Welcome to Phramongkutklao Hospital

01-homebanner

ว.746/62

ว.912/62

ว.996/62

ว.1017/62

รายละเอียด

ซ.438/62

ซ.439/62

ซ.440/62

ซ.443/62

ซ.446/62

รายละเอียด

ซ.438/62

ซ.439/62

ซ.440/62

ซ.443/62

ซ.446/62

รายละเอียด

ย.1868/62

ย.1911/62

รายละเอียด

ย.2021/62

ย.1991/62

ย.1927/62

ย.2001/62

ย.2055/62

ย.1986/62

ย.2071/62

ย.1984/62

ย.2047/62

ย.2014/62

รายละเอียด

ย.1978/62

ย.1946/62

ย.1923/62

ย.2003/62

รายละเอียด

ย.1934/62

รายละเอียด

ย.1816/62

ย.1833/62

ย.1745/62

รายละเอียด

ซ.456/62

ซ.433/62

ซ.434/62

ซ.435/62

ซ.437/62

รายละเอียด

ย.1778/62

ถ.59/62  รายละเอียด

ว.1032/62

ว.1089/62

ว.1090/62

รายละเอียด

ว.1078/62

ว.1079/62

ว.1082/62

ว.1085/62

ว.1086/62

ว.1087/62

ว.1098/62

รายละเอียด

-ซื้อเตียงผู้ป่วยชนิดควบคุมการทำงานด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบชั่งน้ำหนักตัวผู้ป่วย (Electrical Patient Bed with Weighing System)(ถ.74/62)

1. ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ   4. ราคากลาง

ว.1063/62

ว.1064/62

ว.1065/62

ว.1066/62

ว.1067/62

ว.1068/62

ว.1070/62

ว.1072/62

รายละเอียด

ย.1322/62

ย.1580/62

ย.1854/62

ว.1049/62

ว.1050/62

ว.1051/62

ว.1055/62

ว.1058/62

ว.1062/62

รายละเอียด

ว.1020/62

ว.1021/62

ว.1025/62

ว.1027/62

ว.1033/62

ว.1035/62

ว.1037/62

รายละเอียด

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28