ย.469/62

1. ซื้อชุดศูนย์รวมอุปกรณ์ทางการแพทย์ ชนิดต่างๆ จำนวน 2 รายการ (ถ.2/62)  1. ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อฯ   2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ   4. ราคากลาง

2. ซื้อเตียงผ่าตัด ชนิดต่างๆ จำนวน 4 รายการ (ถ.6/62)  1. ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อฯ   2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ   4. ราคากลาง

ย.341/62  รายละเอียด

ย.3741/61  รายละเอียด

ย.719/62

เรื่องประกวดราคาซื้อชุดโคมไฟ Xenon 300 วัตต์ ชนิดสวมศีรษะพร้อมระบบกล้องวิดีโอใช้ในการผ่าตัด โดยจัดหาเฉพาะข้อ 1.2.1 และ 1.2.2 (ถ.14/62) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

 

เรื่องประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 2 รายการ(ว.1271/61)โดยการทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

 

เรื่องประกวดราคาซื้อกระบอกสำหรับให้ของเหลวชนิดใช้ครั้งเดียว(ว.1270/61)โดยการทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

ด้วย กองรังสีกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์

จำนวน ๕  รายการ  คือ

๑)  ชุดอุปกรณ์สำหรับจี้ทำลายเนื้องอกด้วยความร้อน

๒)  ชุดผ้าทำหัตถการผ่านทางหลอดเลือดชนิดใช้แล้วทิ้ง

๓)  ชุดอุปกรณ์สลายลิ่มเลือดหลอดเลือดในสมอง

๔)  ชุดอุปกรณ์สลายลิ่มเลือดภายในหลอดเลือดด้วยวิธีกลศาสตร์

                   ๕)  วัสดุฉีดอุดกั้นหลอดเลือดชนิดเหลวแบบแข็งตัวช้า

จึงขอเชิญชวน ผู้ผลิด หรือผู้แทนจำหน่าย ส่งข้อมูลคุณลักษณะเฉพาะ เทคนิคของสิ่งอุปกรณ์ให้กับทางราชการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ ในระหว่างวันที่ 10-25 มกราคม พ.ศ. 2562   มีรายละเอียดดังนี้

1. ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 17 รายการ(ว.101/62)  1. ร่างประกาศซื้อและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อฯ   2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ   4. ราคากลาง

2. ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 10 รายการ(ว.102/62)  1. ร่างประกาศซื้อและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อฯ   2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ   4. ราคากลาง

ย.3032/61

ย.3086/61

1.ซื้อเครื่องช่วยหายใจ ชนิดต่างๆ จำนวน 2 รายการ (ถ.4/62)  1. ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อฯ   2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ   4. ราคากลาง

2. สิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 15 รายการ (ว.98/62) 1. ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อฯ   2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ   4. ราคากลาง

ถ.148/61 รายละเอียด

ย.327/62  รายละเอียด

ย.398/62

ย.3772/61  รายละเอียด

 

ย.3777/61  รายละเอียด

ย.3797/61

ว.1576/61

ว.1615/61

ว.1638/61

 

รายละเอียด

 

ย.275/62  รายละเอียด

ย.376/62

ย.377/62

ย.399/62

ย.407/62

ย.445/62

ย.450/62

รายละเอียด

ย.378/62  รายละเอียด

ย.390/62

ย.397/62

ย.410/62

ย.446/62

ย.447/62

ย.449/62

ย.453/62

ย.458/62

ย.461/62

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28