ย.789/62 รายละเอียด

ย.750/62

ย.612/62 รายละเอียด

ย.612/62 รายละเอียด

ว.400/62

ว.422/62

ว.445/62

ว.457/62

ว.472/62

ว.483/62

ว.484/62

ว.486/62

ว.657/62

รายละเอียด

1. ซื้อชุดกล้องส่องตรวจเพื่อวินิจฉัยและผ่าตัดภายในโพรงมดลูก พร้อมระบบถ่ายทอดสัญญาณภาพ (Diagnostic and operative hysteroscope with camera system) (ถ.29/62)  1. ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ   4. ราคากลาง

2. ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 2 รายการ (ว.269/62)  1. ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ   4. ราคากลาง

ย.905/62 รายละเอียด

ย.904/62

ย.957/62

ย.960/62

ย.834/62 รายละเอียด

ย.967/62

ย.968/62

ย.915/62

ย.892/62

ย.914/62

ย.893/62

ย.787/62 รายละเอียด

ย.829/62

ย.856/62

ย.706/62 รายละเอียด

ย.832/62 รายละเอียด

ย.855/62

 

ย.2530/61

ย.634/62 รายละเอียด

ว.353/62

ว.411/62

รายละเอียด

ซ.210/62

ซ.219/62

ซ.220/62

ซ.221/62

ซ.233/62

ซ.223/62

ซ.224/62

รายละเอียด

ย.903/62 รายละเอียด

ย.705/62

ย.544/62 รายละเอียด

ย.754/62 รายละเอียด

ย.609/62

ย.746/62

ย.779/62

ย.772/62

ว.466/62

ว.467/62

ว.468/62

ว.480/62

ว.481/62

รายละเอียด

กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  ขอประกาศเชิญชวนให้ส่งข้อมูลเพื่อจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. จำนวน ๑ รายการ มีรายละเอียดดังนี้

๑. ชุดกล้องส่องตรวจทางเดินอาหาร พร้อมหัวตรวจคลื่นเสียงความถี่สูง ( Ultrasound Gastrovideoscope )

ว.452/62

ว.453/62

ว.454/62

ว.459/62

ว.463/62

ว.464/62

รายละเอียด

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28