361/61

586/61

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สายพ. (ว.122/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สายพ. (ว.678/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สายพ. (ว.516/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สายพ. (ว.529/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สายพ. (ว.549/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สายพ. (ว.562/61) รายละเอียด

-เช่าเครื่องตรวจอวัยวะด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ความเข้มที่ 1.5 เทสลา(1.5 Tesla Magnetic Resonance Imaging System) เป็นระยะเวลา 12 เดือน

รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สายพ. (ซ.122/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สายพ. (ซ.130/61) รายละเอียด

-ซื้อสายสวนตรวจภายในหัวใจหรือหลอดเลือดด้วยการถ่ายภาพคลื่นเสียงสะท้อน ขนาด 2.9 FR. ความยาว 150 ซม. (INTRAVASCULAR ULTRASOUND CATHETER)(ว.739/61) ร่างประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   ขอบเขตของงาน   คุณลักษณะเฉพาะ   ราคากลาง

-ซื้อถุงมือยางปราศจากเชื้อแบบมีขอบ ชนิดใช้ครั้งเดียว เบอร์ 6.5(ว.593/61) ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   ขอบเขตของงาน   คุณลักษณะเฉพาะ   ราคากลาง

-ซื้อชุดน้ำยาตรวจหาฮีโมโกลบินเอวันซี ขนาดความเข้มข้น HBA1C ANTIBODY ตั้งแต่ 0.5 MG/ML ขึ้นไป, HBA1C POLYHAPTEN ตั้งแต่ 8 UG/ML ขึ้นไป ขนาดบรรจุ 150 เทสต์(ว.738/61)  ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   ขอบเขตของงาน   คุณลักษณะเฉพาะ   ราคากลาง

-ซื้อถุงมือตรวจโรคชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง แบบไม่มีแป้ง ขนาดต่างๆ จำนวน 2 รายการ(ว.740/61)  ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   ขอบเขตของงาน   คุณลักษณะเฉพาะ   ราคากลาง

-ซื้อหลอดเก็บเลือดระบบสุญญากาศชนิดมีสารกันเลือดแข็งตัว SODIUM FLUORIDE ขนาด 2 ML. (ว.741/61)  ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   ขอบเขตของงาน   คุณลักษณะเฉพาะ   ราคากลาง

-ซื้อแผ่นตรวจสอบทางเคมีภายในหีบห่อสำหรับนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ(ว.742/61) ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   ขอบเขตของงาน   คุณลักษณะเฉพาะ   ราคากลาง

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.475/61)  รายละเอียด  

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.498/61)  รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.517/61)  รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.518/61)  รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.519/61)  รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.520/61)  รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.521/61)  รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.522/61)  รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.523/61)  รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.524/61)  รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.525/61)  รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.526/61)  รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.527/61)  รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.528/61)  รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.530/61)  รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.652/61)  รายละเอียด

 

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.619/61) รายละเอียด

-จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องเอกซเรย์ฟลูออรอสโคปี ระบบดิจิตอลฯ

-จ้างซ่อมเครื่องเอกซเรย์หัวใจและหลอดเลือดชนิดระนาบเดียว ฯ

รายละเอียด

ย.1854/61 รายละเอียด

ย.1690/61

ย.1284/61

รายละเอียด

ย.1764/61

ย.1694/61

ย.1783/61

ย.1743/61

รายละเอียด

ย.1560/61 รายละเอียด

ย.1287/61

ย.1542/61

ย.732/61

รายละเอียด

ย.372/61 รายละเอียด

เรื่องประกวดราคาซื้อผ้าซับโลหิตแบบมีหูห่วงชนิดปราศจากเชื้อ (ABDOMINAL SWAB STERILE) ขนาด 12 นิ้ว X 12 นิ้ว (ว.447/61)โดยการทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28