ย.2714/61

ย.3290/61

ย.3423/61

ย.3400/61

รายละเอียด

ย.3409/61

ย.3421/61

ย.3401/61

รายละเอียด

ย.2686/61

ย.2792/61

ย.3246/61

รายละเอียด

ย.3361/61 รายละเอียด

ย.3274/61 รายละเอียด

ประกาศกองเภสัชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

เรื่อง เชิญชวนให้ส่งข้อมูลของ สิ่งอุปกรณ์สายแพทย์

......................................................................

                       ด้วย กองเภสัชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จะจัดทำคุณลักษณะสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ จำนวน ๖ รายการ คือ

๑.      ยา Romiplostim

๒.      ยา Phenytoin)

๓.      ยา Panitumumab

๔.      ยา Denosumab

๕.      ยา Ceftolozone และ Tazobactam

๖.      ยา Elbasvir และ Tazobactam

                       สิ่งอุปกรณ์ดังกล่าวนี้ จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ เพื่อใช้เป็นหลักในการจัดหาไว้ใช้ในราชการกองทัพบก จึงขอเชิญชวนผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายสิ่งอุปกรณ์ดังกล่าว ส่งข้อมูลให้กับทางราชการ เพื่อใช้เป็นอนวทางในการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ ซึ่งมีรายละเอียด และเงื่อนไขดังต่อไปนี้

๑.    รายละเอียดของข้อมูลทางเทคนิคของรายการยาที่จะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ       สายแพทย์ ตามผนวก ก. บัญชีสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ จำนวน ๖ รายการ

๒.    คุณสมบัติของผู้เสนอข้อมูล ต้องเป็นผู้ผลิต หรือผู้แทนจำหน่ายที่สามารถชี้แจง หรือให้ข้อมูล และรายละเอียดเพิ่มเติมได้เมื่อทางราชการต้องการ

๓.    เงื่อนไข

                          ๓.๑. ค่าใช้จ่ายทั้งปวงอันเกิดจากการส่งข้อมูล หรือของตัวอย่างตามเรื่องนี้ ผู้เสนอข้อมูลเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น

                          ๓.๒. การพิจารณาข้อมูล เพื่อนำมากำหนดในคุณลักษณะเฉพาะ จะดำเนินการโดยคณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ ของกองเภสัชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

                          ๓.๓. ให้ส่งข้อมูลภายในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ กองเภสัชกรรม

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เลขที่ ๓๑๕ ทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพ ฯ ๑๐๔๐๐ โดยนำมามอบให้ด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์

                          ๓.๔. เอกสารต้องเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาไทย ถ้าเป็นภาษาอื่นต้องแปลเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษแนบมาด้วย

๔.    หากผู้เสนอมีข้อสงสัยประการใด ให้สอบถามโดยตรงที่ หน่วยยุทธศาสตร์และวิเทศน์สัมพันธ์ กองเภสัชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ราชเทวี กรุงเทพ ฯ ๑๐๔๐๐ โทร. ๐-๒๓๕๔-๗๖๐๐ ต่อ ๙๓๒๔๓

๕.    คณะกรรมการ ฯ จะคัดเลือกข้อมูลที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ หรือของ รายหนึ่งรายใดมากำหนดเป็นคุณลักษณะเฉพาะก็ได้

กองเภสัชกรรมโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาหรือระงับการพิจารณาข้อมูลของผู้หนึ่งผู้ใดก็ได้สุดแต่จะเห็นควรในทำนองเดียวกันอาจยกเลิกการประกาศเชิญชวนก็ได้เช่นกัน ทั้งนี้ กองเภสัชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ไม่จำเป็นต้องชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น   อ่านเพิ่มเติม

1. ซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า พร้อมภาคติดตามบันทึกการทำงานของหัวใจ (Defibrillator and ECG Monitoring)

2. ซื้อเครื่องอบทำลายเชื้อจุลินทรีย์ด้วยระบบไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ ขนาดไม่น้อยกว่า 140 ลิตร (Hydrogen Peroxide Sterilization System  ขนาดไม่น้อยกว่า 140 Litre)

3. ซื้อชุดสว่านเจาะตัดกระดูกชนิดเปลี่ยนหัวต่อได้ แบบใช้พลังงานจากแบตเตอรี่

4. ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตและวัดค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (Blood Pressure  SpO2 Monitor)

5. ซื้อชุดสว่านไฟฟ้าความเร็วรอบสูงสำหรับการทำผ่าตัดกะโหลกศีรษะและกระดูกสันหลัง (Electrical High Speed Drill) โดยขอยกเว้นข้อ 1.2.3.1.11 , 1.2.3.2.11 , 1.2.3.3.10 , 1.2.3.4.11 และ 1.2.3.5.10

