ย.1082/61 รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ.(ซ88/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป.สิ้นเปลือง สายพ. (ซ.89/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป.สิ้นเปลือง สายพ. (ซ.86/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป.สิ้นเปลือง สายพ. (ซ.59/61) รายละเอียด

ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. ( ว.385/61 ) รายละเอียด

ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. ( ว.431/61 ) รายละเอียด

ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. ( ว.465/61 ) รายละเอียด

ย.786/61 รายละเอียด

ย.1316/61 รายละเอียด

ย.852/61

ย.1205/61

ย.1238/61

ย.1353/61

รายละเอียด

ย.506/61 รายละเอียด

ย.513/61 รายละเอียด

ย.1353/61 รายละเอียด

ย.1293/61 รายละเอียด

ย.1238/61 รายละเอียด

ย.1205/61 รายละเอียด

ย.852/61 รายละเอียด

ย.786/61 รายละเอียด

-ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 2 รายการ(ว.443/61) ประกาศและเอกสารประกวดราคา ขอบเขตของงาน   คุณลักษณะเฉพาะ    ราคากลาง

เรื่องประกวดราคาเช่าชุดเครื่องตรวจและวิเคราะห์ความผิดปกติขณะนอนหลับ(ว.5012/61) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

ย.1146/61  รายละเอียด

ย.938/61  รายละเอียด

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28