-ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องดูดของเหลวในช่องปอดและช่องท้อง(ว.5081/60)และราคากลาง

-ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวัดสายตาแบบอัตโนมัติ(ว.5095/60)และราคากลาง

-ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิดวิเคราะห์ผล(ว.5096/60)และราคากลาง

-ประกาศสอบราคาซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. จำนวน 15 รายการ(ว.1810/59) ราคากลาง 

-ประกาศสอบราคาซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. จำนวน 3 รายการ(ว.880/60)และราคากลาง

-ประกาศสอบราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดด้วยบอลลูน ขนาดต่างๆ จำนวน 2 รายการ(ว.922/60)และราคากลาง

-ประกาศสอบราคาซื้อชุดเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าของสมองส่วนลึก(ว.962/60)และราคากลาง

-ประกาศสอบราคาซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. จำนวน 4 รายการ(ว.968/60)และราคากลาง

ซ.0389/60 รายละเอียด

ซ.0403/60 รายละเอียด

ว.1048/60 รายละเอียด

ว.1051/60 รายละเอียด

ว.1056/60 รายละเอียด

ว.1058/60 รายละเอียด

ว.1060/60 รายละเอียด

ว.1066/60 รายละเอียด

ว.1068/60 รายละเอียด

ว.1069/60 รายละเอียด

ว.1133/60 รายละเอียด

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจหาเอชดีแอล โคเลสเตอรอลด้วยวิธี ENZYMATIC COLORIMETRIC ขนาด 450 TESTS/PACK (ว.1947/59) โดยการทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ บรรจุกล่องละ 250 เทสต์ (ว.1672/59) โดยการทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดคอมบิ แรค ขนาดบรรจุ 48X(84X84) ชิ้น (ว.1738/59) โดยการทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี ด้วยขดลวด COBALT CHROMIUM เคลือบยาต้านการตีบซ้ำ ขนาดต่างๆ จำนวน 15 รายการ (ว.178/60) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อสายสวนหัวใจเพื่อการตรวจภาวะหัวใจเต้นผิด จังหวะ ชนิดเร็ว แบบไม่สัมผัสผนังห้องหัวใจ (ว.152/60) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ (ว.1626/59) จำนวน 10 รายการ โดยการทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

เรื่อง ประกาศร่างประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ (ว.1268/60) จำนวน 18 รายการ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1. ร่างประกาศประกวดราคา   2. ร่างเอกสารประกวดราคา   3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4. ราคากลาง

ประกาศ ประกวดราคาซื้อยา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ย.830/60              ราคากลาง

ย.1591/60            ราคากลาง

ย.1593/60            ราคากลาง

-ประกาศสอบราคาซื้อกล่องบรรจุสารละลายไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ ความเข้มข้น 58%(ว.827/60)และราคากลาง

-ประกาศสอบราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. จำนวน 6 รายการ(ว.828/60)และราคากลาง

-ประกาศสอบราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. จำนวน 4 รายการ(ว.829/60)และราคากลาง

-ประกาศสอบราคาซื้อชุดปอดเทียมสำหรับผู้ใหญ่(ว.876/60)และราคากลาง

-ประกาศสอบราคาซื้อถุงมือยางสำหรับศัลยกรรมชนิดปราศจากเชื้อแบบปลอดผงแป้ง ชนาดต่างๆ(ว.877/60)และราคากลาง

-ประกาศสอบราคาซื้อชุดไซริงค์เก็บเลือดชนิดมีสารกันเลือดแข็งตัวขนาด 3 มล.(ว.878/60)และราคากลาง

-ประกาศสอบราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. จำนวน 6 รายการ(ว.879/60)และราคากลาง

-ประกาศสอบราคาซื้อน้ำยาเจือจางเลือดฯ(ว.961/60)และราคากลาง

-ประกาศสอบราคาซื้อสายสวนชนิดสองช่องในท่อเดียวสำหรับการฟอกเลือด(ว.963/60)และราคากลาง

ประกาศ ประกวดราคาซื้อยา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ย.1592/60            ราคากลาง

ว.1011/60 รายละเอียด

ว.1085/60 รายละเอียด

ว.1086/60 รายละเอียด

ว.5020/60 รายละเอียด

ว.5028/60 รายละเอียด

ว.5052/60 รายละเอียด

ว.5082/60 รายละเอียด

ว.5084/60 รายละเอียด

ว.5085/60 รายละเอียด

ว.5086/60 รายละเอียด

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28