ย.2782/61

ย.2175/61

ย.2735/61

ย.2540/61

รายละเอียด

ย.2132/61 รายละเอียด

ย.1393/61 รายละเอียด

ย.1416/61 รายละเอียด

1. จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องใส่แร่อิริเดียมพร้อมอุปกรณ์ (Iridium Afterloading System) ยี่ห้อ Gammamed รุ่น Gammamed Plus หมายเลขเครื่อง E166(แบบรวมอะไหล่)(แผนกรังสีรักษา กรส.รพ.รร.๖)(ซ.168/61)เป็นระยะเวลา 12 เดือน   ราคากลาง

2. จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องเอกซเรย์จำลองการฉายรังสี(X-Ray Simulator)ยี่ห้อ Varian Medical System,Inc รุ่น Acuity หมายเลขเครื่อง 296(แบบรวมอะไหล่)(แผนกรังสีรักษา กรส.รพ.รร.6)(ซ.169/61)เป็นระยะเวลา 12 เดือน ราคากลาง

1. จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องใส่แร่อิริเดียมพร้อมอุปกรณ์ (Iridium Afterloading System) ยี่ห้อ Gammamed รุ่น Gammamed Plus หมายเลขเครื่อง E166(แบบรวมอะไหล่)(แผนกรังสีรักษา กรส.รพ.รร.๖)(ซ.168/61)เป็นระยะเวลา 12 เดือน  รายละเอียด

2. จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องเอกซเรย์จำลองการฉายรังสี(X-Ray Simulator)ยี่ห้อ Varian Medical System,Inc รุ่น Acuity หมายเลขเครื่อง 296(แบบรวมอะไหล่)(แผนกรังสีรักษา กรส.รพ.รร.6)(ซ.169/61)เป็นระยะเวลา 12 เดือน  รายละเอียด

ย.1722/61

ย.1722/61

ประกาศผู้ชนะ

 

ย.2421/61

ย.2721/61

รายละเอียด

ย.2847/61

ย.2863/61

ย.2668/61

ย.2887/61

รายละเอียด

ย.671/61

ย.1250/61

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.873/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.901/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.949/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.976/61) รายละเอียด

-ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 7 รายการ(ว.680/61)  ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   ขอบเขตของงาน   คุณลักษณะเฉพาะ   ราคากลาง

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.298/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.299/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.300/61) รายละเอียด

ย.2879/61

ย.2625/61

ย.2837/61

ย.2736/61

รายละเอียด

ย.2732/61

ย.2706/61

ย.2603/61

ย.2787/61

ย.2750/61

ย.2712/61

ย.2802/61

ย.2789/61

ย.2729/61

ย.2688/61

ย.2815/61

ย.2731/61

ย.2543/61

รายละเอียด

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28