1. ซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าพร้อมภาคติดตามบันทึกการทำงานของหัวใจ( Defibrillator  and  ECG Monitoring  ) จำนวน 6 เครื่อง

2. ซื้อเครื่องเอกซเรย์ชนิดต่างๆ จำนวน 3 รายการ

3. ซื้อเครื่องตรวจอวัยวะด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดต่างๆ จำนวน 2 รายการ

4. ซื้อชุดสว่านลมสำหรับเจาะตัดและกรอกระดูก  จำนวน 2 รายการ

5. ซื้อเครื่องดมยาสลบระบบอีเล็คทรอนิกส์แบบใช้ก๊าซ 3 ชนิด พร้อมเครื่องช่วยหายใจและภาควิเคราะห์ก๊าซในระบบทางเดินหายใจ ( 3 Gas Electronic Anesthesia Machine with Ventiator and Gas Analyzer ) จำนวน 2 เครื่อง

6. ซื้อชุดกล้องส่องตรวจและผ่าตัดทางสูตินรีเวชพร้อมระบบถ่ายทอดสัญญาณภาพ ( Gynecology Laparoscope with Camera System ) โดยขอยกเว้นข้อ 1.2.6.2.6 จำนวน 1 ชุด

7. ซื้อเครื่องตรวจวินิจฉัยหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงแบบ 3 มิติ ( Real Time 3 Dimension Echocardiography ) จำนวน 1 ชุด

รายละเอียด

 

 

ย.1387/61   รายละเอียด

1.ซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าพร้อมภาคติดตามบันทึกการทำงานของหัวใจ ( Defibrillator and ECG Monitoring )

2.ซื้อตู้ควบคุมอุณหภูมิสำหรับเก็บยาและเวชภัณฑ์ ชนิดตู้ยืน ( Medical Refrigerator for Reliable Storage of Pharmaceutical and Medical Supplies )

3.ซื้อข้อ 1.2.3 เครื่องตรวจบันทึกการบีบรัดตัวของมดลูกและอัตราการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์ ( Fetal and Matermal Monitoring ) ชนิดครรภ์แฝด พร้อมภาควัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ค่าความดันโลหิตและค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดของมารดา ประกอบในเครื่องควบคุมระบบที่ศูนย์กลางสําหรับเฝ้าติดตามสภาวะทารกในครรภ์และการบีบรัดตัวของมดลูก

4.ซื้อเครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้าชนิดปรับพลังงานได้ที่ด้ามจี้แบบสวิตช์มือ ( Electrosurgical Cautery with Handswitch Control )

5.ซื้อชุดกล้องส่องตรวจลำไส้เล็กส่วนต้นระบบวิดีทัศน์ ( Duodenovideoscope )

6.ซื้อเครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายทางหลอดเลือดดำ ชนิดคำนวณอัตราการไหลอัตโนมัติ (Dose Rate Calculation Infusion Pump)

7.ซื้อสิ่งอุปกรณ์ซึ่งประกอบในชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกสันหลังทางด้านศัลยกรรมประสาท (Laminectomy for Neurosurgery Set) จำนวน 8 รายการ

8.ซื้อสิ่งอุปกรณ์ ซึ่งประกอบในชุดยูนิตทันตกรรมชนิดใช้งานร่วมกับระบบท่ออัดลมกลาง (Dental Master unit run by Central Supply ) จำนวน 3 รายการ

9.ซื้อสิ่งอุปกรณ์ซึ่งประกอบอยู่ในชุดเครื่องมือผ่าตัดช่องท้องด้วยระบบวีดีทัศน์ ( Laparoscopic )  จำนวน 10 รายการ

10.ซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิดต่างๆ จำนวน 2 รายการ

11.ซื้อเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิตชนิดต่างๆ จำนวน 2 รายการ

12.ซื้อเครื่องอัดลมป้องกันหลอดเลือดดำบริเวณขาอุดตัน (Intermittent Pneumatic Compression)

13.ซื้อชุดโคมไฟผ่าตัดชนิดโคมคู่แขวนเพดานแบบหลอดไฟ LED พร้อมระบบถ่ายทอดสัญญาณภาพ (Ceiling Operating LED Lights with Camera System)

14.ซื้อเครื่องมือช่วยใส่ท่อช่วยหายใจชนิดวีดิทัศน์ แบบมีจอภาพแสดงผลที่ด้ามจับ ( Video Laryngoscope ) โดยขอเลือกแบบของ Blade เป็น ข้อ 1.3.1.2 แบบ Miller เบอร์ 0 และเบอร์ 1 และ ข้อ 1.3.1.3 เลือกแบบ D - Blade

15.ซื้อชุดสว่านไฟฟ้าความเร็วรอบสูงสำหรับการทำผ่าตัดกะโหลกศีรษะและกระดูกสันหลัง ( Electrical High Speed Drill ) โดยจัดหาเฉพาะข้อ 1.2.1 , ข้อ 1.2.2 และข้อ 1.3

รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.557/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.556/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.533/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.710/61) รายละเอียด

ย.1851/61 ( รายละเอียด )

ย.1814/61 ( รายละเอียด )

ย.1566/61 ( รายละเอียด )

ย.1792/61 ( รายละเอียด )

ย.1768/61 ( รายละเอียด )

ย.1731/61

ย.1730/61

ย.1775/61

ย.1776/61

( รายละเอียด )

ย.1716/61

ย.1682/61

ย.1734/61

ย.1641/61

ย.1612/61

ย.1750/61

ย.1742/61

ย.1607/61

ย.1741/61

( รายละเอียด )

ย.1640/61

ย.1649/61

ย.1450/61

( รายละเอียด )

ย.1683/61

ย.1678/61

ย.1556/61

( รายละเอียด )

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.550/61) รายละเอียด

 

ย.1680/61

ย.1604/61

ย.1686/61

ย.1667/61

ย.1688/61

ย.1573/61

( รายละเอียด )

ย.1679/61

ย.1610/61

ย.1594/61

ย.1605/61

ย.1643/61

ย.1642/61

( รายละเอียด )

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.127/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.129/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.138/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สินเปลือง สาย พ. (ซ.132/61) รายละเอียด

เรื่องประกวดราคาเช่าเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงชนิดสร้างภาพอย่างต่อเนื่องได้ไม่น้อยกว่า 128 Slices ต่อการหมุน 1 รอบ (ว.5013/61) เป็นระยะเวลา 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   รายละเอียด

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28