เรื่องประกวดราคาเช่าเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงชนิดสร้างภาพอย่างต่อเนื่องได้ไม่น้อยกว่า 128 Slices ต่อการหมุน 1 รอบ (ว.5013/61) เป็นระยะเวลา 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   รายละเอียด

 

 

ย.1818/61

ย.1843/61

 

 

ย.2104/61

ย.2283/61   รายละเอียด

ย.2284/61   รายละเอียด

ย.2285/61   รายละเอียด

ย.2286/61   รายละเอียด

ย.2287/61   รายละเอียด

ย.2288/61   รายละเอียด

ย.2289/61   รายละเอียด

ย.2290/61   รายละเอียด

ย.1940/61 รายละเอียด

ย.1955/61 รายละเอียด

ย.1777/61 รายละเอียด

ย.1767/61

ย.1770/61

( รายละเอียด )

ย.1729/61

ย.1661/61

ย.1707/61

ย.1648/61

ย.1757/61

ย.1773/61

ย.1733/61

ย.1761/61

ย.1763/61

ย.1758/61

ย.1598/61

( รายละเอียด )

ย.1550/61 รายละเอียด

ย.1603/61 รายละเอียด

 

 

 

ย.1766/61   รายละเอียด

ซื้อยา TAMSULOSIN 0.4 MG TAB จำนวน 1 รายการ (ย.584/61)

1. ประกาศประกวดราคา/เอกสารประกวดราคา    2. ขอบเขตของงาน 3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4. ราคากลาง

ซื้อยา จำนวน 3 รายการ (ย.748/61)

1. ประกาศประกวดราคา/เอกสารประกวดราคา    2. ขอบเขตของงาน 3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4. ราคากลาง

ซื้อยา COMPOUND CORN SYRUP SOLIDS AND PROTEIN HYDROLYSATE POWDER 400 GM จำนวน 1 รายการ (ย.761/61)

1. ประกาศประกวดราคา/เอกสารประกวดราคา    2. ขอบเขตของงาน 3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4. ราคากลาง

ซื้อยา จำนวน 5 รายการ (ย.1173/61)

1. ประกาศประกวดราคา/เอกสารประกวดราคา    2. ขอบเขตของงาน 3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4. ราคากลาง

ซื้อยา OXALIPLATIN 50 MG 10 ML INJ จำนวน 1 รายการ (ย.1179/61)

1. ประกาศประกวดราคา/เอกสารประกวดราคา    2. ขอบเขตของงาน 3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4. ราคากลาง

 

ซื้อยา NICERGOLINE 30 MG TAB จำนวน 1 รายการ  ย.1183/61

1. ร่างประกาศประกวดราคา/ร่างเอกสารประกวดราคา   2. ขอบเขตของงาน 3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4. ราคากลาง

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28