ย.3184/61

1. เครื่องวัดความดันโลหิตและวัดค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (Blood Pressure & SpO2 Monitor)

2. กล่องใส่เครื่องมือผ่าตัดเพื่อทำให้ปราศจากเชื้อ  โดยเลือกข้อ 1.3.1.2 แบบด้านล่างของกล่องไม่มีรูใช้สำหรับเครื่องทำให้ปราศจากเชื้อชนิด Pre-Vacuum Stream โดยขอยกเว้นข้อ 3.1 จำนวน 5 รายการ

3. กล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมขนาดเล็กชนิดพิเศษ (Ultrathin Bronchoscope)

4. ตู้ควบคุมอุณหภูมิสำหรับเก็บยาและเวชภัณฑ์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 48 คิวบิกฟุต (Pharmaceutical Refrigerator,>48 cu.ft.)

รายละเอียด

-เช่าเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอลและเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดความละเอียดสูง  รายละเอียด 

ย.2966/61 รายละเอียด

ย.3000/61

ย.2990/61

ย.2992/61

ย.2997/61

ย.2671/61

ย.2501/61

ย.2677/61

รายละเอียด

ย.2945/61

ย.2595/61

รายละเอียด

ย.2596/61

ย.2943/61

รายละเอียด

ย.2946/61 รายละเอียด

ย.2884/61 รายละเอียด

ย.2800/61 รายละเอียด

ย.2707/61 รายละเอียด

ย.2415/61 รายละเอียด

ย.1356/61 รายละเอียด

1.ประกาศ ร่างขอบเขตของงาน

 

 

2.ราคากลาง 48,816,084.- บาท

ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.259/61) รายละเอียด

ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.281/61) รายละเอียด

ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.282/61) รายละเอียด

ย.579/61

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28