Welcome to Phramongkutklao Hospital

01-homebanner

ว.954/62

ว.1006/62

ว.1010/62

ว.1013/62

ว.1016/62

ว.1019/62

รายละเอียด

ว.1038/62

ว.1041/62

ว.1042/62

ว.1043/62

ว.1044/62

ว.1045/62

ว.1047/62

ว.1052/62

รายละเอียด

 

เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อสำลีบริสุทธิ์ตัดแผ่น ขนาด ๔ นิ้ว x ๖ นิ้ว (๔๕๐ กรัม/ถุง) (ว.๒๒๒/๖๒) โดยการทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ด้วยวิธีประกวดราคา   รายละเอียด

 

เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน ๓ รายการ(ว.๙๖๒/๖๒)โดยการทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   รายละเอียด

 

เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน ๒ รายการ(ว.๙๖๓/๖๒)โดยการทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   รายละเอียด

ถ.45/62

ถ.60/62

ถ.61/62

ถ.63/62

ถ.64/62

ถ.65/62

ถ.66/62

ถ.70/62

รายละเอียด

1. ซื้อเครื่องอบทำลายเชื้อจุลินทรีย์ด้วยระบบไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ ขนาดไม่น้อยกว่า 140 ลิตร (Hydrogen Peroxide Sterilization System  ขนาดไม่น้อยกว่า 140 Litre) ชนิด 2 ประตู (ถ.73/62)  1. ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ   4. ราคากลาง

2. ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 4 รายการ(ว.595/62)  1. ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ   4. ราคากลาง

ว.1069/62

ว.1144/62

ว.103/62

ว.831/62

ว.759/62

ว.862/62

ว.950/62

รายละเอียด

ซ.500/62

ซ.277/62

ซ.395/62

ซ.399/62

ซ.405/62

ซ.416/62

ซ.420/62

ซ.424/62

ซ.425/62

รายละเอียด

 

ว.911/62

ว.928/62

ว.955/62

ว.1011/62

ว.1022/62

ว.1026/62

ว.1046/62

ว.1056/62

รายละเอียด

ย.1885/62

ย.1839/62

ย.1877/62

ย.1834/62

ย.1949/62

ย.1097/62

รายละเอียด

ย.1935/62

ย.1843/62

ย.1838/62

รายละเอียด

ย.1835/62

ย.1761/62

ย.1771/62

รายละเอียด

ย.1867/62

ย.1841/62

ย.1817/62

ย.1845/62

ย.1883/62

ย.1743/62

ย.1809/62

ย.1862/62

ย.1886/62

ย.1878/62

รายละเอียด

ย.1887/62

รายละเอียด

ย.1764/62

รายละเอียด

ย.1638/62

รายละเอียด

ประกาศผู้ชนะจัดซื้ออุปกรณ์ก่อสร้าง

ว.1024/62

ว.1028/62

ว.1029/62

ว.1030/62

ว.1031/62

ว.1034/62

ว.1036/62

ว.1091/62

รายละเอียด

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28