ถ.53/61

ถ.81/61

ถ.117/61

ถ.118/61

ถ.120/61

ถ.121/61

ถ.135/61

ถ.159/61

ถ.165/61

ถ.166/61

รายละเอียด

ซื้อยา SILYMARIN CAP. 140 MG จำนวน 1 รายการ (ย.3537/61)

1. ประกาศประกวดราคา/เอกสารประกวดราคา  2. ขอบเขตของงาน 3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4.ราคากลาง

ซื้อยา CRYSTALLINE GLUCOSAMINE SULFATE SODIUM CHLORIDE 1500 MG (30/BX) จำนวน 1 รายการ (ย.115/62)

1. ประกาศประกวดราคา/เอกสารประกวดราคา  2. ขอบเขตของงาน 3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4.ราคากลางซื้อ ยา IMIPENAM ๕๐๐ MG, CILASTATIN SODIUM ๕๐๐ MG IV (๑/VIAL) จำนวน ๑ รายการ (ย.๓๑๐/๖๒)

1. ประกาศประกวดราคา/เอกสารประกวดราคา  2. ขอบเขตของงาน 3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4.ราคากลาง

 

ย.290/62

ย.1226/61

1. ซื้อเครื่องดมยาสลบระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบใช้ก๊าซ 3 ชนิด พร้อมเครื่องช่วยหายใจและภาควิเคราะห์ก๊าซในระบบทางเดินหายใจ (3 Gas Electronic Anesthesia Machine with Ventilator and Gas Analyzer) (ถ.12/62)  1. ร่างประกาศซื้อและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อฯ   2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ   4. ราคากลาง

2. ซื้อเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิต ชนิดต่างๆ  จำนวน  2  รายการ (ถ.19/62)  1. ร่างประกาศซื้อและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อฯ   2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ   4. ราคากลาง

3. ซื้อชุดกล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมระบบวิดีทัศน์ (Bronchovideoscope) โดยจัดหาเฉพาะข้อ 1.2.2 , 1.2.3 , 1.2.4 และ 3.1.3 (ถ.20/62)  1. ร่างประกาศซื้อและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อฯ   2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ   4. ราคากลาง  

4. ซื้อเครื่องตรวจวินิจฉัยหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง แบบ 3 มิติ (Real Time 3 Dimension Echocardiography) (ถ.21/62)  1. ร่างประกาศซื้อและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อฯ   2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ   4. ราคากลาง

5. ซื้อเครื่องช่วยทดแทนการทำงานของไตชนิดต่อเนื่อง (Continuous Renal Replacement Therapy Machine) (ถ.22/62)  1. ร่างประกาศซื้อและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อฯ   2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ   4. ราคากลาง

6. ซื้อเครื่องอบทำลายเชื้อจุลินทรีย์ด้วยระบบไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ ขนาดไม่น้อยกว่า 140 ลิตร (Hydrogen Peroxide Sterilization System  ขนาดไม่น้อยกว่า 140 Litre) (ถ.26/62)  1. ร่างประกาศซื้อและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อฯ   2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ   4. ราคากลาง

ซ.10/62

ซ.15/62

 

รายละเอียด

ว.1524/61  รายละเอียด

ย.2960/61

ย.3377/61

ย.3387/61

ย.19/62

ย.276/62

ย.173/62

ย.244/62  รายละเอียด

ย.149/62

ย.22/62

ย.124/62

ย.127/62  รายละเอียด

 

ย.142/62

ย.83/62    รายละเอียด

 

 

ย.35/62  รายละเอียด

ย.76/62  รายละเอียด

ย.3780/61

ย.3804/61  รายละเอียด

ย.66/62  รายละเอียด

 

ย.20/62

ย.88/62

ย.117/62

ย.3767/61

ย.155/62

ย.134/62   รายละเอียด

 

ย.69/62 รายละเอียด

ย.64/62

ย.56/62 รายละเอียด

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28