Welcome to Phramongkutklao Hospital

01-homebanner

เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายและส่วนประกอบของเลือดทางหลอดเลือดดำ พร้อมระบบคำนวณยาอัตโนมัติ (Dose Rate Calculation and Blood Component Volumetric Infusion Pump) โดยขอยกเว้น ข้อ 3.1.4 (ถ.38/62) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

 

เรื่องประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 19 รายการ (ว.226/62) โดยการทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

ว.1001/62

ว.1002/62

ว.1004/62

ว.1005/62

ว.1007/62

ว.1008/62

ว.1009/62

ว.1014/62

ว.1015/62

ว.1023/62

รายละเอียด

ว.993/62

ว.994/62

ว.995/62

ว.997/62

ว.998/62

ว.1000/62

รายละเอียด

ย.1774/62

ว.975/62

ว.977/62

ว.981/62

ว.982/62

ว.989/62

ว.992/62

รายละเอียด

ว.975/62

ว.977/62

ว.981/62

ว.982/62

ว.989/62

ว.992/62

รายละเอียด

ว.794/62

ว.809/62

ว.858/62

ว.929/62

ว.941/62

ว.973/62

รายละเอียด

เรื่อง เช่าชุดเครื่องสลายนิ่วระบบทางเดินปัสสาวะแบบภายนอกร่างกายโดยใช้คลื่นช็อกกระแทกนิ่ว พร้อมเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบซีอาร์ม และเครื่องตรวจอวัยวะด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ระยะเวลาการเช่า 12 เดือน (ว.5002/62) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   รายละเอียด

-จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องดมยาสลบแบบใช้ก๊าซ 3 ชนิด พร้อมเครื่องช่วยหายใจฯ จำนวน 13 เครื่อง

รายละเอียดแผน

ย.1831/62

รายละเอียด

ถ.58/62

ถ.62/62

รายละเอียด

 

ย.1799/62

กองเวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.รร.๖ จะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ จำนวนว 1 รายการ

1.เตียงฝึกยืนไฟฟ้าแบบปรับระดับสูงต่ำได้

รายละเอียดเพิ่มเติม

ซ.382/62

ซ.412/62

ซ.419/62

ซ.422/62

ซ.426/62

ซ.427/62

ซ.428/62

ซ.429/62

รายละเอียด

ย.1980/62

ย.1987/62

ย.1940/62

ย.1943/62

ย.1951/62

ย.1930/62

ย.1913/62

รายละเอียด

ย.1864/62

ย.1915/62

ย.1918/62

ย.1924/62

ย.1939/62

ย.1937/62

ย.1916/62

ย.1917/62

รายละเอียด

ย.1925/62

ย.1988/62

ย.1950/62

รายละเอียด

ย.1920/62

รายละเอียด

ย.1332/62

รายละเอียด

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28