จ้างซ่อม สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.224/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.226/61) รายละเอียด

ย.2451/61

ย.2633/61

รายละเอียด

ย.2576/61

ย.1986/61

ย.2648/61

ย.2624/61

รายละเอียด

ย.2645/61

ย.2459/61

ย.2463/61

ย.2277/61

รายละเอียด

ย.2545/61 รายละเอียด

ย.2557/61

ย.2428/61

รายละเอียด

ย.2554/61  รายละเอียด

ย.2353/61

รายละเอียด

ย.2469/61

ย.2310/61

รายละเอียด

ย.1983/61  รายละเอียด

ย.1957/61  รายละเอียด

ย.2989/61   รายละเอียด

1.ราคากลาง

2.ประกาศ

 

เรื่องประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 3 รายการ(ว.776/61)โดยการทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

-ซื้อสายยางประกอบเครื่องปอดและหัวใจเทียม ขนาดสำหรับผู้ใหญ่(ว.904/61) ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   ขอบเขตของงาน   คุณลักษณะเฉพาะ   ราคากลาง

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28