2  รายการ (ถ.13/62)  1. ร่างประกาศซื้อและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อฯ   2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ   4. ราคากลาง

3. ซื้อชุดสว่านเจาะตัดกระดูกชนิดเปลี่ยนหัวต่อได้ แบบใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ (ถ.15/62)  1. ร่างประกาศซื้อและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อฯ   2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ   4. ราคากลาง

4. ซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายและส่วนประกอบของเลือดทางหลอดเลือดดำ พร้อมระบบคำนวณยาอัตโนมัติ (Dose Rate Calculation and Blood Component Volumetric Infusion Pump) (ถ.24/62)  1. ร่างประกาศซื้อและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อฯ   2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ   4. ราคากลาง

5. ซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า พร้อมภาคติดตามบันทึกการทำงานของหัวใจ (Defibrillator and ECG Monitoring) (ถ.27/62)  1. ร่างประกาศซื้อและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อฯ   2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ   4. ราคากลาง

6. ซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ แบบซีอาร์ม ชนิด Flat Panel (Mobile C-Arm  X-Ray Flat Panel Detector) (ถ.28/62)  1. ร่างประกาศซื้อและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อฯ   2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ   4. ราคากลาง

ถ.157/61 รายละเอียด

ว.1530/61

ว.1608/61

ว.255/62

ว.301/62

ว.302/62

รายละเอียด

ประกาศผู้ชนะ

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28