ย.756/61 รายละเอียด

ย.677/61 รายละเอียด

ย.1153/61 รายละเอียด

ย.1070/61

ย.1079/61

ย.1081/61

ย.1089/61

ย.1040/61

ย.1020/61

ย.1026/61

ย.995/61

ย.967/61

ย.756/61

ย.677/61

รายละเอียด

ย.923/61 รายละเอียด

ย.1045/61 รายละเอียด

- จ้างซ่อม สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.87/61)  รายละเอียด

- ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.506/61)  รายละเอียด

- ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.546/61)  รายละเอียด

- ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.505/61)  รายละเอียด

 

- จ้างซ่อม สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.74/61)  รายละเอียด

- จ้างซ่อม สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.82/61)  รายละเอียด

- จ้างซ่อม สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.72/61)  รายละเอียด

- จ้างซ่อม สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.84/61)  รายละเอียด

- จ้างซ่อม สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.81/61)  รายละเอียด

- จ้างซ่อม สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.85/61)  รายละเอียด

- จ้างซ่อม สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.83/61)  รายละเอียด

- ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.481/61)  รายละเอียด

- ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.434/61)  รายละเอียด

- ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.430/61)  รายละเอียด

- ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.233/61)  รายละเอียด

- ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.437/61)  รายละเอียด

- ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.565/61)  รายละเอียด

- ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.427/61)  รายละเอียด

- ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.492/61)  รายละเอียด

- ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.432/61)  รายละเอียด

- ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.466/61)  รายละเอียด

- ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.481/61)  รายละเอียด

- ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.435/61)  รายละเอียด

- ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.574/61)  รายละเอียด

- ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.436/61)  รายละเอียด

- ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.428/61)  รายละเอียด

- ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.433/61)  รายละเอียด

- ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.237/61)  รายละเอียด

- ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.426/61)  รายละเอียด

- ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.425/61)  รายละเอียด

- ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.429/61) รา่ยละเอียด

- ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.429/61) รา่ยละเอียด

- ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.429/61) รา่ยละเอียด

เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบใช้ก๊าซ 3 ชนิด พร้อมเครื่องช่วยหายใจและภาควิเคราะห์ก๊าซในระบบทางเดินหายใจ (3 Gas Electronic Anesthesia Machine with Ventilator and Gas Analyzer) (ว.5008/61) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

 

เรื่องประกวดราคาซื้อระบบห้องปรับบรรยากาศความดันสูงชนิดตอนเดียว  ( Hyperbaric Chamber System ) (ว.5006/61) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

ว.668/61  รายละเอียด

ว.669/61  รายละเอียด

ว.671/61  รายละเอียด

ว.673/61  รายละเอียด

ว.674/61  รายละเอียด

ว.676/61  รายละเอียด

ว.677/61  รายละเอียด

กศก.รพ.รร.6 ขอส่งประกาศเชิญชวนให้ส่งข้อมูลจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ.ของ เครื่องวัดการแข็งตัวของเลือด (ACT Analyzer) จำนวน 1 รายการ รายละเอียดดังนี้

ยา จำนวน 4 รายการ (ย.776/61)

1. ร่างประกาศประกวดราคา/ร่างเอกสารประกวดราคา   2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4. ราคากลาง

 

ยา ACETYLSALICYLIC ACID TABLET 81 MG จำนวน 1 รายการ (ย.861/61)

1. ร่างประกาศประกวดราคา/ร่างเอกสารประกวดราคา   2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4. ราคากลาง

 

ยา จำนวน 3 รายการ (ย.1121/61)

1. ร่างประกาศประกวดราคา/ร่างเอกสารประกวดราคา   2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4. ราคากลาง

 

ยา จำนวน 2 รายการ (ย.1185/61)

1. ร่างประกาศประกวดราคา/ร่างเอกสารประกวดราคา   2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4. ราคากลาง

 

 

-ซื้ออุปกรณ์สลายลิ่มเลือดหลอดเลือดในสมอง ขนาด 4x20 มม.(ว.359/61) ประกาศและเอกสารประกวดราคา  ขอบเขตของงาน  คุณลักษณะเฉพาะ  ราคากลาง

-ซื้อชุดตรวจหาแอนติเจนของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A,B และชนิดA(H1N1)(ว.445/61) ประกาศและเอกสารประกวดราคา  ขอบเขตของงาน  คุณลักษณะเฉพาะ  ราคากลาง

-ซื้อชุดอุปกรณ์ซ่อมปิดหลอดเลือด ขนาด 6F(ว.441/61)  ประกาศและเอกสารประกวดราคา  ขอบเขตของงาน  คุณลักษณะเฉพาะ  ราคากลาง

-ซื้อชุดแผ่นปิดหน้าอกเพื่อรับหรือปล่อยไฟฟ้าในการกระตุกหัวใจ ขนาดสำหรับผู้ใหญ่(ว.444/61)  ประกาศและเอกสารประกวดราคา  ขอบเขตของงาน  คุณลักษณะเฉพาะ  ราคากลาง

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28