ถ.153/61 รายละเอียด

เรื่องเช่าเครื่องเลเซอร์รักษาสายตาผิดปกติพร้อมเครื่องวิเคราะห์กระจกตาและลูกตาในรูปแบบของหน้าคลื่น(Excimer Laser with Wavefront System)  จำนวน 1 งาน (ว.5021/61) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อยา TIMOLOL MALEATE EYE DROPS 0.5% , 5 ML จำนวน 1 รายการ (ย.3529/61)

 1. ประกาศประกวดราคา/เอกสารประกวดราคา  2. ขอบเขตของงาน 3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4.ราคากลาง

ประกวดราคาซื้อยา MECOBALAMIN TAB. 500 MCG. จำนวน 1 รายการ (ย.3533/61)

 1. ประกาศประกวดราคา/เอกสารประกวดราคา  2. ขอบเขตของงาน 3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4.ราคากลาง

ประกวดราคาซื้อยา AMOXYCILLIN SODIUM 2 GM, CLAVULANATE POTASSIUM 200 MG INJECTION จำนวน 1 รายการ (ย.3613/61)

 1. ประกาศประกวดราคา/เอกสารประกวดราคา  2. ขอบเขตของงาน 3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4.ราคากลาง

ย.709/61

ย.1803/61

ย.2833/61

-จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเป็นระบบดิจิตอลชนิดช่องวาง Cassette เดียว,ชุดเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลชนิดรองรับ Cassette ได้หลายแผ่นพร้อมอุปกรณ์และเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอลชนิดขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์(แบบรวมอะไหล่)(แผนกเอกซเรย์วินิจฉัย กรส.รพ.รร.6)  รายละเอียดแผน

ย.3811/61   รายละเอียด

ถ.146/61

ถ.149/61

ถ.150/61

ถ.151/61

ถ.152/61

ถ.154/61

รายละเอียด

ซ.379/61

ซ.416/61

ซ.419/61

รายละเอียด

ย.3355/61 รายละเอียด

ย.3359/61

ย.3501/61

รายละเอียด

ย.3288/61 รายละเอียด

ย.1399/61 รายละเอียด

ย.2714/61

ย.3290/61

ย.3423/61

ย.3400/61

รายละเอียด

ย.3409/61

ย.3421/61

ย.3401/61

รายละเอียด

ย.2686/61

ย.2792/61

ย.3246/61

รายละเอียด

ย.3361/61 รายละเอียด

ย.3274/61 รายละเอียด

ประกาศกองเภสัชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

เรื่อง เชิญชวนให้ส่งข้อมูลของ สิ่งอุปกรณ์สายแพทย์

......................................................................

                       ด้วย กองเภสัชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จะจัดทำคุณลักษณะสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ จำนวน ๖ รายการ คือ

๑.      ยา Romiplostim

๒.      ยา Phenytoin)

๓.      ยา Panitumumab

๔.      ยา Denosumab

๕.      ยา Ceftolozone และ Tazobactam

๖.      ยา Elbasvir และ Tazobactam

                       สิ่งอุปกรณ์ดังกล่าวนี้ จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ เพื่อใช้เป็นหลักในการจัดหาไว้ใช้ในราชการกองทัพบก จึงขอเชิญชวนผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายสิ่งอุปกรณ์ดังกล่าว ส่งข้อมูลให้กับทางราชการ เพื่อใช้เป็นอนวทางในการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ ซึ่งมีรายละเอียด และเงื่อนไขดังต่อไปนี้

๑.    รายละเอียดของข้อมูลทางเทคนิคของรายการยาที่จะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ       สายแพทย์ ตามผนวก ก. บัญชีสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ จำนวน ๖ รายการ

๒.    คุณสมบัติของผู้เสนอข้อมูล ต้องเป็นผู้ผลิต หรือผู้แทนจำหน่ายที่สามารถชี้แจง หรือให้ข้อมูล และรายละเอียดเพิ่มเติมได้เมื่อทางราชการต้องการ

๓.    เงื่อนไข

                          ๓.๑. ค่าใช้จ่ายทั้งปวงอันเกิดจากการส่งข้อมูล หรือของตัวอย่างตามเรื่องนี้ ผู้เสนอข้อมูลเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น

                          ๓.๒. การพิจารณาข้อมูล เพื่อนำมากำหนดในคุณลักษณะเฉพาะ จะดำเนินการโดยคณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ ของกองเภสัชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

                          ๓.๓. ให้ส่งข้อมูลภายในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ กองเภสัชกรรม

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เลขที่ ๓๑๕ ทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพ ฯ ๑๐๔๐๐ โดยนำมามอบให้ด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์

                          ๓.๔. เอกสารต้องเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาไทย ถ้าเป็นภาษาอื่นต้องแปลเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษแนบมาด้วย

๔.    หากผู้เสนอมีข้อสงสัยประการใด ให้สอบถามโดยตรงที่ หน่วยยุทธศาสตร์และวิเทศน์สัมพันธ์ กองเภสัชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ราชเทวี กรุงเทพ ฯ ๑๐๔๐๐ โทร. ๐-๒๓๕๔-๗๖๐๐ ต่อ ๙๓๒๔๓

๕.    คณะกรรมการ ฯ จะคัดเลือกข้อมูลที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ หรือของ รายหนึ่งรายใดมากำหนดเป็นคุณลักษณะเฉพาะก็ได้

กองเภสัชกรรมโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาหรือระงับการพิจารณาข้อมูลของผู้หนึ่งผู้ใดก็ได้สุดแต่จะเห็นควรในทำนองเดียวกันอาจยกเลิกการประกาศเชิญชวนก็ได้เช่นกัน ทั้งนี้ กองเภสัชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ไม่จำเป็นต้องชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น   อ่านเพิ่มเติม

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28