ย.383/61

ย.383/61

 - ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.125/61)  รายละเอียด

 - ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.197/61)  รายละเอียด

 - ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.225/61)  รายละเอียด

- ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.175/61) รายละเอียด

- ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.236/61) รายละเอียด

- จ้างซ่อม สป. สาย พ. (ซ.10/61) รายละเอียด

- จ้างซ่อม สป. สาย พ. (ซ.12/61) รายละเอียด

ย.448/61

ย.413/61

- ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.104/61) รายละเอียด

- ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.118/61) รายละเอียด

- ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.122/61) รายละเอียด

- ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.126/61) รายละเอียด

- ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.127/61) รายละเอียด

- ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.151/61) รายละเอียด

ย.413/61

ย.448/61

- ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.142/61) รายละเอียด

 

ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.178/61) รายละเอียด

- ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.159/61) รายละเอียด

- ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.173/61) รายละเอียด

- ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.174/61) รายละเอียด

- ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.176/61) รายละเอียด

- ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.177/61) รายละเอียด

- ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.150/61) รายละเอียด

- จ้างซ่อม สป. สาย พ. (ซ.11/61) รายละเอียด

- จ้างซ่อม สป. สาย พ. (ซ.4/61) รายละเอียด

เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบใช้ก๊าซ 3 ชนิด พร้อมเครื่องช่วยหายใจและภาควิเคราะห์ก๊าซในระบบทางเดินหายใจ (3 Gas Electronic Anesthesia Machine with Ventilator and Gas Analyzer) (ว.5008/61) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1. ร่างประกาศประกวดราคาซื้อ/ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ   2. ร่างขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4. ราคากลาง

 

เรื่องประกวดราคาซื้อระบบห้องปรับบรรยากาศความดันสูงชนิดตอนเดียว  ( Hyperbaric Chamber System ) (ว.5006/61) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1. ร่างประกาศประกวดราคาซื้อ/ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ   2. ร่างขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4. ราคากลาง

เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องล้างเครื่องมือด้วยคลื่นความถี่สูง( Ultrasonic Irrigator ) (ว.5004/61) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1. ประกาศประกวดราคาซื้อ/เอกสารประกวดราคาซื้อ   2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4. ราคากลาง

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28