ย.2067/61 รายละเอียด

ย.2085/61 รายละเอียด

ย.2038/61 รายละเอียด

ย.2422/61 รายละเอียด

ย.2119/61

ย.2146/61

ย.2139/61

ย.2040/61

ย.1759/61

ย.1823/61

รายละเอียด

ย.1965/61

ย.1964/61

ย.2016/61

ย.1939/61

ย.1963/61

ย.1954/61

ย.1969/61

ย.1899/61

ย.1849/61

รายละเอียด

ย.914/61

ย.1170/61

ย.1176/61

ย.1791/61 รายละเอียด

ย.1910/61 รายละเอียด

ย.1160/61 รายละเอียด

1.ซื้อเครื่องดมยาสลบระบบอีเล็คทรอนิกส์แบบใช้ก๊าซ 3 ชนิด พร้อมเครื่องช่วยหายใจและภาควิเคราะห์ก๊าซในระบบทางเดินหายใจ ( 3 Gas Electronic Anesthesia Machine with Ventilator and Gas Analyzer )(ถ.10/61)   ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   ขอบเขตของงาน   คุณลักษณะเฉพาะ   ราคากลาง

2. ซื้อข้อ 1.2.3 เครื่องตรวจบันทึกการบีบรัดตัวของมดลูกและอัตราการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์(Fetal and Matermal Monitoring)ชนิดครรภ์แฝดพร้อมภาควัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ค่าความดันโลหิตและค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดของมารดาประกอบในเครื่องควบคุมระบบที่ศูนย์กลางสําหรับเฝ้าติดตามสภาวะทารกในครรภ์ฯ(ถ.24/61)   ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   ขอบเขตของงาน   คุณลักษณะเฉพาะ   ราคากลาง

ย.1117/61

ซื้อ สป. ถาวร สาย พ. ( ถ.3/61 ) รายละเอียด

ซื้อ สป. ถาวร สาย พ. ( ถ.5/61 ) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.727/61) รายละเอียด

 

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.141/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.154/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.159/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.194/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.195/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.196/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.201/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.202/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.209/61) รายละเอียด

1. ซื้อชุดสายให้สารละลายและยาทางหลอดเลือดดำ ชนิดต่างๆ จำนวน 2 รายการ(ว.440/61)  ร่างประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   ขอบเขตของงาน   คุณลักษณะเฉพาะ   ราคากลาง

2. ซื้อเครื่องเอกซเรย์ชนิดต่างๆ จำนวน 3 รายการ(ถ.12/61)   ร่างประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   ขอบเขตของงาน   คุณลักษณะเฉพาะ   ราคากลาง

1. ซื้อสายให้สารละลายชุดต่อกับเครื่องปั๊ม(INFUSION PUMP SET)ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายในขนาด 3.2 มม. ความยาว 215 ซม. ชนิด DEHP FREE(ว.390/61)    ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   ขอบเขตของงาน   คุณลักษณะเฉพาะ   ราคากลาง

2. ซื้อชุดน้ำยาตรวจหาฮีโมโกลบินเอวันซี ขนาดความเข้มข้น HBA1C ANTIBODY ตั้งแต่ 0.5 MG/ML ขึ้นไป, HBA1C POLYHAPTEN ตั้งแต่ 8 UG/ML ขึ้นไป ขนาดบรรจุ 150 เทสต์(ว.738/61)    ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   ขอบเขตของงาน   คุณลักษณะเฉพาะ   ราคากลาง

3. ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 3 รายการ(ว.777/61)    ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   ขอบเขตของงาน   คุณลักษณะเฉพาะ   ราคากลาง

4. ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 5 รายการ(ว.778/61)    ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   ขอบเขตของงาน   คุณลักษณะเฉพาะ   ราคากลาง

5. ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 2 รายการ(ว.779/61)    ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   ขอบเขตของงาน   คุณลักษณะเฉพาะ   ราคากลาง

-ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 2 รายการ   รายละเอียด

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28