ย.2874/64 รายละเอียด

ย.1863/61 รายละเอียด

ย.3029/61

ย.3058/61

รายละเอียด

ย.3293/61   รายละเอียด

ย.2364/61

1. ราคากลาง

 

2. TOR

1. ซื้อกล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัดตา (Ophthalmic Operating Microscope)(ถ.77/61)   ร่างประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   ขอบเขตของงาน   คุณลักษณะเฉพาะ   ราคากลาง

2. ซื้อชุดเครื่องมือตรวจวิเคระห์และรักษาหัวใจเต้นผิดปกติพร้อมอุปกรณ์ (Electrophysiology System for Analysis and Treatment of Cardiac Arrhytmia)(ถ.78/61)  ร่างประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   ขอบเขตของงาน   คุณลักษณะเฉพาะ   ราคากลาง

ย.3055/61

ย.3101/61

ย.3051/61

ย.3056/61

ย.3060/61

ย.3013/61

รายละเอียด

ย.3080/61

ย.2716/61

ย2994/61

ย.2155/61

ย.3057/61

รายละเอียด

ย.3025/61

ย.3103/61

ย.3046/61

ย.3024/61

ย.2968/61

ย.3093/61

รายละเอียด

ย.2967/61 รายละเอียด

ย.2875/61 รายละเอียด

ย.1718/61 รายละเอียด

1. ซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าพร้อมภาคติดตามบันทึกการทำงานของหัวใจ (Defibrillator and ECG Monitoring)(ถ.21/61)   ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   ขอบเขตของงาน   คุณลักษณะเฉพาะ   ราคากลาง

2. ซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าพร้อมภาคติดตามบันทึกการทำงานของหัวใจ(Defibrillator  and  ECG Monitoring)(ถ.35/61)   ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   ขอบเขตของงาน   คุณลักษณะเฉพาะ   ราคากลาง

3. ซื้อเครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายทางหลอดเลือดดำ ชนิดคำนวณอัตราการไหลอัตโนมัติ (Dose Rate Calculation Infusion Pump)(ถ.40/61)   ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   ขอบเขตของงาน   คุณลักษณะเฉพาะ   ราคากลาง

1. ซื้อเครื่องควบคุมการให้อาหารเหลวทางสายยาง (Enteral Feeding Pump)

2. ซื้อเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยชนิดปรับระดับได้ ด้วยระบบไฮดรอลิค (Hydraulic Stretcher)

3. ซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดศัลยกรรมสมอง (Craniotomy set)และสิ่งอุปกรณ์ซึ่งประกอบในชุดเครื่องมือผ่าตัดศัลยกรรมสมอง จำนวน ๕ รายการ

..........รายละเอียดแผน.............

1. ซื้อเครื่องมือสลายต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Phacoemulsification Unit)

2. ซื้อสิ่งอุปกรณ์ซึ่งประกอบในชุดเครื่องมือผ่าตัดเส้นเลือดหัวใจตีบ จำนวน ๖ รายการ

3. ซื้อเครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิดชนิดมีเตียง (Infant Radiant Warmer)

4. ซื้อกล้องขยายตรวจตาส่วนหน้าชนิด ๒ ตา และเครื่องวัดความดันลูกตา พร้อมระบบกล้องดิจิตอล (Slit Lamp Microscope and Applanation Tonometer with Digital Vision System)

............รายละเอียดแผน..........

1.ราคากลาง

 

2.ประกาศ

ย.3041/61 รายละเอียด

ย.2950/61

ย.2807/61 

รายละเอียด

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28