ย.2180/61 รายละเอียด

ย.1979/61 รายละเอียด

ย.1425/61 รายละเอียด

ย.1211/61 รายละเอียด

ย.229/61 รายละเอียด

ยา BETAHISTINE DIHYDROCHLORIDE 24 MG TABLET จำนวน 1 รายการ (ย.2092/61)

 1. ประกาศประกวดราคา/เอกสารประกวดราคา  2. ขอบเขตของงาน 3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4.ราคากลาง

ยา จำนวน 2 รายการ (ย.2290/61)

 1. ประกาศประกวดราคา/เอกสารประกวดราคา  2. ขอบเขตของงาน 3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4.ราคากลาง

ย.363/61

ย.704/61

ย.860/61

ย.2223/61

ย.2314/61

รายละเอียด

ย.2071/61

ย.2401/61

ย.2334/61

ย.2375/61

รายละเอียด

ย.2359/61

ย.2393/61

ย.2372/61

ย.2300/61

ย.2304/61

ย.2276/61

ย.2380/61

รายละเอียด

ย.2321/61

ย.2267/61

รายละเอียด

ย.2280/61

ย.2233/61

ย.2128/61

ย.2213/61

ย.2297/61

รายละเอียด

ย.2272/61

ย.2240/61

รายละเอียด

ย.1878/61

ย.2287/61

เรื่องประกวดราคาซื้อหลอดเก็บเลือดระบบสุญญากาศชนิดมีสารกันเลือดแข็งตัว SODIUM FLUORIDE ขนาด 2 ML. (ว.741/61)โดยการทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

 

เรื่องประกวดราคาซื้อแผ่นตรวจสอบทางเคมีภายในหีบห่อสำหรับนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ(ว.742/61)โดยการทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

ย.2503/61 รายละเอียด

ย.2009/61 รายละเอียด

ย.1521/61

ย.2239/61 

รายละเอียด

ย.1740/61 รายละเอียด

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28