ย.2892/61

ย.2456/61

ย.2777/61

รายละเอียด

ย.2699/61

ย.2938/61

ย.2919/61

รายละเอียด

ย.2865/61 รายละเอียด

ย.2801/61 รายละเอียด

ย.2766/61 รายละเอียด

ย.2395/61 รายละเอียด

ย.2502/61 รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.953/61) รายละเอียด 

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.1031/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.1032/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.1033/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.1039/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.1058/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.1075/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.1076/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.1077/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.1078/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.1079/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.1081/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.1082/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.1085/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.1117/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.1155/61) รายละเอียด

1. ซื้อเตียงผ่าตัดผู้ป่วยทางสูตินรีเวช ชนิดควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ (Electric Control Operating Table Obstetric-Gynecology Surgery)

2. ซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง สำหรับอวัยวะขนาดเล็ก (Ultrasound System)

รายละเอียด

ย.3184/61

1. เครื่องวัดความดันโลหิตและวัดค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (Blood Pressure & SpO2 Monitor)

2. กล่องใส่เครื่องมือผ่าตัดเพื่อทำให้ปราศจากเชื้อ  โดยเลือกข้อ 1.3.1.2 แบบด้านล่างของกล่องไม่มีรูใช้สำหรับเครื่องทำให้ปราศจากเชื้อชนิด Pre-Vacuum Stream โดยขอยกเว้นข้อ 3.1 จำนวน 5 รายการ

3. กล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมขนาดเล็กชนิดพิเศษ (Ultrathin Bronchoscope)

4. ตู้ควบคุมอุณหภูมิสำหรับเก็บยาและเวชภัณฑ์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 48 คิวบิกฟุต (Pharmaceutical Refrigerator,>48 cu.ft.)

รายละเอียด

-เช่าเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอลและเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดความละเอียดสูง  รายละเอียด 

ย.2966/61 รายละเอียด

ย.3000/61

ย.2990/61

ย.2992/61

ย.2997/61

ย.2671/61

ย.2501/61

ย.2677/61

รายละเอียด

ย.2945/61

ย.2595/61

รายละเอียด

ย.2596/61

ย.2943/61

รายละเอียด

ย.2946/61 รายละเอียด

ย.2884/61 รายละเอียด

ย.2800/61 รายละเอียด

ย.2707/61 รายละเอียด

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28