ย.2480/61 รายละเอียด

ย.2584/61

ย.2544/61

รายละเอียด

ย.2291/61  รายละเอียด

ย.2725/61 ราบละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.253/61) รายละเอียด 

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.262/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.267/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.269/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.271/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.272/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.273/61) รายละเอียด

 

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.248/61) รายละเอียด

เรื่องประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจหาฮีโมโกลบินเอวันซี ขนาดความเข้มข้น HBA1C ANTIBODY ตั้งแต่ 0.5 MG/ML ขึ้นไป, HBA1C POLYHAPTEN ตั้งแต่ 8 UG/ML ขึ้นไป ขนาดบรรจุ 150 เทสต์(ว.738/61) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   รายละเอียด

 

เรื่องประกวดราคาซื้อสายสวนตรวจภายในหัวใจหรือหลอดเลือดด้วยการถ่ายภาพคลื่นเสียงสะท้อน ขนาด 2.9 FR. ความยาว 150 ซม. (INTRAVASCULAR ULTRASOUND CATHETER)(ว.739/61) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   รายละเอียด

 

เรื่องประกวดราคาซื้อสายให้สารละลายชุดต่อกับเครื่องปั๊ม(INFUSION PUMP SET)ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายในขนาด 3.2 มม. ความยาว 215 ซม. ชนิด DEHP FREE(ว.390/61)โดยการทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   รายละเอียด

-ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 7 รายการ(ว.680/61)  ร่างประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   ขอบเขตของงาน   คุณลักษณะเฉพาะ   ราคากลาง

ย.525/61

ย.861/61

ย.1183/61

เรื่องประกวดราคาซื้อข้อ 1.2.3 เครื่องตรวจบันทึกการบีบรัดตัวของมดลูกและอัตราการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์(Fetal and Matermal Monitoring)ชนิดครรภ์แฝดพร้อมภาควัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ค่าความดันโลหิตและค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดของมารดาประกอบในเครื่องควบคุมระบบที่ศูนย์กลางสําหรับเฝ้าติดตามสภาวะทารกในครรภ์ฯ(ถ.24/61) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

 

เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบระบบอีเล็คทรอนิกส์แบบใช้ก๊าซ 3 ชนิด พร้อมเครื่องช่วยหายใจและภาควิเคราะห์ก๊าซในระบบทางเดินหายใจ ( 3 Gas Electronic Anesthesia Machine with Ventilator and Gas Analyzer )(ถ.10/61) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   รายละเอียด

 

ประกวดราคาซื้อชุดโคมไฟผ่าตัดชนิดโคมคู่แขวนเพดานแบบหลอดไฟ LED พร้อมระบบถ่ายทอดสัญญาณภาพ (Ceiling Operating LED Lights with Camera System)(ถ.38/61) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   รายละเอียด

ย.2289/61

1. ซื้อตัวไส้เย็บแผลแบบตรง(ตัดต่อปกติ) 6 แถว ขนาดต่างๆ จำนวน 6 รายการ(ว.932/61)   ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   ขอบเขตของงาน   คุณลักษณะเฉพาะ   ราคากลาง

2. ซื้อถุงมือตรวจโรคชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง ขนาดต่างๆ จำนวน 2 รายการ(ว.933/61)   ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   ขอบเขตของงาน   คุณลักษณะเฉพาะ   ราคากลาง

3. ซื้อชุดไซริงค์เก็บเลือดชนิดมีสารกันเลือดแข็งตัว ขนาด 3 มล.(ว.1040/61)   ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   ขอบเขตของงาน   คุณลักษณะเฉพาะ   ราคากลาง

1. ซื้อเครื่องมือช่วยใส่ท่อช่วยหายใจชนิดวีดิทัศน์ แบบมีจอภาพแสดงผลที่ด้ามจับ ( Video Laryngoscope ) โดยขอเลือกแบบของ Blade เป็น ข้อ 1.3.1.2 แบบ Miller เบอร์ 0 และเบอร์ 1 และ ข้อ 1.3.1.3 เลือกแบบ D - Blade(ถ.37/61)  ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   ขอบเขตของงาน   คุณลักษณะเฉพาะ   ราคากลาง

2. ซื้อสิ่งอุปกรณ์ซึ่งประกอบอยู่ในชุดเครื่องมือผ่าตัดช่องท้องด้วยระบบวีดีทัศน์ ( Laparoscopic )  จำนวน 10 รายการ(ถ.48/61)   ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   ขอบเขตของงาน   คุณลักษณะเฉพาะ   ราคากลาง 

ย.2504/61 รายละเอียด

ย.2378/61

 

รายละเอียด

ย.2612/61

ย.2291/61

รายละเอียด

ย.2655/61

ย.2120/61

รายละเอียด

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28