ย.3065/61 รายละเอียด

ย.2864/61 รายละเอียด

1. ซื้อชุดกล้องส่องตรวจรักษาทางเดินอาหารชนิดต่างๆ จำนวน 2 รายการ

2. ซื้อเก้าอี้สำหรับนั่งผ่าตัดปรับระบบด้วยไฮดรอลิก (Adjustable Hydraulic Surgical Stool)

3. ซื้อเครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกาย (Body Composition Analyzer)

4. ซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดต่างๆ จำนวน 3 รายการ

รายละเอียดแผน

ย.2989/61

ย.2447/61

ย.3094/61

ย.3040/61

รายละเอียด

ย.2958/61

ย.3015/61

รายละเอียด

ย.2874/64 รายละเอียด

ย.1863/61 รายละเอียด

ย.3029/61

ย.3058/61

รายละเอียด

ย.3293/61   รายละเอียด

ย.2364/61

1. ราคากลาง

 

2. TOR

1. ซื้อกล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัดตา (Ophthalmic Operating Microscope)(ถ.77/61)   ร่างประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   ขอบเขตของงาน   คุณลักษณะเฉพาะ   ราคากลาง

2. ซื้อชุดเครื่องมือตรวจวิเคระห์และรักษาหัวใจเต้นผิดปกติพร้อมอุปกรณ์ (Electrophysiology System for Analysis and Treatment of Cardiac Arrhytmia)(ถ.78/61)  ร่างประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   ขอบเขตของงาน   คุณลักษณะเฉพาะ   ราคากลาง

ย.3055/61

ย.3101/61

ย.3051/61

ย.3056/61

ย.3060/61

ย.3013/61

รายละเอียด

ย.3080/61

ย.2716/61

ย2994/61

ย.2155/61

ย.3057/61

รายละเอียด

ย.3025/61

ย.3103/61

ย.3046/61

ย.3024/61

ย.2968/61

ย.3093/61

รายละเอียด

ย.2967/61 รายละเอียด

ย.2875/61 รายละเอียด

ย.1718/61 รายละเอียด

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28