ย.851/61

ย.903/61

ย.928/61

รายละเอียด

ย.336/61

ย.893/61

รายละเอียด

ย.944/61

ย.930/61

รายละเอียด

ย.1042/61 รายละเอียด

ย.888/61 รายละเอียด

ย.851/61 รายละเอียด

ย.620/61 รายละเอียด

ย.336/61 รายละเอียด

ว.5001/61

ว.311/61

-ซื้อชุดสายให้สารละลายและยาทางหลอดเลือดดำ ชนิดต่างๆ จำนวน ๒ รายการ  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาฯ ขอบเขตของงาน คุณลักษณะเฉพาะ ราคากลาง

-ผ้าซับโลหิตแบบมีหูห่วงชนิดปราศจากเชื้อ (ABDOMINAL SWAB STERILE) ขนาด 12 นิ้ว X 12 นิ้ว (ว.447/61) ประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ  ขอบเขตของงาน  คุณลักษณะเฉพาะ  ราคากลาง

- จ้างซ่อม สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.60/61) รายละเอียด

- จ้างซ่อม สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.24/61) รายละเอียด

-สิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน ๒ รายการ รายละเอียด

-สิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน ๒ รายการ รายละเอียด

-ไอ วี แคตทีเตอร์(INTRAVENOUS CATHETER) เบอร์ ๒๔ รายละเอียด

-สิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน ๑๒ รายการ รายละเอียด

-ถุงมือตรวจโรค ชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง ขนาดเบอร์ S รายละเอียด

-ถุงมือยางปราศจากเชื้อแบบมีขอบ ชนิดใช้ครั้งเดียว เบอร์ ๖.๕ รายละเอียด

-บำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องฉายรังสีลิแน็ค พร้อมชุดเทคโนโลยีการฉายรังสีแบบปรับความเข้มของลำรังสี ยี่ห้อ SIEMENS รุ่น Oncor Avant Garde หมายเลขเครื่อง ๕๕๑๓ รายละเอียด

ว.536/61

ว.537/61

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28