เรื่องประกวดราคาซื้อชุดสว่านลมสำหรับเจาะตัดและกรอกระดูก  จำนวน 2 รายการ(ถ.11/61) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

 

เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดต่างๆ จำนวน 2 รายการ(ถ.13/61) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

 

เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวินิจฉัยหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงแบบ 3 มิติ ( Real Time 3 Dimension Echocardiography )(ถ.8/61) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

 

เรื่องประกวดราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจและผ่าตัดทางสูตินรีเวชพร้อมระบบถ่ายทอดสัญญาณภาพ ( Gynecology Laparoscope with Camera System ) โดยขอยกเว้นข้อ 1.2.6.2.6 (ถ.9/61) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

ประกาศกองวิสัญญีและห้องผ่าตัด โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

เรื่อง  เชิญชวนให้ส่งข้อมูลของ สิ่งอุปกรณ์สายแพทย์

.......................................

                   ด้วย กองวิสัญญีและห้องผ่าตัด โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จะจัดทำคุณลักษณะสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์  จำนวน  ๑ รายการ คือ

                   -. แผ่นเช็ดทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค ( Disinfectant  wipe )           

                   สิ่งอุปกรณ์ดังกล่าวนี้ จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะเพื่อใช้เป็นหลักในการจัดหาไว้ใช้ในราชการกองทัพบก จึงขอเชิญชวนผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายสิ่งอุปกรณ์ดังกล่าว ส่งข้อมูลให้กับทางราชการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ ซึ่งมีรายละเอียด อ่านเพิ่มเติม

เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องอัดลมป้องกันหลอดเลือดดำบริเวณขาอุดตัน (Intermittent Pneumatic Compression) (ถ.43/61) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   รายละเอียด

-ซื้อหัวตรวจ(Probe)สำหรับตรวจวินิจฉัยหารอยโรคบริเวณแขนงหลอดลมขนาดเล็ก ประกอบใน เครื่องมือตรวจวิเคราะห์แขนงหลอดลมด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง(Endobronchial Ultrasound)   รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. ( ว.1000/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. ( ว.1001/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. ( ว.1003/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. ( ว.1005/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. ( ว.1007/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. ( ว.1008/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. ( ว.1010/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. ( ว.1012/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. ( ว.1013/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. ( ว.1014/61) รายละเอียด

ย.2935/61 รายละเอียด

ย.2885/61

ย.2842/61

รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. ( ว.917/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. ( ว.931/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. ( ว.961/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. ( ว.973/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. ( ว.994/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. ( ว.995/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. ( ว.996/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. ( ว.997/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. ( ว.998/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. ( ว.999/61) รายละเอียด

ย.2539/61 รายละเอียด

ย.2914/61

ย.2872/61

ย.2934/61

ย.2838/61

ย.2923/61

ย.2877/61

ย.2927/61

ย.2613/61

รายละเอียด

ย.2679/61

ย.2878/61

ย.2831/61

ย.2886/61

รายละเอียด

ย.2458/61

ย.2835/61

ย.2208/61

ย.2814/61

ย.2867/61

ย.2876/61

ย.2602/61

ย.2292/61

รายละเอียด

ย.2711/61 รายละเอียด

ย.2351/61

ย.2694/61

ย.2708/61

รายละเอียด

ย.2336/61 รายละเอียด

ย.2274/61 รายละเอียด

ย.3162/61   รายละเอียด

ย.1802/61

1. จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบจ่ายก๊าซทางการแพทย์(อาคารสมเด็จย่า 90 ปี,อาคารพัชรกิติยาภา,อาคารศักดิเดชน์,อาคารอุบัติเหตุและเวชกรรมฉุกเฉิน,อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ)

2. จ้างซ่อมเครื่องเอกซเรย์หลอดเลือดระบบดิจิตอลชนิดสองระนาบ(Bi-Plane Subtraction Angiography) ยี่ห้อ ฟิลิปส์ รุ่น Allura Xper FD20/20 ประเทศเนเธอร์แลนด์ หมายเลขเครื่อง 27 (แผนกรังสีวินิจฉัย กรส.รพ.รร.6)โดยเปลี่ยนอุปกรณ์ จำนวน  1 รายการ

3. จ้างซ่อมเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอลชนิดขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์(Digital Mobile X-Ray with Motor Drive) ยี่ห้อ SHIMADZU รุ่น Mobile Dart Evolution หมายเลขเครื่อง 410001B17015 ประเทศญี่ปุ่น (แผนกรังสีวินิจฉัย กรส.รพ.รร.6)โดยเปลี่ยนอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ

4. ซื้อกล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัดตา (Ophthalmic Operating Microscope)

5. ซื้อชุดเครื่องมือตรวจวิเคระห์และรักษาหัวใจเต้นผิดปกติพร้อมอุปกรณ์ (Electrophysiology System for Analysis and Treatment of Cardiac Arrhytmia)

6. ซื้อกล่องใส่เครื่องมือผ่าตัดเพื่อทำให้ปราศจากเชื้อ ( Sterilization  Containers ) โดยข้อ 1.3.1 เลือก 1.3.1.2 แบบด้านล่างของกล่องไม่มีรู ใช้สำหรับเครื่องทำให้ปราศจากเชื้อชนิด Pre - Vacuum Stream ขนาดต่างๆ จำนวน 9 รายการ

7. ซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง สำหรับอวัยวะขนาดเล็ก (Ultrasound System)

8. ซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นช็อคเวฟ (Shockwave Therapy)

9. ซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยช็อคเวฟชนิดเรเดียล (Radial Shockwave Tharapy)

10. ซื้อเตียงผู้ป่วยชนิดต่างๆ จำนวน 4 รายการ

11. ซื้อเครื่องวัดปริมาณเลือดออกจากหัวใจอย่างต่อเนื่อง (Continuous Cardiac output Monitor) โดยขอยกเว้นข้อ 1.3.3

12. ซื้อชุดเครื่องมือเจาะ กรอและตัดกระดูกใบหน้าด้วยระบบไฟฟ้า (Electric Maxirofacial Set) โดยขอจัดหาเฉพาะข้อ 1.2.1 , 1.2.2.1 , 1.2.2.2 , 1.2.2.3 , 1.2.3 , 1.2.4 และ 1.3

13. ซื้อชุดสว่านลมเจาะตัดกระดูก ชนิดเปลี่ยนหัวต่อได้ ( Compact Air Drive ) โดยขอยกเว้นข้อ 1.3.2.5 , 1.3.2.6 , 1.3.2.7 , 1.3.3.2 , 1.3.3.5 , 1.3.3.6 , 1.3.3.7 , 1.3.3.8

14. ซื้อเครื่องมือสำหรับฝึกการทำงานของมือและแขน (Arm and Hand Therapy)

15. ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตและวัดค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (Blood Pressure  SpO2 Monitor)

16. ซื้อเครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบห้ามเลือดด้วยก๊าซอาร์กอนและระบบเชื่อมปิดหลอดเลือดด้วยการคีบซีลด้วยไฟฟ้า (Electrosurgical Unit with Argon Plasma Coagulation and Vessel Sealing System)

..........รายละเอียด.............

ย.703/61

ย.2529/61

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28