Welcome to Phramongkutklao Hospital

01-homebanner

ย.2777/62

ย.2728/62

ย.2764/62

ย.2692/62

ย.2772/62

ย.2762/62

ย.2759/62

ย.2741/62

ย.2748/62

ย.2740/62

ย.2476/62

ย.2768/62

รายละเอียด

ย.2700/62

ย.2687/62

ย.2696/62

ย.2754/62

ย.2690/62

ย.2727/62

รายละเอียด

ย.2682/62

ย.2723/62

ย.2711/62

ย.2731/62

รายละเอียด

ย.2451/62

รายละเอียด

ว.1434/62

ว.1435/62

ว.1441/62

ว.1465/62

ว.1466/62

ว.1468/62

รายละเอียด

เรื่องประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 8 รายการ (ว.271/62) โดยการทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   รายละเอียด

 

เรื่องประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 4 รายการ(ว.595/62)โดยการทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   รายละเอียด

 

เรื่องประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 8 รายการ (ว.225/62) โดยการทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   รายละเอียด

 

เรื่องประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 13 รายการ(ว.965/62)โดยการทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   รายละเอียด

ประกาศกองวิสัญญีและห้องผ่าตัด โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

เรื่อง  เชิญชวนให้ส่งข้อมูลของ สิ่งอุปกรณ์สายแพทย์

.......................................

                   ด้วย กองวิสัญญีและห้องผ่าตัด โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าจะจัดทำคุณลักษณะสิ่งอุปกรณ์    สายแพทย์  จำนวน  ๑  รายการ คือ

                      -. ผ้าคลุมสำหรับการผ่าตัดหรือวินิจฉัยโรคโดยวิธีการส่องกล้องทางเดินปัสสาวะ แบบใช้ครั้งเดียว ( TUR SET STERILE SINGLE USE  )

                                      สิ่งอุปกรณ์ดังกล่าวนี้ จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะเพื่อใช้เป็นหลักในการจัดหาไว้ใช้ในราชการกองทัพบก จึงขอเชิญชวนผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายสิ่งอุปกรณ์ดังกล่าว ส่งข้อมูลให้กับทางราชการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ ซึ่งมีรายละเอียด อ่านเพิ่มเติม

ย.2847/62  1.ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อยา   2.ขอบเขตของงาน   3.คุณลักษณะเฉพาะ 4.ราคากลาง

ย.3038/62  1.ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อยา   2.ขอบเขตของงาน   3.คุณลักษณะเฉพาะ 4.ราคากลาง

ซ.555/62

รายละเอียด

ซ.520/62

ซ.543/62

ซ.544/62

ซ.546/62

ซ.547/62

ซ.548/62

ซ.549/62

ซ.553/62

รายละเอียด

ย.1792/62

ย.1856/62

ย.2405/62

ย.2744/62

ย.2718/62

ย.2779/62

รายละเอียด

ย.2787/62

รายละเอียด

ย.2701/62

ย.2753/62

ย.2719/62

ย.2751/62

รายละเอียด

ย.2670/62

ย.2644/62

ย.2688/62

ย.2730/62

ย.2715/62

ย.2732/62

ย.2630/62

รายละเอียด

ย.2634/62

ย.2669/62

ย.2671/62

ย.2685/62

ย.2648/62

รายละเอียด

ย.2534/62

รายละเอียด

ย.2337/62

รายละเอียด

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28