6. ซื้อเครื่องตรวจวินิจฉัยหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง แบบ 3 มิติ (Real Time 3 Dimension Echocardiography)

7. ซื้อชุดกล้องส่องตรวจและผ่าตัดในช่องข้อ ชนิดความละเอียดสูงพร้อมระบบถ่ายทอดสัญญาณภาพ (High Definition Arthroscope with Camera System)

8. ซื้อเครื่องช่วยทดแทนการทำงานของไตชนิดต่อเนื่อง (Continuous Renal Replacement Therapy Machine)

9. ซื้อเครื่องล้างกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหาร ชนิดอัตโนมัติ (Endoscope Reprocessor)

10. ซื้อเตียงผู้ป่วยแบบวาริไฮท์ชนิดปรับด้วยไฟฟ้า (Electric Variheight Bed)

11. ซื้อชุดโคมไฟ Xenon 300 วัตต์ ชนิดสวมศีรษะพร้อมระบบกล้องวิดีโอใช้ในการผ่าตัด โดยจัดหาเฉพาะข้อ 1.2.1 และ 1.2.2

12. ซื้อเครื่องดมยาสลบระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบใช้ก๊าซ 3 ชนิด พร้อมเครื่องช่วยหายใจและภาควิเคราะห์ก๊าซในระบบทางเดินหายใจ (3 Gas Electronic Anesthesia Machine with Ventilator and Gas Analyzer)

13. ซื้อเครื่องควบคุมการให้อาหารเหลวทางสายยาง (Enteral Feeding Pump)

14. ซื้อตู้ควบคุมอุณหภูมิสำหรับเก็บยาและเวชภัณฑ์ ชนิดและขนาดต่างๆ จำนวน 3 รายการ

15. ซื้อเครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้า ชนิดต่างๆ จำนวน  2  รายการ

16. ซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายและส่วนประกอบของเลือดทางหลอดเลือดดำ พร้อมระบบคำนวณยาอัตโนมัติ (Dose Rate Calculation and Blood Component Volumetric Infusion Pump)

17. ซื้อเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิต ชนิดต่างๆ  จำนวน  2  รายการ

18. ซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ แบบซีอาร์ม ชนิด Flat Panel (Mobile C-Arm  X-Ray Flat Panel Detector)

19. ซื้อเตียงผ่าตัด ชนิดต่างๆ จำนวน 4 รายการ

20. ซื้อชุดศูนย์รวมอุปกรณ์ทางการแพทย์ ชนิดต่างๆ จำนวน 2 รายการ

21. ซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดต่างๆ จำนวน 4 รายการ

22. ซื้อชุดกล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมระบบวิดีทัศน์ (Bronchovideoscope) โดยจัดหาเฉพาะข้อ 1.2.2 , 1.2.3 , 1.2.4 และ 3.1.3 (รถเข็นสำหรับวางอุปกรณ์ ผลิตในประเทศไทย)

23. ซื้อชุดกล้องส่องตรวจรักษาระบบทางเดินอาหารชนิดต่างๆ จำนวน 4 รายการ

24. ซื้อเครื่องช่วยหายใจ ชนิดต่างๆ จำนวน 2 รายการ

รายละเอียดแผน

ซ.381/61

ซ.420/61

ซ.506/61

รายละเอียด

ว.1314/61 รายละเอียด

ว.1074/61 รายละเอียด

ซ.350/61

ซ.407/61

ซ.418/61

รายละเอียด

เรื่องประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 5 รายการ(ว.778/61)โดยการทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

 

เรื่องประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 3 รายการ(ว.777/61)โดยการทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

 

เรื่องประกวดราคาซื้อตัวไส้เย็บแผลแบบตรง(ตัดต่อปกติ) 6 แถว ขนาดต่างๆ จำนวน 6 รายการ(ว.932/61)โดยการทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

 

เรื่องประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 2 รายการ(ว.779/61)โดยการทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

 

เรื่องประกวดราคาซื้อชุดไซริงค์เก็บเลือดชนิดมีสารกันเลือดแข็งตัว ขนาด 3 มล.(ว.1040/61)โดยการทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

ย.3465/61

ถ.66/61

ถ.69/61

ถ.138/61

 

รายละเอียด

ซ.323/61

ซ.408/61

ซ.409/61

 

รายละเอียด

เรื่องประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมขนาดเล็กชนิดพิเศษ (Ultrathin Bronchoscope)(ถ.109/61) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

 

เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ชนิดของจุลินทรีย์โดยเทคนิค Mass Spectrometry(ถ.143/61) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

ย.3484/61 รายละเอียด

ย.3333/61

ย.3286/61

ย.3320/61

รายละเอียด

ย.3265/61 รายละเอียด

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28