จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.34/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.111/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.114/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.116/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.117/61) รายละเอียด

 

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.469/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.470/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.476/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.483/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.490/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.496/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.499/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.500/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.512/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.553/61) รายละเอียด

ว.698/61  รายละเอียด

ว.700/61  รายละเอียด

ว.705/61  รายละเอียด

ว.707/61  รายละเอียด

ว.709/61  รายละเอียด

ว.710/61  รายละเอียด

ว.711/61  รายละเอียด

ย.725/61 รายละเอียด

ย.1149/61

ย.929/61

รายละเอียด

ยา จำนวน 3 รายการ (ย.1117/61)

 

1. ร่างประกาศประกวดราคา/ร่างเอกสารประกวดราคา   2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4. ราคากลาง

 

ยา จำนวน 3 รายการ (ย.748/61)

1. ร่างประกาศประกวดราคา/ร่างเอกสารประกวดราคา   2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4. ราคากลาง

ซ.118/61

เรื่องประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 56 รายการ(ว.314/61) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

 

เรื่องประกวดราคาซื้อแก๊สผสมที่ใช้ในกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อ(ความเข้มข้นของแก๊สเอทธีลีน ออกไซด์10%)บรรจุท่อละ 30 กิโลกรัม(ว.389/61)โดยการทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

526/61

531/61

599/61

665/61

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.486/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.107/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.95/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.102/61) รายละเอียด

เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายภาพเอกซเรย์ทั่วไประบบดิจิตอล แบบ 2 ชุดรับรังสี ( Digital Radiography 2 Detector ) จำนวน 3 รายการ(ว.5010/61) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   รายละเอียด

 

เรื่องประกวดราคาซื้อชุดศูนย์รวมอุปกรณ์ทางการแพทย์ ชนิดติดตั้งเพดานแบบคานรางเลื่อนมีแขนสองข้าง ( Double Sides Beam Ceiling Supply Units ) (ว.5011/61) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   รายละเอียด

ว.298/61  รายละเอียด

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28