ย.488/61  รายละเอียด

ย.1318/61  รายละเอียด

ย.1292/61  รายละเอียด

 

ย.1134/61  รายละเอียด

ย.1061/61  รายละเอียด

 

ย.945/61  รายละเอียด

ย.488/61  รายละเอียด

-ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 2 รายการ(ว.601/61) ประกาศและเอกสารประกวดราคา ขอบเขตของงาน   คุณลักษณะเฉพาะ   ราคากลาง

-ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 4 รายการ(ว.439/61) ประกาศและเอกสารประกวดราคา ขอบเขตของงาน   คุณลักษณะเฉพาะ   ราคากลาง

-ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 2 รายการ(ว.591/61) ประกาศและเอกสารประกวดราคา ขอบเขตของงาน   คุณลักษณะเฉพาะ   ราคากลาง

 

 

ย.1387/61   รายละเอียด

ย.1508/61   รายละเอียด

ย.1818/61   รายละเอียด

ย.1828/61   รายละเอียด

ย.1833/61   รายละเอียด

ย.1837/61   รายละเอียด

ย.1843/61   รายละเอียด

ย.1855/61   รายละเอียด

ย.667/61    รายละเอียด

ย.701/61    รายละเอียด

ย.777/61    รายละเอียด

ย.1118/61  รายละเอียด

ย.1120/61  รายละเอียด

ย.1169/61  รายละเอียด

ย.1365/61  รายละเอียด

ย.1544/61  รายละเอียด

ย.1786/61  รายละเอียด

ย.1787/61  รายละเอียด

ย.1805/61  รายละเอียด

ย.1806/61  รายละเอียด

ย.1390/61  รายละเอียด

ย.1808/61  รายละเอียด

 

 

ย.1802/61   รายละเอียด

ย.1253/61  รายละเอียด

ย.956/61  รายละเอียด

ย.1259/61  รายละเอียด

ย.1362/61  รายละเอียด

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28