จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.144/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.162/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.166/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.204/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.206/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.208/61) รายละเอียด

 

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.198/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.205/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.185/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. ถาวร สาย พ. (ถ.14/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. ถาวร สาย พ. (ถ.15/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. ถาวร สาย พ. (ถ.17/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. ถาวร สาย พ. (ถ.20/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.744/61)  รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.750/61)  รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.766/61)  รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.771/61)  รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.804/61)  รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.805/61)  รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.808/61)  รายละเอียด

ย.1218/61

ย.2033/61 รายละเอียด

ย.1824/61 รายละเอียด

ย.2079/61

ย.2068/61

รายละเอียด

ย.2154/61

ย.2035/61

ย.2032/61

ย.2030/61

ย.1990/61

ย.2081/61

ย.2027/61

ย.2080/61

ย.2057/61

ย.2034/61

ย.2029/61

ย.2159/61

รายละเอียด

ย.2135/61

ย.1961/61

ย.2042/61

ย.1778/61

ย.1917/61

ย.2111/61

ย.2142/61

ย.2114/61

ย.1945/61

ย.2134/61

ย.1931/61

ย.1937/61

ย.2144/61

รายละเอียด

ย.2158/61

ย.2130/61

รายละเอียด

ย.1847/61 รายละเอียด

ย.1865/61

ย.1848/61

รายละเอียด

ย.1834/61 รายละเอียด

ย.1929/61 รายละเอียด

ยา  FEXOFENADINE HCL 180 MG TAB  จำนวน 1 รายการ (ย.693/61)

 1. ประกาศประกวดราคา/เอกสารประกวดราคา  2. ขอบเขตของงาน 3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4.ราคากลาง

 

ยา BETAHISTINE DIHYDROCHLORIDE 24 MG TABLET จำนวน 1 รายการ (ย.2092/61)

 1. ประกาศประกวดราคา/เอกสารประกวดราคา  2. ขอบเขตของงาน 3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4.ราคากลาง

 

ยา PARACETAMOL/TRAMADOL 325/37.5 TAB จำนวน 1 รายการ (ย.2095/61)

 1. ประกาศประกวดราคา/เอกสารประกวดราคา  2. ขอบเขตของงาน 3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4.ราคากลาง

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.802/61)  รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.806/61)  รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.768/61)  รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.800/61)  รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.767/61)  รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.769/61)  รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.735/61)  รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.756/61)  รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.734/61)  รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.752/61)  รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.807/61)  รายละเอียด

ซือ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.733/61)  รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.732/61)  รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.731/61)  รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.751/61)  รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.757/61)  รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.753/61)  รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.758/61)  รายละเอียด

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28