Welcome to Phramongkutklao Hospital

01-homebanner

ย.540/62  รายละเอียด

ว.1647/61

ว.15/62

ว.185/62

ว.197/62

ว.199/62

รายละเอียด

ย.392/62  รายละเอียด

ย.396/62

ย.489/62

 

ย.400/62  รายละเอียด

ย.404/62

ย.411/62

ย.454/62

ย.456/62

ย.474/62

ย.476/62

ย.491/62

ย.493/62

ย.494/62

ย.496/62

ย.498/62

 

ซ.98/62

ซ.110/62

ซ.118/62

ซ.141/62

ซ.152/62

ซ.155/62

ซ.158/62

ซ.161/62

ซ.187/62

รายละเอียด

ว.179/62

ว.180/62

ว.181/62

ว.182/62

ว.183/62

ว.184/62

ว.188/62

ว.196/62

รายละเอียด

ว.160/62

ว.167/62

ว.169/62

ว.171/62

ว.172/62

ว.173/62

ว.175/62

ว.176/62

ว.177/62

ว.178/62

รายละเอียด

ย.381/62  รายละเอียด

ย.402/62

ย.441/62

ย.442/62

ย.457/62

ย.466/62  รายละเอียด

ย.3545/61 รายละเอียด

ว.145/62

ว.140/62

ว.141/62

ว.142/62

ว.146/62

ว.147/62

ว.148/62

ว.149/62

ว.156/62

ว.157/62

รายละเอียด

ว.67/62

ว.84/62

ว.96/62

ว.115/62

ว.117/62

ว.139/62

ราละเอียด

ว.1625/61

ว.1648/61

ว.1659/61

ว.5/62

ว.66/62

รายละเอียด

                     

 

ประกาศกองเภสัชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

เรื่อง เชิญชวนให้ส่งข้อมูลของ สิ่งอุปกรณ์สายแพทย์

......................................................................

                       ด้วย กองเภสัชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จะจัดทำคุณลักษณะสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ จำนวน ๑ รายการ คือ ยา Ceritinib

          สิ่งอุปกรณ์ดังกล่าวนี้ จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ เพื่อใช้เป็นหลักในการจัดหาไว้ใช้ในราชการกองทัพบก จึงขอเชิญชวนผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายสิ่งอุปกรณ์ดังกล่าว ส่งข้อมูลให้กับ                   ทางราชการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ ซึ่งมีรายละเอียด และเงื่อนไขดังต่อไปนี้  อ่านเพิ่มเติม

ซ.128/62

ซ.139/62

ซ.140/62

ซ.142/62

ซ.143/62

ซ.149/62

รายละเอียด

ซ.100/62

ซ.107/62

ซ.109/62

ซ.117/62

ซ.123/62

ซ.126/62

รายละเอียด

ว.136/62

ว.137/62

ว.151/62

ว.152/62

ว.153/62

ว.154/62

ว.155/62

ว.158/62

ว.159/62

ว.163/62

 

รายละเอียด

ว.107/62

ว.108/62

ว.109/62

ว.111/62

ว.112/62

ว.113/62

ว.116/62

ว.133/62

ว.134/62

ว.135/62

รายละเอียด

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28