- ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.429/61) รา่ยละเอียด

- ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.429/61) รา่ยละเอียด

เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบใช้ก๊าซ 3 ชนิด พร้อมเครื่องช่วยหายใจและภาควิเคราะห์ก๊าซในระบบทางเดินหายใจ (3 Gas Electronic Anesthesia Machine with Ventilator and Gas Analyzer) (ว.5008/61) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

 

เรื่องประกวดราคาซื้อระบบห้องปรับบรรยากาศความดันสูงชนิดตอนเดียว  ( Hyperbaric Chamber System ) (ว.5006/61) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

ว.668/61  รายละเอียด

ว.669/61  รายละเอียด

ว.671/61  รายละเอียด

ว.673/61  รายละเอียด

ว.674/61  รายละเอียด

ว.676/61  รายละเอียด

ว.677/61  รายละเอียด

กศก.รพ.รร.6 ขอส่งประกาศเชิญชวนให้ส่งข้อมูลจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ.ของ เครื่องวัดการแข็งตัวของเลือด (ACT Analyzer) จำนวน 1 รายการ รายละเอียดดังนี้

ยา จำนวน 4 รายการ (ย.776/61)

1. ร่างประกาศประกวดราคา/ร่างเอกสารประกวดราคา   2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4. ราคากลาง

 

ยา ACETYLSALICYLIC ACID TABLET 81 MG จำนวน 1 รายการ (ย.861/61)

1. ร่างประกาศประกวดราคา/ร่างเอกสารประกวดราคา   2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4. ราคากลาง

 

ยา จำนวน 3 รายการ (ย.1121/61)

1. ร่างประกาศประกวดราคา/ร่างเอกสารประกวดราคา   2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4. ราคากลาง

 

ยา จำนวน 2 รายการ (ย.1185/61)

1. ร่างประกาศประกวดราคา/ร่างเอกสารประกวดราคา   2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4. ราคากลาง

 

 

-ซื้ออุปกรณ์สลายลิ่มเลือดหลอดเลือดในสมอง ขนาด 4x20 มม.(ว.359/61) ประกาศและเอกสารประกวดราคา  ขอบเขตของงาน  คุณลักษณะเฉพาะ  ราคากลาง

-ซื้อชุดตรวจหาแอนติเจนของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A,B และชนิดA(H1N1)(ว.445/61) ประกาศและเอกสารประกวดราคา  ขอบเขตของงาน  คุณลักษณะเฉพาะ  ราคากลาง

-ซื้อชุดอุปกรณ์ซ่อมปิดหลอดเลือด ขนาด 6F(ว.441/61)  ประกาศและเอกสารประกวดราคา  ขอบเขตของงาน  คุณลักษณะเฉพาะ  ราคากลาง

-ซื้อชุดแผ่นปิดหน้าอกเพื่อรับหรือปล่อยไฟฟ้าในการกระตุกหัวใจ ขนาดสำหรับผู้ใหญ่(ว.444/61)  ประกาศและเอกสารประกวดราคา  ขอบเขตของงาน  คุณลักษณะเฉพาะ  ราคากลาง

ย.1260/61

ย.1202/61 

รายละเอียด

ย.1039/61

ย.731/61 

รายละเอียด

ย.741/61

ย.1091/61

ย.1159/61

ย.1157/61

ย.1127/61

ย.1152/61

รายละเอียด

ย.1260/61 รายละเอียด

ย.1202/61 รายละเอียด

ย.1091/61 รายละเอียด

ย.1039/61 รายละเอียด

เรื่องจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องเอกซเรย์หลอดเลือดระบบดิจิตอลชนิดสองระนาบ ยี่ห้อ Philips รุ่น Allura Xper FD 20/20 หมายเลขเครื่อง 27 แบบรวมอะไหล่(ซ.63/61) เป็นระยะเวลา 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  รายละเอียด

 

เรื่องจ้างซ่อมเครื่องฉายรังสีลิแน็คพร้อมชุดเทคโนโลยีการฉายรังสีแบบปรับความเข้มของลำรังสี ยี่ห้อ SIEMENS รุ่น Oncor Avant Garde หมายเลขเครื่อง ๕๕๑๓(ซ.36/61)โดยเปลี่ยนอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  รายละเอียด

- ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.504/61)  รายละเอียด 

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28