ซ.228/62

ซ.229/62

ซ.231/62

ซ.232/62

ซ.234/62

ซ.235/62

รายละเอียด

ว.391/62

ว.395/62

ว.399/62

ว.401/62

ว.404/62

ว.409/62

ว.410/62

รายละเอียด

ว.382/62

ว.383/62

ว.384/62

ว.385/62

ว.386/62

ว.387/62

ว.389/62

รายละเอียด

ย.3756/61

ย.115/62

ว.97/62

ว.211/62

ว.294/62

ว.372/62

ว.378/62

รายละเอียด

ซ.111/62

ซ.192/62

ซ.193/62

ซ.196/62

ซ.208/62

ซ.215/62

ซ.222/62

ซ.226/62

รายละเอียด

เรื่อง ประกวดราคาซื้อตู้ควบคุมอุณหภูมิสำหรับเก็บยาและเวชภัณฑ์ ชนิดและขนาดต่างๆ จำนวน 3 รายการ (ถ.3/62) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

ย.1118/62

ว.578/62

ว.320/62

ว.608/62

รายละเอียด

ว.369/62

ว.370/62

ว.371/62

ว.376/62

ว.377/62

ว.379/62

ว.381/62

ว.394/62

ว.403/62

ว.471/62

ว.485/62

รายละเอียด

ย.828/62 รายละเอียด

ย.831/62

ย.863/62

ย.946/62  รายละเอียด

ย.853/62 รายละเอียด

 

ย.695/62  รายละเอียด

ย.765/62

ย.767/62

ย.738/62

ย.721/62  รายละเอียด

ย.636/62  รายละเอียด

ว.357/62

ว.358/62

ว.363/62

ว.366/62

ว.368/62

รายละเอียด

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28