ประกาศ ประกวดราคาซื้อยา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ย.1237/60          ราคากลาง

ย.1290/60          ราคากลาง

ย.1309/60          ราคากลาง

ย.1310/60          ราคากลาง

ประกาศราคากลาง

ย.1369/60  ราคากลาง

ย.1220/60   รายละเอียด

ย.1359/60   รายละเอียด

ย.1379/60   รายละเอียด

ย.1380/60   รายละเอียด

ย.1420/60   รายละเอียด

ย.1279/60   รายละเอียด

ย.1360/60   รายละเอียด

ย.1399/60   รายละเอียด

ย.1440/60   รายละเอียด

ย.1430/60   รายละเอียด

เรื่อง ประกาศร่างประกวดราคาซื้อ ชุดกล้องส่องตรวจและผ่าตัดทางสูตินรีเวช พร้อมระบบถ่ายทอดสัญญาณภาพ (Gynecology Laparoscope with Camera System) ยกเว้นข้อ 1.2.6.2.6 (ว.5049/60) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1 ร่างประกาศประกวดราคา   2. ร่างเอกสารประกวดราคา   3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4. ราคากลาง

 

เรื่อง ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้าชนิดต่างๆ และชุดไบโพล่าร์ ซึ่งประกอบอยู่ใน เครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้า (Electrosurgery) จำนวน 4 รายการ (ว.5044/60) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1 ร่างประกาศประกวดราคา   2. ร่างเอกสารประกวดราคา   3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4. ราคากลาง

 

เรื่อง ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิตชนิดต่างๆ จำนวน 3 รายการ (ว.5045/60) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1 ร่างประกาศประกวดราคา   2. ร่างเอกสารประกวดราคา   3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4. ราคากลาง

เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ (ว.476/60) จำนวน 17 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1. ประกาศประกวดราคา   2. เอกสารประกวดราคา   3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4. ราคากลาง

 

เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ (ว.435/60) จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1. ประกาศประกวดราคา   2. เอกสารประกวดราคา   3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4. ราคากลาง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ยา

ย.1050/60

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อโปรแกรมบริหารการจัดการโครงสร้างฐานข็อมูล พร้อมติดตั้ง

 

ราคากลาง

 

 

 

ประกาศ

ประกาศ ประกวดราคาซื้อยา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ย.897/60          ราคากลาง

ย.930/60          ราคากลาง

ย.1090/60        ราคากลาง

ย.1150/60        ราคากลาง

ย.1169/60        ราคากลาง

ย.1177/60        ราคากลาง

ย.1238/60        ราคากลาง

ย.1250/60        ราคากลาง

เรื่อง ราคากลางจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดถ่ายภาพต่อเนื่อง 640 ภาพต่อรอบ ยี่ห้อ TOSHIBA รุ่น AQUILION ONE หมายเลขเครื่อง 1AB1012186 (แบบรวมอะไหล่ทุกชิ้น ยกเว้นหลอดเอกซเรย์) (สำนักงานศูนย์โรคหัวใจสิรินธรฯ) (ซ.0367/60) โดยวิธีพิเศษ  รายละเอียด

เรื่อง ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายภาพเอกซเรย์ทั่วไประบบดิจิตอล แบบ 2 ชุดรับรังสี (Digital Radiography 2 Detector) โดยขอยกเว้นข้อ 1.2.7.13 (ว.5029/60) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1. ร่างประกาศประกวดราคา   2. ร่างเอกสารประกวดราคา   3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4. ราคากลาง

เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ (ว.436/60) จำนวน 13 รายการ โดยการทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1. ประกาศประกวดราคา   2. เอกสารประกวดราคา   3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4. ราคากลาง

 

เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ (ว.520/60) จำนวน 53 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1. ประกาศประกวดราคา   2. เอกสารประกวดราคา   3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4. ราคากลาง

 

เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาโปรเซลล์ (PROCELL) , ELECSYS 2000 ML. (ว.519/60) โดยการทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1. ประกาศประกวดราคา   2. เอกสารประกวดราคา   3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4. ราคากลาง

ประกาศ ประกวดราคาซื้อยา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ย.1130/60        ราคากลาง

ย.1138/60        ราคากลาง

ย.1236/60        ราคากลาง

ประกาศราคากลาง

ย.1198/60  ราคากลาง

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28