ย.870/61 รายละเอียด

ย.784/61

ย.307/61

ย.655/61

ย.787/61

ย.824/61

รายละเอียด

ย.724/61 รายละเอียด

ย.757/61

ย.729/61

ย.722/61

ย.718/61

ย.685/61

รายละเอียด

ย.654/61 รายละเอียด

ย.648/61 รายละเอียด

ย.720/61 รายละเอียด

ย.500/61 รายละเอียด

ย.87/61 รายละเอียด

ย.83/61 รายละเอียด

-ซื้อชุดควบคุมน้ำ เข้า-ออก ลูกตา ชนิดใช้ครั้งเดียว(ว.358/61)  รายละเอียด

-ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 56 รายการ(ว.314/61) รายละเอียด

-ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 11 รายการ(ว.313/61) รายละเอียด

-ซื้อชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณเชื้อชนิดต่างๆ จำนวน 4 รายการ(ว.362/61) รายละเอียด

-ซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ รายละเอียด

ว.260/61

ซ.57/61

ว.247/61

ว.248/61

- ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.309/61) รายละเอียด

- ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.310/61) รายละเอียด

 

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28