ว.882/61

ว.913/61

ว.1194/61

ว.1195/61

ว.1229/61

ว.1242/61

ว.1249/61

ว.1262/61

ว.1266/61

ว.1267/61

รายละเอียด

เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้าชนิดปรับพลังงานได้ที่ด้ามจี้แบบสวิตช์มือ(Electrosurgical Cautery with Handswitch Control) (ถ.41/61) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

 

เรื่องประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 2 รายการ(ว.591/61)โดยการทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

ซ.355/61 รายละเอียด

ซ.318/61

ซ.322/61

ซ.352/61

ซ.353/61

ซ.357/61

ซ.359/61

ซ.361/61

ซ.365/61

ซ.366/61

ซ.370/61

ซ.380/61

รายละเอียด

ประกาศกองเภสัชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

เรื่อง เชิญชวนให้ส่งข้อมูลของ สิ่งอุปกรณ์สายแพทย์

......................................................................

                       ด้วย กองเภสัชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จะจัดทำคุณลักษณะสิ่งอุปกรณ์           สายแพทย์ จำนวน ๒๒ รายการ คือ

๑.      Etifoxine Hydrochloride

๒.      ๓% Sodium Chloride

๓.      Budesonide

๔.      Azilsartan Medoxomil/Chlorthalidone

๕.      Metronidazole+Miconazole nitrate

๖.      Recombinant human Follicle Stimulating Hormone (FSH) หรือ Follitropin

๗.      Escitalopram oxalate

๘.      Afatinib Dimaleate

๙.      Empagliflozin/ Linagliptin

๑๐.    Nintedanib

๑๑.    Macitentan

๑๒.    Rufinamide

๑๓.    Diquafosol sodium

๑๔.    Amisulpride

๑๕.    Midodrine Hydrochloride

๑๖.    Ibrutinib

๑๗.    Daratumumab

๑๘.    Bimatoprost, Timolol

๑๙.    Clotrimazole

๒๐.    Aloe vera gel

๒๑.    Alcaftadine

๒๒.    Doxylamine Succinate

                      

          สิ่งอุปกรณ์ดังกล่าวนี้ จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ เพื่อใช้เป็นหลักในการจัดหาไว้ใช้ในราชการกองทัพบก จึงขอเชิญชวนผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายสิ่งอุปกรณ์ดังกล่าว ส่งข้อมูลให้กับทางราชการ เพื่อใช้เป็นอนวทางในการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ ซึ่งมีรายละเอียด  อ่านเพิ่มเติม

ย.3119/61 รายละเอียด

ย.3241/61

ย.3318/61

ย.3310/61

ย.3243/61

รายละเอียด

ย.3235/61 รายละเอียด

ย.3249/61

ย.3282/61

ย.3215/61

รายละเอียด

ย.3242/61 รายละเอียด

ย.3210/61 รายละเอียด

เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นช็อคเวฟ (Shockwave Therapy)(ถ.76/61) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

 

เรื่องประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์ซึ่งประกอบอยู่ในชุดเครื่องมือผ่าตัดช่องท้องด้วยระบบวีดีทัศน์ ( Laparoscopic )  จำนวน 10 รายการ(ถ.48/61) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

 

เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าพร้อมภาคติดตามบันทึกการทำงานของหัวใจ(Defibrillator  and  ECG Monitoring)(ถ.35/61) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

ว.856/61

ว.1148/61

 

รายละเอียด

ว.743/61

ว.1132/61

 

รายละเอียด

ย.3239/61 รายละเอียด

ย.3250/61

ย.2647/61

รายละเอียด

ย.3031/61 รายละเอียด

ซ.326/61

ซ.327/61

 

รายละเอียด

1. ซื้อเครื่องควบคุมการให้อาหารเหลวทางสายยาง (Enteral Feeding Pump)(ถ.125/61)  1. ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ   4. ราคากลาง

2. ซื้อเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยชนิดปรับระดับได้ ด้วยระบบไฮดรอลิค (Hydraulic Stretcher)(ถ.126/61)  1. ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ   4. ราคากลาง

3. ซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดศัลยกรรมสมอง (Craniotomy set)และสิ่งอุปกรณ์ซึ่งประกอบในชุดเครื่องมือผ่าตัดศัลยกรรมสมอง จำนวน 5 รายการ (ถ.127/61)  1. ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ   4. ราคากลาง

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28