ย.1071/61  รายละเอียด

ย.1286/61  รายละเอียด

ย.1024/61 รายละเอียด

ย.968/61 รายละเอียด

ย.938/61 รายละเอียด

-ซื้อสายสวนหลอดเลือดขนาดเล็กแบบมีลวดนำ ขนาด 2.6 FR. ความยาว 150 ซม.(ว.442/61)  ประกาศและเอกสารประกวดราคา  ขอบเขตของงาน   คุณลักษณะเฉพาะ   ราคากลาง

-ซื้อกระเปาะทดสอบสำหรับตรวจน้ำตาลในเลือด(ว.446/61) ประกาศและเอกสารประกวดราคา  ขอบเขตของงาน   คุณลักษณะเฉพาะ   ราคากลาง

-ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 3 รายการ(ว.628/61) ประกาศและเอกสารประกวดราคา  ขอบเขตของงาน   คุณลักษณะเฉพาะ   ราคากลาง

-ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 12 รายการ(ว.590/61) ประกาศและเอกสารประกวดราคา  ขอบเขตของงาน   คุณลักษณะเฉพาะ   ราคากลาง

ย.1383/61

ย.1281/61

รายละเอียด

 

ย.1330/61 รายละเอียด

ย.1201/61

ย.1276/61

รายละเอียด

ย.1142/61 รายละเอียด

ย.1033/61 รายละเอียด

ย.1383/61 รายละเอียด

ย.1330/61 รายละเอียด

ย.1201/61 รายละเอียด

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28