Welcome to Phramongkutklao Hospital

01-homebanner

    ด้วย กองเภสัชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สายแพทย์ จำนวน ๑ รายการ คือ ชุดจัดยาอัตโนมัติ  รายละเอียด

ซ.530/61

ซ.531/61

ซ.533/61

ซ.534/61

ซ.541/61

ซ.544/61

ซ.550/61

ซ.552/61

ซ.557/61

รายละเอียด

ว.1462/61

ว.1472/61

ว.1475/61

ว.1477/61

ว.1479/61

ว.1489/61

ว.1490/61

ว.1491/61

ว.1508/61

ว.1543/61

รายละเอียด

ถ.84/61

ถ.104/61

รายละเอียด

ซ.518/61

ซ.527/61

ซ.535/61

ซ.536/61

ซ.537/61

ซ.538/61

ซ.539/61

ซ.540/61

ซ.542/61

ซ.545/61

ซ.547/61

ซ.548/61

ซ.490/61

รายละเอียด

1. ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 2 รายการ(ว.903/61)  1. ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ   4. ราคากลาง

2. ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 4 รายการ (ว.1093/61)  1. ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ   4. ราคากลาง

3. ซื้อเสื้อคลุมผ่าตัดแขนยาว ชนิด NON-STERILE ขนาด L(ว.1094/61)  1. ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ   4. ราคากลาง

4. ซื้อสายสวนหัวใจเพื่อการตรวจภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดเร็วแบบไม่สัมผัสผนังห้องหัวใจ(ว.1276/61)  1. ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ   4. ราคากลาง

5. ซื้อซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 22 รายการ(ว.78/62)  1. ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ   4. ราคากลาง

6. ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 15 รายการ (ว.77/62)  1. ร่างประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ   4. ราคากลาง

ว.1380/61

ว.1445/61

ว.1471/61

ว.1473/61

ว.1474/61

ว.1481/61

ว.1494/61

ว.1496/61

รายละเอียด

ว.1333/61

ว.1448/61

ว.1452/61

ว.1454/61

ว.1495/61

ว.1499/61

ว.1500/61

ว.1501/61

ว.1502/61

ว.1503/61

ว.1504/61

รายละเอียด

ย.3522/61

1.ราคากลาง

 

2.ประกาศ

ย.3580/61 รายละเอียด

ย.3581/61 รายละเอียด

ย.3762/61 รายละเอียด

ย.3525/61

ย.3740/61

ย.3759/61

ย.3747/61

รายละเอียด

ย.3736/61

ย.3675/61

ย.3664/61

ย.3524/61

ย.3583/61

ย.3679/61

ย.3573/61

ย.3578/61

ย.3671/61

ย.3677/61

ย.3667/61

ย.3710/61

ย.3706/61

ย.3663/61

รายละเอียด 

ย.3487/61 รายละเอียด

 

ประกาศกองเภสัชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

เรื่อง เชิญชวนให้ส่งข้อมูลของ สิ่งอุปกรณ์สายแพทย์

......................................................................

                       ด้วย กองเภสัชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จะจัดทำคุณลักษณะสิ่งอุปกรณ์               สายแพทย์ จำนวน ๙ รายการ คือ

๑.      ยา Povidine-Iodine

๒.      ยา Chlorthalidone 

๓.      ยา Palonosetron HCl  

๔.      ยา Ceftolozane และ Tazobactam

๕.      ยา Grazoprevir และ Elbasvir

๖.      ยา Golimumab

๗.      ยา Paracetamol

๘.      ยา Cholestyramine Resin

๙.      ยา Sennosides B

          สิ่งอุปกรณ์ดังกล่าวนี้ จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ เพื่อใช้เป็นหลักในการจัดหาไว้ใช้ในราชการกองทัพบก จึงขอเชิญชวนผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายสิ่งอุปกรณ์ดังกล่าว ส่งข้อมูลให้กับทางราชการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ ซึ่งมีรายละเอียด และเงื่อนไขดังต่อไปนี้  อ่านตอ่

1. ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 7 รายการ(ว.1274/61)   1. ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ   4. ราคากลาง

2. ซื้อสารยึดกระดูกชนิดมียาปฏิชีวนะ ขนาดบรรจุ 40 กรัม(ว.75/62)   1. ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ   4. ราคากลาง

ย.1809/61

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28