จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.203/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.255/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.257/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.277/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.927/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.928/61) รายละเอียด

-ซื้อไอ วี แคตทีเตอร์(INTRAVENOUS CATHETER) เบอร์ 24(ว.589/61)  ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   ขอบเขตของงาน   คุณลักษณะเฉพาะ   ราคากลาง

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.977/61) รายละเอียด 

ย.2333/61 รายละเอียด

1. ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 11 รายการ

2. ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 7 รายการ

3. ซื้อสายสวนหัวใจเพื่อการตรวจภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดเร็วแบบไม่สัมผัสผนังห้องหัวใจ

4. ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 39 รายการ

5. ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 15 รายการ

6. ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 6 รายการ

7. ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 3 รายการ

8. ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 2 รายการ

9. ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 2 รายการ

10. ซื้อกระบอกสำหรับให้ของเหลวชนิดใช้ครั้งเดียว

11. ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 7 รายการ

12. ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 16 รายการ  รายละเอียด

-จ้างซ่อมเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบ ซี-อาร์ม ยี่ห้อ Philips รุ่น BV Pulsera ประเทศเนเธอร์แลนด์ หมายเลขเครื่อง 1493(แผนกทางเดินอาหาร กอย.รพ.รร.6) โดยเปลี่ยนอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ(ซ.302/61)   รายละเอียด

-จ้างซ่อมเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบ ซี-อาร์ม ยี่ห้อ Philips รุ่น BV Pulsera ประเทศเนเธอร์แลนด์ หมายเลขเครื่อง 1493(แผนกทางเดินอาหาร กอย.รพ.รร.6) โดยเปลี่ยนอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ    รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.569/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.888/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.891/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.893/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.902/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.918/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.920/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.921/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.922/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.923/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.925/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.980/61) รายละเอียด

 

 

 

ย.1919/61 รายละเอียด

ย.2948/61   รายละเอียด

ย.2619/61 รายละเอียด

ย.2767/61

ย.2346/61

รายละเอียด

ย.2738/61

ย.2690/61

รายละเอียด

ย.2065/61 รายละเอียด

 

ย.1747/61

ย.2495/61

ย.2617/61

ย.2700/61

ย.2037/61

ย.2701/61

ย.2626/61

ย.2697/61

ย.2698/61

ย.2265/61

ย.2693/61

ย.2702/61

ย.2689/61

รายละเอียด

ย.2653/61

ย.2594/61

ย.2776/61

รายละเอียด

ย.2656/61

ย.2632/61

ย.1798/61

รายละเอียด

ย.2591/61

ย.2628/61

รายละเอียด

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28