- จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.80/61)  รายละเอียด 

- ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.382/61)  รายละเอียด

- ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.418/61)  รายละเอียด

- ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.415/61)  รายละเอียด

- ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.421/61)  รายละเอียด

- ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.420/61)  รายละเอียด

- จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.55/61)  รายละเอียด

- จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.69/61)  รายละเอียด

ยา METOPROLOL TARTATE 100 MG TABLET จำนวน 1 รายการ (ย.598/61)

1. ร่างประกาศประกวดราคา/ร่างเอกสารประกวดราคา   2. ขอบเขตของงาน   3.คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4. ราคากลาง

ยา CETUXIMAB 100 MG จำนวน 1 รายการ (ย.752/61)

1. ร่างประกาศประกวดราคา/ร่างเอกสารประกวดราคา   2. ขอบเขตของงาน   3.คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4. ราคากลาง

ยา NEUTRAL PREMIXED OF 30% SOLUBLE INSULIN 70% ISOPHANE (NPH) INSULIN, 3 ML 5 VIAL/PK จำนวน 1 รายการ (ย.771/61)

1. ร่างประกาศประกวดราคา/ร่างเอกสารประกวดราคา   2. ขอบเขตของงาน   3.คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4. ราคากลาง

ยา ZOLEDRONIC ACID 4 MG5 ML IV INJ จำนวน 1 รายการ (ย.1176/61)

1. ร่างประกาศประกวดราคา/ร่างเอกสารประกวดราคา   2. ขอบเขตของงาน   3.คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4. ราคากลาง

ย.1077/61 รายละเอียด

ย.1014/61 รายละเอียด

ย.996/61 รายละเอียด

ย.982/61 รายละเอียด

ย.948/61 รายละเอียด

ย.844/61 รายละเอียด

ย.806/61 รายละเอียด

ย.617/61 รายละเอียด

ย.1135/61 รายละเอียด

ย.617/61

ย.1037/61

รายละเอียด

ย.1158/61 รายละเอียด

ย.982/61

ย.996/61

ย.1014/61

ย.1054/61

ย.1050/61

รายละเอียด

-ซื้อชุดสายให้สารละลายและยาทางหลอดเลือดดำ ชนิดต่างๆ จำนวน 2 รายการ(ว.440/61) ประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ  ขอบเขตของงาน  คุณลักษณะเฉพาะ  ราคากลาง

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28