- ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. ( ว.220/61) รายละเอียด

ย.339/61 รายละเอียด

ย.287/61 รายละเอียด

ย.277/61 รายละเอียด

ย.274/61 รายละเอียด

ย.249/61 รายละเอียด

ย.243/61 รายละเอียด

ย.339/61 รายละเอียด

ย.243/61

ย.321/61

ย.318/61

ย.287/61

ย.281/61

ย.279/61

ย.277/61

รายละเอียด

ย.249/61

ย.274/61

รายละเอียด

ซ.23/61

เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล ชนิดขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ (Digital Mobile X-Ray with Motor Drive) (ว.5009/61) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ระบบแมทริกซ์ (Matrix System Ultrasound) (ว.5005/61) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

กอย.รพ.รร.6 ขอส่งประกาศเชิญชวนให้ส่งข้อมูลจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. จำนวน ๕ รายการ รายละเอียดดังนี้

 

1. เครื่องไตเทียมประสิทธิภาพสูงพร้อมอุปกรณ์ ( High Efficiency Hemodialysis Machine )

2. เครื่องคาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์ ( COLaser )

3. เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบซีอาร์ม ชนิด แฟลตพาแนล ( Mobile C-Arm X-ray Flat

    Panel Detector )

4.ชุดศูนย์รวมอุปกรณ์ทางการแพทย์ แบบสองด้านเพื่อการส่องกล้อง ( Double Sides Ceiling Supply Unit     

   for  Bronchoscopy )

5. เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมเครื่องผลิตอากาศและสามารถเคลื่อนย้ายไป

    พร้อมกับผู้ป่วยได้ ( Transport Ventilator )

ย.1186/61   รายละเอียด

ย.1187/61   รายละเอียด

ย.1188/61   รายละเอียด

ย.1189/61   รายละเอียด

ย.1190/61   รายละเอียด

ย.1191/61   รายละเอียด

ย.1192/61   รายละเอียด

ย.1193/61   รายละเอียด

ย.1194/61   รายละเอียด

ย.1195/61   รายละเอียด

ย.1196/61   รายละเอียด

ย.1197/61   รายละเอียด

ย.1181/61   รายละเอียด

ย.1136/61   รายละเอียด

ย.1162/61   รายละเอียด

ย.1137/61   รายละเอียด

ย.684/61

ย.615/61

รายละเอียด

ย.553/61 รายละเอียด

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28