ย.2791/61

ย.2942/61

ย.2822/61

ย.2646/61

ย.2918/61

ย.2937/61

ย.2652/61

รายละเอียด

ย.2888/61 รายละเอียด

 

ย.2882/61 รายละเอียด

ย.2673/61

ย.2799/61

ย.2781/61

รายละเอียด

ย.1985/61 รายละเอียด

1. ซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าพร้อมภาคติดตามบันทึกการทำงานของหัวใจ ( Defibrillator and ECG Monitoring )(ถ.21/61)งบลงทุนเงินรายรับของสถานพยาบาล  ร่างประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   ขอบเขตของงาน   คุณลักษณะเฉพาะ   ราคากลาง

2. ซื้อเครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายทางหลอดเลือดดำ ชนิดคำนวณอัตราการไหลอัตโนมัติ (Dose Rate Calculation Infusion Pump)(ถ.40/61)  ร่างประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   ขอบเขตของงาน   คุณลักษณะเฉพาะ   ราคากลาง

3. ซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าพร้อมภาคติดตามบันทึกการทำงานของหัวใจ(Defibrillator  and  ECG Monitoring)(ถ.35/61) งบพัฒนา ประจำปี 2561  ร่างประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   ขอบเขตของงาน   คุณลักษณะเฉพาะ   ราคากลาง

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลืองสาย พ. (ซ.289/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลืองสาย พ. (ซ.290/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลืองสาย พ. (ซ.292/61) รายละเอียด

ย.2940/61

ย.2667/61

รายละเอียด

ย.2889/61

ย.2928/61

ย.2916/61

ย.2870/61

ย.2654/61

รายละเอียด

ย.2894/61

ย.2861/61

รายละเอียด

ย.2765/61

ย.2778/61

รายละเอียด

ย.2733/61

ย.2821/61

รายละเอียด

ย.2703/61 รายละเอียด

ย.2430/61 รายละเอียด

ย.2622/61 รายละเอียด

ย.2484/61 รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลืองสาย พ. (ซ.283/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลืองสาย พ. (ซ.288/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลืองสาย พ. (ซ.291/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลืองสาย พ. (ว.1035/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลืองสาย พ. (ว.1036/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลืองสาย พ. (ว.1038/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลืองสาย พ. (ว.1055/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลืองสาย พ. (ว.1057/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลืองสาย พ. (ว.1060/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลืองสาย พ. (ว.1061/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลืองสาย พ. (ว.971/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลืองสาย พ. (ว.1002/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลืองสาย พ. (ว.916/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลืองสาย พ. (ว.926/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลืองสาย พ. (ว.1006/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลืองสาย พ. (ว.1009/61) รายละเอียด

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28