Welcome to Phramongkutklao Hospital

01-homebanner

ย.1336/62

ย.910/62

ย.1456/62

ย.1478/62

รายละเอียด

ย.1251/62 รายละเอียด

ย.895/62 รายละเอียด

ย.144/62 รายละเอียด

ถ.34/62

ถ.35/62

ถ.36/62

รายละเอียด

ว.788/62

ว.790/62

ว.796/62

ว.797/62

รายละเอียด

เรื่องประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 39 รายการ(ว.1275/61)โดยการทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

ว.755/62

ว.756/62

ว.771/62

รายละเอียด

ย.1539/62

ย.1572/62

รายละเอียด

ย.1453/62

รายละเอียด

ย.1458/62

ย.1378/62

ย.1481/62

ย.1459/62

ย.1489/62

ย.1492/62

รายละเอียด

ว.1003/62  รายละเอียด

ว.282/62

ว.583/62

ว.669/62

รายละเอียด

ซ.359/62  รายละเอียด

ย.1792/62   รายละเอียด

ย.1141/62

ซ.351/62

ซ.352/62

ซ.353/62

ซ.354/62

ซ.355/62

ซ.358/62

ซ.363/62

รายละเอียด

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28